Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Wzrost gospodarczy spowalnia, presja płacowa słabnie

Zaskakująco silne spowolnienie wzrostu płac w grudniu

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w grudniu do 6,1% r/r z 7,7% w listopadzie, kształtując się wyraźnie poniżej naszej prognozy (8,0%) i konsensusu rynkowego (7,3%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w grudniu o 4,9% r/r wobec 6,4% w listopadzie. Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w grudniu o 0,3 tys. m/m wobec wzrostu o 5,1 tys. w listopadzie. W efekcie, zgodnie z naszymi oczekiwaniami, roczna dynamika zatrudnienia obniżyła się do 2,8% wobec 3,0% w listopadzie.

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zmniejszyła się w grudniu do 7,8% r/r wobec 9,5% w listopadzie (8,8% w IV kw. wobec 8,3% w III kw.). Lekki wzrost dynamiki funduszu płac w IV kw. sygnalizuje nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki spożycia prywatnego w IV kw. 2018 r. (4,4% r/r wobec 4,5% w III kw.). W sumie opublikowane dziś zaskakujące dane o dynamice płac w sektorze przedsiębiorstw w grudniu wskazują, że mimo sygnalizowanego przez przedsiębiorstwa braku wykwalifikowanych pracowników presja płacowa nadal się obniża. Publikacja szczegółowych danych o strukturze wynagrodzeń w Biuletynie Statystycznym pozwoli na zweryfikowanie tej hipotezy. Dzisiejsze dane stanowią silne wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w 2019 r. nominalna dynamika płac w całej gospodarcze nieznacznie się obniży (por. MAKROpuls z 18.12.2018, MAKROmapa z 10.12.2018).

Wyhamowanie wzrostu gospodarczego w strefie euro dotarło do Polski

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w grudniu do 2,8% r/r wobec 4,7% w listopadzie, co było poniżej naszej prognozy (3,2%) i konsensusu rynkowego (5,0%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w grudniu o 0,4% m/m.

Silne spowolnienie wzrostu produkcji przemysłowej w grudniu było zgodne z naszymi oczekiwaniami. Jego główną przyczyną było odnotowane w ostatnich miesiącach wyhamowanie wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych (w Niemczech i strefie euro), oddziałujące w kierunku wyraźnego zmniejszenia popytu na polski eksport. Wpływ zmniejszenia popytu zewnętrznego na produkcję był przez pewien czas ograniczany poprzez bufor w postaci zaległości produkcyjnych w polskim przetwórstwie. Wyniki badań koniunktury wskazują jednak, że bufor ten wyczerpał się. Wsparciem dla naszej oceny jest struktura grudniowej produkcji. Wskazuje ona na silne obniżenie tempa wzrostu produkcji w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży: "maszyny i urządzenia” (-4,3% r/r wobec 4,6% w listopadzie), "produkcja metali” (-2,8% r/r wobec 1,4%) oraz "wyroby z metali” (-2,0% r/r wobec 3,5%).

Oczekujemy, że w I kw. br. wpływ wyhamowania wzrostu aktywności w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro na aktywność polskiego przetwórstwa będzie się nasilał i zakres jego oddziaływania będzie coraz szerszy. Podtrzymujemy jednak ocenę, że w związku z oczekiwanym przez nas ożywieniem światowego handlu począwszy od II kw. można oczekiwać stopniowej poprawy koniunktury w strefie euro, co przyczyni się do ożywienia popytu na polski eksport. Wsparciem dla tego scenariusza są podejmowane przez władze Chin działania zmierzające do pobudzenia wzrostu gospodarczego w Państwie Środka (por. MAKROmapa z 14.01.2019).

Wzrost inwestycji publicznych spowalnia

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w grudniu do 12,2% r/r wobec 17,1% w listopadzie. Jej spadek był w znacznym stopniu wynikiem oddziaływania efektu wysokiej bazy sprzed roku, jednak spowolnienie było głębsze niż oczekiwaliśmy. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zmniejszyła się w ujęciu miesięcznym o 0,2%.

W strukturze danych grudniowej produkcji budowlano-montażowej na szczególną uwagę zasługuje malejąca dynamika produkcji w dziale "obiekty inżynierii lądowej i wodnej (11,4% r/r wobec 20,4% w listopadzie), która po wielomiesięcznej serii spadków ukształtowała się na najniższym poziomie od kwietnia 2017 r. Stanowi to wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w 2018 r. nastąpił szczyt aktywności inwestycyjnej sektora publicznego (w tym samorządów), a w najbliższych kwartałach dynamika inwestycji publicznych będzie się stopniowo obniżać (por. MAKROmapa z 23.10. i 30.10.2017). Odnotować warto również silny wzrost dynamiki produkcji w dziale "wznoszenie budynków” (do 27,5% r/r wobec 11,0% w listopadzie), co wskazuje na utrzymujący się silny wzrost aktywności w budownictwie mieszkaniowym. Opublikowane przez GUS wyniki badań koniunktury wskazują, że w listopadzie i grudniu 2018 r. portfel zamówień firm budowlanych zwiększał się, co wspiera nasz scenariusz łagodnego spowolnienia wzrostu produkcji budowlano-montażowej w 2019 r.

Wzrost PKB spowolnił w IV kw.

Grudniowe dane o rynku pracy oraz produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej stanowią wsparcie dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w IV kw. (4,5% r/r wobec 5,1% w III kw.). W I kw. 2019 r. oczekujemy dalszego spowolnienia wzrostu gospodarczego do 3,7% r/r. Nasz scenariusz jest spójny z silnym pogorszeniem koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski oraz w polskim przetwórstwie przemysłowym zaobserwowanym w grudniu (por. MAKROmapa z 17.12.2018 i MAKROpuls z 2.01.2019).

Dzisiejsze dane o rynku pracy i produkcji w grudniu są negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.