Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Projekcja NBP wsparciem dla stabilizacji stóp procentowych w Polsce

Komunikat RPP bez istotnych zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. Rada odnotowała również, że perspektywy krajowej koniunktury pozostają korzystne, a dynamika PKB - mimo oczekiwanego obniżenia - utrzyma się w najbliższych latach na relatywnie wysokim poziomie. Rada oceniła, że „utrzymuje się jednocześnie niepewność dotycząca skali i trwałości osłabienia koniunktury za granicą i jego wpływu na krajową aktywność gospodarczą”. Podobnie jak przed miesiącem, Rada oczekuje, że „inflacja - po przejściowym wzroście w I kw. 2020 r. - w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej będzie się kształtować w pobliżu celu inflacyjnego” (2,5% +/- 1 pkt. proc.). Podczas konferencji członkowie RPP dodali, że oczekiwane lokalne maksimum dla inflacji na początku przyszłego roku wyniesie 3,5%.

Listopadowa projekcja NBP: inflacja zrewidowana lekko w górę, wzrost PKB w dół

Przewidywana w listopadowej projekcji NBP ścieżka inflacji w latach 2019-2021 została - w porównaniu z projekcją lipcową - zrewidowana lekko w górę. Projekcja przewiduje zwiększenie cen prądu o ok. 8% w 2020 r. (efekt zakładanego „odmrożenia” cen energii). Zgodnie z projekcją - przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP - inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 2,2%-2,4% w 2019 r. (wobec 1,7%-2,3% w projekcji lipcowej), 2,1%-3,6% w 2020 r. (wobec 1,9%-3,7%) oraz 1,6%-3,6% w 2021 r. (wobec 1,3%-3,5%). Oznacza to, że zgodnie z projekcją inflacja znajdzie się w latach 2019-2021 na poziomie zbliżonym do celu inflacyjnego RPP. W projekcji listopadowej utrzymana została spadkowa trajektoria tempa wzrostu PKB w kolejnych latach i została ona zrewidowana w dół w porównaniu do ścieżki przedstawionej w lipcu. Oczekiwane w projekcji tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 3,9%-4,7% w 2019 r. (wobec 3,9%-5,1% w projekcji lipcowej), 2,7%-4,4% w 2020 r. (3,0%-4,8%) oraz 2,3%-4,2% w 2021 r. (wobec 2,4%-4,3%).

Projekcja makroekonomiczna wsparciem dla stabilizacji stóp procentowych w Polsce

Na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP A. Glapiński zaznaczył, że najnowsza projekcja wspiera politykę utrzymywania stóp procentowych na obecnym poziomie. W jego ocenie, stopy procentowe pozostaną najprawdopodobniej stabilne do końca kadencji Rady Polityki Pieniężnej (początek 2022 r.). Obecni na konferencji członkowie RPP R. Sura i Ł. Hardt również wskazali na wysokie prawdopodobieństwo utrzymywania się niezmienionych stóp procentowych w najbliższych kwartałach.

Ich zdaniem dodatkowymi argumentami na rzecz prowadzenia tzw. polityki wait-and-see jest podwyższona niepewność w otoczeniu zewnętrznym Polski oraz możliwość, że zakładany w projekcji wzrost cen prądu nie zmaterializuje się w skali zakładanej w listopadowej projekcji. Zgodnie z wypowiedziami członków RPP, w przypadku braku podwyżki cen prądu w przyszłym roku, ścieżka inflacji ukształtowałaby się na poziomie niższym o ok. 0,3 pkt. proc. A. Glapiński potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko, iż bardziej prawdopodobnym kolejnym kierunkiem zmiany stóp byłaby ich obniżka niż wzrost, jednak nie widzi obecnie argumentów na rzecz takich zmian.

Stopy procentowe bez zmian co najmniej do końca 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi członków Rady oraz wyniki najnowszej projekcji stanowią wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się co najmniej do końca 2020 r. Oczekiwana przez nas łagodna polityka pieniężna EBC (kolejna obniżka stopy depozytowej, kontynuacja programu luzowania ilościowego) jest spójna z tą prognozą. Treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz wypowiedzi prezesa NBP na dzisiejszej konferencji są naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.