Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Dane o produkcji i koniunkturze zgodne ze scenariuszem łagodnego lądowania w budownictwie

Efekty kalendarzowe podbiły dynamikę produkcji budowlano-montażowej

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się we wrześniu do 7,6% r/r wobec 2,7% w sierpniu, co było powyżej naszej prognozy (6,5%) i konsensusu rynkowego (6,6%). Do zwiększenia rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej we wrześniu w porównaniu z sierpniem przyczynił się głównie efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy we wrześniu br. była ona o 1 większa niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się we wrześniu o 0,3% m/m.

Badania koniunktury zgodne ze scenariuszem łagodnego lądowania w budownictwie

Podtrzymujemy naszą ocenę krótkoterminowych perspektyw branży budowlanej. Choć w najbliższych kwartałach aktywność w budownictwie pozostanie wysoka, łagodny spadkowy trend dla rocznej dynamiki produkcji utrzyma się. Będzie to związane głównie z wygasaniem cyklu w inwestycjach publicznych (w tym z ustąpieniem samorządowej "górki inwestycyjnej”), oczekiwanym przez nas profilem absorbcji środków unijnych w ramach bieżącej perspektywy finansowej oraz zakłóceniami ograniczającymi wzrost produkcji w jednostkach zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, związanymi z silnym wzrostem kosztów realizacji inwestycji publicznych w obszarze infrastruktury transportowej (drogi i kolej).

Opublikowane w ostatnich tygodniach wyniki badań koniunktury w budownictwie stanowią silne wsparcie dla naszego scenariusza „łagodnego lądowania” w branży budowlanej. Zgodnie z kwartalnym badaniem koniunktury przeprowadzonym przez NBP („Szybki Monitoring”) III kw. br. był drugim kwartałem z rzędu, w którym roczne prognozy sytuacji ekonomicznej w budownictwie poprawiły się, podczas gdy w pozostałych sekcjach (przetwórstwo, handel i pozostałe usługi) utrzymał się wyraźny trend spadkowy dla tych ocen. Wynik ten współgra z sygnalizowanymi w tym badaniu korzystnymi perspektywami inwestycyjnymi dla przedsiębiorstw sektora publicznego, znajdującymi odzwierciedlenie w wysokim wskaźniku nowych inwestycji (w IV kw. rozpocznie je 41% ankietowanych firm publicznych – najwięcej od dekady) oraz odnotowanym drugi raz z rzędu wyraźnym wzroście kwartalnego wskaźnika planowanych wielkości nakładów (OPTIN) w firmach publicznych. Ponadto, opublikowane przez GUS dane wskazują na odnotowane w III kw. wyhamowanie tendencji spadkowej dla prognoz portfela krajowych zamówień w budownictwie oraz rocznej dynamiki liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto.

Ryzyko w górę dla prognozy PKB w 2019 r.

Opublikowane w ubiegłym tygodniu dane o produkcji przemysłowej (por. MAKROpuls z 18.10.2019) w połączeniu z dzisiejszymi danymi o produkcji budowlano-montażowej są lekko pozytywne dla naszej prognozy wzrostu PKB w III kw. (4,3% r/r). Wspomniana wyżej poprawa ocen koniunktury w budownictwie sygnalizuje również lekkie ryzyko w górę dla prognozowanej dynamiki PKB w IV kw. (4,0% r/r) i w całym 2019 r. (4,4%). Pełniejsza analiza czynników ryzyka dla naszej prognozy wzrostu PKB w IV kw., uwzględniająca ocenę perspektyw eksportu, będzie możliwa po zaplanowanej na najbliższy czwartek publikacji danych o koniunkturze w strefie euro (PMI).

Dane o produkcji budowlano-montażowej we wrześniu są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.