Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Dane o PKB w I kw. w cieniu wojen handlowych

Szeroki zakres wzrostu cen

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w kwietniu do 2,2% wobec 1,7% w marcu, co było zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS. W kierunku wzrostu wskaźnika w kwietniu oddziaływała wyższa dynamika wszystkich jego składowych (cen żywności, paliw i innych nośników energii oraz towarów i usług uwzględnianych przy obliczaniu inflacji bazowej).

Dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych zwiększyła się w kwietniu do 3,3% wobec 2,6% w marcu. Główną przyczyną przyspieszenia wzrostu cen żywności ogółem był wzrost dynamiki cen wieprzowiny z -2,7% r/r w marcu do 7,1% w kwietniu. W warunkach obserwowanych w ostatnich miesiącach znaczących strat produkcyjnych związanych z rozprzestrzenianiem się ASF w Chinach obserwujemy wyraźny wzrost chińskiego importu wieprzowiny, który oddziałuje w kierunku wzrostu jej cen na świecie, w tym w Polsce.

Ceny paliw i innych nośników energii podbiły łącznie inflację CPI w kwietniu o 0,1 pkt. proc. Wyższa dynamika cen nośników energii wynikała ze zwiększenia dynamiki cen prądu. Uważamy, że jest to efekt uwzględnienia przez GUS w większym stopniu wzrostu zmiennych składników rachunków za prąd, a nie tylko narzuconej "ustawą zamrażającą ceny energii” obniżki opłaty przejściowej, jak to miało miejsce w ub. miesiącach (por. MAKROpuls z 15.02.2019 r.). Wyższa dynamika paliw była natomiast związana z rosnącymi cenami ropy naftowej na światowym rynku. Cena ropy Brent wyrażona w złotych ukształtowała się w okresie marzec-kwiecień br. na poziomie o 11,3% wyższym niż w analogicznym okresie 2018 r.

Inflacja bazowa sygnalizuje wzrost presji kosztowej

Do wzrostu inflacji przyczyniła się także wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wzrosła w kwietniu do ok. 1,8% r/r wobec 1,4% w marcu. Jej zwiększenie wynikało z przede wszystkim z wyższej dynamiki cen w kategoriach "użytkowanie mieszkania” (wyższe ceny za wywóz śmieci), "transport” (wyższe ceny usług transportowych), "łączność”, "rekreacja i kultura” oraz "inne wydatki na towary i usługi”. Szeroki zakres wzrostu inflacji bazowej w marcu wskazuje, że jej źródłem jest stopniowo narastająca presja kosztowa w polskiej gospodarce. O rosnącej presji inflacyjnej świadczy również inflacja bazowa w ujęciu m/m. Ceny w tej kategorii wzrosły w kwietniu o 1,0%, co było czwartym najwyższym miesięcznym wzrostem wskaźnika od 1999 r.

Zgodnie z naszą zrewidowaną prognozą w oczekujemy, że do końca 2019 r. dynamika cen ogółem będzie kształtować się w przedziale 2,2-2,6% r/r. Będzie ona wspierana przez stopniowy wzrost inflacji bazowej i przyspieszenie wzrostu cen żywności, podczas gdy przeciwny efekt będzie miało obniżenie dynamiki cen paliw związane z efektami wysokiej bazy z II poł. ub. r. Uważamy, że dostosowanie polityki cenowej przez przedsiębiorstwa (obrazowane wzrostem inflacji bazowej) zakończy się przed końcem br., a tym samym w 2020 r. inflacja ogółem znajdzie się w lekkim trendzie spadkowym. Zarysowany powyżej scenariusz inflacyjny stanowi wsparcie dla naszej prognozy przewidującej stabilizację stóp procentowych NBP w całym 2019 r. (pierwsza podwyżka w marcu 2020 r.).

Handel zagraniczny podbił dynamikę PKB w I kw.

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu PKB w I kw. wyniosło 4,6% r/r wobec 4,9% w IV kw., ub. r. a tym samym ukształtowało się ono powyżej naszej prognozy (4,4%) i konsensusu rynkowego (4,5%). Oczyszczony z wpływu czynników sezonowych PKB zwiększył w I kw. o 1,4% kw/kw wobec wzrostu o 0,5% w IV kw. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem. Pełne dane o PKB zawierające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec maja.

Uważamy, że głównym czynnikiem odpowiadającym za pozytywną niespodziankę dotyczącą szacunku PKB w I kw. był wyższy od oczekiwań wkład eksportu netto. Zgodnie z opublikowanymi wczoraj danymi GUS i NBP dotyczącymi handlu zagranicznego, w marcu tempo wzrostu eksportu utrzymało się na relatywnie wysokim poziomie, podczas gdy dynamika importu (niespodziewanie) znacząco obniżyła się. Czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy w I kw. była również najprawdopodobniej konsumpcja wspierana przez dobrą sytuację na rynku pracy, rekordowy optymizm gospodarstw domowych oraz oczekiwany wzrost dochodów związany z wypłatą transferów socjalnych. Pomimo oczekiwanego przez nas przyspieszenia wzrostu inwestycji, ze względu na zmniejszenie wagi nakładów na środki trwałe w PKB pomiędzy IV i I kw., ich wkład do wzrostu PKB najprawdopodobniej zmniejszył się w I kw.

Uważamy, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w łagodnym trendzie spadkowym. Dzisiejsze dane nie zmieniają naszej prognozy średniorocznej dynamiki PKB w 2019 r. (4,3% r/r w 2019 r. wobec 5,1% w 2018 r.). Głównym czynnikiem ryzyka w dół dla naszego scenariusza jest eskalacja tzw. wojen handlowych (zarówno na linii USA-Chiny, jak i USA-UE).

Dzisiejsze zgodne ze wstępnym szacunkiem finalne dane o kwietniowej inflacji są neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji. Lekko pozytywne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji są natomiast wyższe od oczekiwań wstępne dane nt. polskiego PKB.