Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Wzrost cen energii nie niepokoi RPP

RPP odnotowała wpływ wzrostu cen energii na perspektywy inflacji

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. W komunikacie znalazło się również stwierdzenie, że "bieżące informacje oraz wyniki projekcji wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych latach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się wzrostu PKB”. W ocenie Rady, zgodnie z listopadową projekcją inflacji, w 2019 r. m.in. "w wyniku pozostającego poza oddziaływaniem polityki pieniężnej wzrostu cen energii inflacja prawdopodobnie przekroczy 2,5%, choć pozostanie w przedziale odchyleń od celu. W średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie natomiast oddziaływało oczekiwane spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego.”

Projekcja NBP: wyższa inflacja i łagodne spowolnienie wzrostu gospodarczego

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami przewidywana w listopadowej projekcji NBP ścieżka inflacji w 2019 r. została - w porównaniu z projekcją lipcową – zrewidowana wyraźnie w górę, co było związane głównie z wyższą oczekiwaną dynamiką cen nośników energii. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,7%-1,9% w 2018 r. (wobec 1,5-2,1% w projekcji lipcowej), 2,6%-3,9% w 2019 r. (wobec 1,9-3,5%) oraz 1,9%-3,9% w 2020 r. (wobec 1,7-3,9%). Oznacza to, że zgodnie z projekcją inflacja znacząco przekroczy cel inflacyjny RPP (2,5%) w 2019 r. Ponadto, oczekiwana w projekcji inflacja w 2019 r. kształtuje się wyraźnie powyżej naszej prognozy (por. MAKROmapa 22.10.2018). Zgodnie z projekcją w 2020 r. cel RPP zostanie wyraźnie przekroczony, jednak inflacja utrzyma się w przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu (1,5% - 3,5%). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami w projekcji listopadowej utrzymana została spadkowa trajektoria tempa wzrostu PKB w kolejnych kwartałach. Oczekiwane w projekcji tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,4%-5,2% w 2018 r. (wobec 4,0-5,2% w projekcji lipcowej, 2,7-4,4 % w 2019 r. (wobec 2,8%-4,7%) i 2,3%-4,2% w 2020 r. (2,4-4,3%). Projekcja NBP kreśli zatem scenariusz wzrostu inflacji powyżej celu inflacyjnego w całym horyzoncie prognozy w warunkach łagodnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, którego profil jest zbliżony do spodziewanego w projekcji lipcowej.

Prezes NBP: założony w projekcji wzrost cen energii w 2019 r. jest bardzo konserwatywny

Na konferencji po posiedzeniu RPP A. Glapiński podtrzymał ocenę dotyczącą ewentualnych zmian stóp procentowych w 2019 r. Jego zdaniem w świetle wyników listopadowej projekcji inflacji "nie ma żadnych przesłanek żeby stopy miały ulec zmianie w 2019 r.”. Stwierdził on jednocześnie, że "jeśli nie pojawią się nowe elementy”, to stopy mogłyby pozostać stabilne również w 2020 r. (na konferencji w październiku poinformował, że w ocenach perspektyw stóp "nie chciałby wybiegać w rok 2020”).

Prezes NBP poinformował, że główną przyczyną znaczącego wzrostu inflacji oczekiwanej w projekcji w 2019 r. jest uwzględnienie wpływu spodziewanego silnego wzrostu cen energii na ceny towarów i usług konsumpcyjnych. W jego ocenie w projekcji przyjęto bardzo konserwatywne założenie dotyczące wzrostu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, co istotnie podbiło prognozę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wypowiedź tę interpretujemy jako sygnał istotnego ryzyka w dół dla projekcji inflacji w 2019 r. Naszą interpretację będziemy mogli zweryfikować po zapoznaniu się ze szczegółowymi wynikami projekcji w przyszłym tygodniu. Interpretacja ta jest spójna z naszą prognozą inflacji, w której założyliśmy brak podwyżek cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w 2019 r.

A. Glapiński akcentował również podażowy (kosztowy) charakter impulsu inflacyjnego związanego z oczekiwanym wzrostem cen energii elektrycznej, który będzie efektem decyzji Urzędu Regulacji Energetyki. Podkreślał on, że jego przyczyna jest "zewnętrzna” (nie jest efektem nadmiernego popytu) i w związku z tym RPP nie powinna reagować na związany z nim wzrost inflacji. Jego zdaniem reakcję taką uzasadniałby wzrost oczekiwań inflacyjnych i towarzysząca mu spirala płacowo-cenowa (przyspieszenie wzrostu jednostkowych kosztów pracy), jednak w ocenie prezesa NBP tempo wzrostu płac "nie budzi niepokoju”. Ocenę tę podzielili obecni na konferencji członkowie RPP – J. Osiatyński i R. Sura.

Stopy NBP bez zmian do marca 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego są spójne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się do końca 2019 r. (pierwsza podwyżka stóp o 25 pb w marcu 2020 r.). Obecne oczekiwania rynkowe wskazują na pierwszą podwyżkę stóp w IV kw. 2019 r.

Dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP są naszym zdaniem lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.