Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Szeroki zakres dezinflacji

Inflacja ponownie poniżej dolnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI obniżyła się w listopadzie do 1,3% r/r wobec 1,8% w październiku, co było powyżej wstępnego szacunku GUS (1,2%). Tym samym inflacja spadła poniżej dolnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego Rady Polityki Pieniężnej (2,5% +/- 1 pkt proc.), kształtując się na poziomie najniższym od grudnia 2016 r.

Szeroki zakres dezinflacji

W listopadzie odnotowano dezinflację (zmniejszenie rocznej dynamiki cen) we wszystkich czterech kategoriach o istotnym znaczeniu dla oceny presji inflacyjnej: żywność i napoje bezalkoholowe, nośniki energii, ceny paliw i inflacja bazowa. Oznacza to, że odnotowana w Polsce w listopadzie dezinflacja miała szeroki zakres, a spadek dynamiki cen jednocześnie we wszystkich wymienionych kategoriach nastąpił po raz pierwszy od stycznia 2013 r. Wyjątkowość tej sytuacji wynika również z faktu, iż dezinflacja następuje w warunkach utrzymującego się silnego popytu krajowego.

Do zmniejszenia inflacji (o 0,3 pkt. proc.) przyczyniła się głównie niższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych, która spadła w listopadzie do 0,7% r/r wobec 1,8% w październiku. Spadek ten wynikał z niższego tempa wzrostu cen w kategoriach "owoce”, "mleko, sery i jaja”, "mięso” oraz "oleje i tłuszcze”, co było w znacznym stopniu związane z efektami wysokiej bazy sprzed roku. Do spadku inflacji przyczyniła się również niższa dynamika cen nośników energii (1,2% r/r w listopadzie wobec 1,4% w październiku), której spadek, podobnie jak w przypadku dynamiki cen żywności, związany był z efektami wysokiej bazy sprzed roku (ubiegłoroczny wzrost cen opału). W kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływała również niższa dynamika cen paliw (10,6% r/r wobec 12,8% w październiku), co wynikało z relatywnie silnego wzrostu cen paliw w ujęciu miesięcznym w listopadzie ub. r.

Telekomunikacyjno-telewizyjny spadek inflacji bazowej

Na szczególną uwagę zasługuje wyraźny spadek inflacji bazowej (po wyłączeniu cen żywności, paliw i pozostałych nośników energii) z 0,9% r/r w październiku do 0,7%. Do spadku inflacji bazowej w największym zakresie przyczyniły się obniżenie dynamiki cen w kategorii "łączność” z -3,6% r/r do -5,9% w listopadzie (spadek cen usług telekomunikacyjnych – najprawdopodobniej cen internetu lub/i cen połączeń telefonicznych) oraz "rekreacja i kultura” z 1,9% r/r do 0,7% (spadek opłat radiowo-telewizyjnych). Dane o inflacji bazowej wskazują na brak nadmiernej presji inflacyjnej w gospodarce mimo szybkiego wzrostu popytu konsumpcyjnego, co w znacznym stopniu wynika z utrzymującej się silnej presji konkurencyjnej w sektorze usług i malejącej presji płacowej w sektorze przedsiębiorstw.

Inflacja poniżej celu RPP w 2019 r. i znacząco niżej niż w listopadowej projekcji NBP

Dzisiejsze dane o listopadowej inflacji są zgodne z naszą prognozą inflacji w IV kw. br. (1,4% r/r wobec 2,0% w III kw.). W najbliższych miesiącach oczekujemy łagodnego zwiększenia rocznej dynamiki cen do 1,6% r/r w II kw. (lokalne maksimum), wspieranej przez stopniowy wzrost inflacji bazowej i przyspieszenie wzrostu cen żywności (por. MAKROmapa z 10.12.2018). W kierunku zmniejszenia wskaźnika inflacji będzie natomiast oddziaływał spadek cen paliw, będący efektem odnotowanego w ostatnich tygodniach znaczącego obniżenia cen ropy naftowej. Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą ceny prądu dla odbiorców indywidulanych nie wzrosną znacząco w 2019 r, a inflacyjne efekty silnego wzrostu cen energii elektrycznej nabywanej przez przedsiębiorstwa będą ograniczone (por. MAKROmapa z 15.10.2018). W konsekwencji, w całym 2019 r. inflacja utrzyma się na poziomie wyraźnie poniżej celu RPP, a punkt startowy (I kw. 2019 r.) dla marcowej projekcji inflacji NBP znajdzie się znacząco poniżej wartości oczekiwanej w projekcji listopadowej. Spodziewane przez nas wyraźne obniżenie ścieżki inflacji w marcowej projekcji NBP jest zgodne z naszym scenariuszem stabilizacji stóp procentowych NBP w całym 2019 r. (pierwsza podwyżka w marcu 2020 r.).

Dzisiejsze dane o listopadowej inflacji są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.