Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Realna dynamika płac najniższa od sierpnia 2013 r.

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się w grudniu do 2,7% r/r wobec 4,0% w listopadzie, kształtując się poniżej naszej prognozy (3,7%) i konsensusu rynkowego (4,0%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w grudniu o 1,8% r/r wobec 4,0% w listopadzie. Tym samym realna dynamika płac ukształtowała się na poziomie najniższym od sierpnia 2013 r.

Naszym zdaniem jednym z głównych czynników oddziałujących w kierunku obniżenia dynamiki płac w sektorze przedsiębiorstw w grudniu ub. r. były przesunięcia w wypłatach rocznych nagród w dziale "górnictwo i kopalnictwo węgla kamiennego”, w tym w szczególności wypłata w ratach "barbórki” w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. "Efekt barbórki” nie wyjaśnia jednak w pełni silnego spadku dynamiki płac w grudniu, a pełniejszą odpowiedź na pytanie o jej przyczyny przyniesie zaplanowana na koniec stycznia publikacja danych o wynagrodzeniach w poszczególnych działach sektora przedsiębiorstw. Oczekujemy, że w styczniu dynamika płac w przedsiębiorstwach wyraźnie przyspieszy w związku z wygaśnięciem wspomnianego wyżej "efektu barbórki” oraz silniejszym niż w ub. r. wzrostem płacy minimalnej.

W najbliższych miesiącach wsparciem dla dynamiki płac będzie również dalszy stopniowy wzrost presji płacowej związany z sygnalizowaną przez przedsiębiorstwa utrzymującą się barierą rozwoju w postaci trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Zgodnie z naszymi szacunkami odsezonowany wskaźnik restrykcyjności rynku pracy, będący ilorazem liczby zgłoszonych przez firmy ofert pracy i liczby zarejestrowanych bezrobotnych odnotował w grudniu silny wzrost do rekordowo wysokiego poziomu. Mimo oczekiwanego przez nas narastania presji płacowej w I kw. br. realna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw ulegnie silnemu obniżeniu z 3,2% r/r w IV kw. 2016 r. do ok. 2,5% r/r, do czego przyczyni się prognozowany przez nas wzrost inflacji z 0,2% r/r w IV kw. ub. r. do 1,5% r/r w I kw. br.

Utrzymuje się silne ożywienie na rynku pracy

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w grudniu o 7,4 tys. m/m (3,1% r/r, zgodnie z konsensusem) wobec wzrostu o 12,4 tys. w listopadzie. Silny wzrost zatrudnienia w grudniu nastąpił mimo czynników sezonowych oddziałujących w kierunku spadku zatrudnienia w budownictwie i prawdopodobnego wygaśnięcia efektu związanego z uruchomieniem produkcji w zakładach Volkswagena we Wrześni (zatrudnienie w dziale "produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep” wzrosło o 3 tys. w okresie wrzesień-listopad 2016 r.). Potwierdza to, że rynek pracy w Polsce znajduje się w fazie silnego ożywienia, co jest zgodne z naszym scenariuszem, w którym równowaga na rynku pracy zostanie osiągnięta na przełomie 2017 i 2018 r. (por. MAKROmapa z 12.12.2016).

Lekkie ryzyko w dół dla dynamiki konsumpcji w IV kw.

W IV kw. zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 3,1% r/r wobec 3,2% w III kw. W efekcie, realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach spadło w IV kw. do 6,4% r/r z 8,6% r/r w III kw. Sygnalizuje to lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy stabilizacji dynamiki konsumpcji prywatnej w IV kw. względem III kw. (3,9% r/r).

Dane o płacach negatywne dla złotego i rentowności obligacji

Dzisiejsze gorsze od oczekiwań dane o przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw w grudniu są w naszej ocenie lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.