Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Eksplozja aktywności w budownictwie

Dwucyfrowy wzrost produkcji przemysłowej

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w marcu o 11,1% r/r wobec wzrostu o 1,2% w lutym, co było znacząco powyżej naszej prognozy (7,1%) zgodnej z konsensusem rynkowym. Główną przyczyną silnego zwiększenia dynamiki produkcji pomiędzy lutym a marcem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w marcu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2016 r., podczas gdy w lutym br. była ona o 1 niższa niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w marcu o 2,1% m/m, co oznacza utrzymanie obserwowanego od listopada 2016 r. trendu wzrostowego dla aktywności w przemyśle. W ujęciu rocznym wzrost odsezonowanej produkcji wyniósł 8,1% i był najwyższy od grudnia 2011 r.

Popyt zewnętrzny i ożywienie w budownictwie wsparciem dla przemysłu

Podobnie jak w lutym, struktura wzrostu produkcji przemysłowej w marcu wskazuje na popyt zewnętrzny jako główny czynnik zwiększający produkcję. W marcu odnotowano wysoką na tle innych kategorii dynamikę produkcji w branżach ze znaczącym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: "maszyny i urządzenia” (22,9% r/r), "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (18,6%), "komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (15%) i "meble” (14,5%) . Dane te są zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym w 2017 r. ożywienie w światowej wymianie handlowej będzie czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia popytu na polski eksport i wzrostu aktywności w przetwórstwie przemysłowym. Taką tendencję potwierdzają wyniki badań koniunktury PMI, sygnalizujące przyspieszenie wzrostu gospodarczego w strefie euro i Niemczech w I kw., któremu towarzyszył szybki wzrost nowych zamówień w eksporcie w przetwórstwie przemysłowym w tych gospodarkach (por. MAKROmapa z 27.03.2017). Ponadto, relatywnie wysoka dynamika produkcji w branżach "wyroby z metali” (18,9% r/r), "wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych” (21,9% r/r) i "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (16,6% r/r) wskazuje na pozytywny wpływ nasilającego się ożywienia w budownictwie (patrz niżej) na branże wytwarzające towary stanowiące wsad do produkcji budowlano-montażowej.

Eksplozja aktywności w budownictwie

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w marcu o 17,2% r/r wobec spadku o 5,4% r/r w lutym. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie wzrosła o 9,7% m/m (najwyżej od lutego 2008 r.), a w ujęciu rocznym zwiększyła się o 10,2% (najwyżej od kwietnia 2014 r.). Do zwiększenia rocznej dynamiki produkcji przyczyniły się wspomniana wyżej różnica w liczbie dni roboczych, korzystne warunki pogodowe w marcu oraz ożywienie w budownictwie mieszkaniowym i infrastrukturalnym. Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach silne ożywienie w budownictwie utrzyma się, co będzie związane z oczekiwaną przez nas rosnącą absorpcją środków unijnych, znaczącym zwiększeniem publicznych nakładów na infrastrukturę oraz ożywieniem w budownictwie mieszkaniowym (por. MAKROmapa z 13.02.2017 i 06.03.2017). Wsparciem dla naszego scenariusza są odnotowany w marcu kolejny wzrost odsezonowanego wskaźnika dotyczącego bieżącego portfela zamówień w budownictwie na rynku krajowym (do poziomu najwyższego od lipca 2010 r.) oraz silny wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto (34,5% r/r).

Kalendarz, efekty bazy i dobra pogoda wsparły sprzedaż

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w marcu o 9,7% r/r wobec 7,3% w lutym, co było powyżej naszej prognozy (9,4%) i konsensusu rynkowego (8,2%). Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w marcu o 7,9% r/r wobec 5,2% w lutym. W strukturze marcowej sprzedaży na uwagę zasługuje szeroki zakres przyspieszenia wzrostu sprzedaży detalicznej w marcu. Wskazuje on, że do zwiększenia dynamiki sprzedaży przyczyniły się korzystne efekty kalendarzowe. Ponadto, czynnikiem dynamizującym sprzedaż były efekty niskiej ubiegłorocznej bazy w kategoriach "pozostałe” (wzrost dynamiki z 1,1% r/r w lutym do 10,1% r/r), "meble, RTV, AGD” (z 4,8% do 17,7%) oraz korzystne warunki pogodowe w porównaniu z marcem ub. r., sprzyjające zwiększonym zakupom ubrań z kolekcji wiosenno-letniej (wzrost sprzedaży w kategorii "włókno, odzież, obuwie” z 13,2% r/r do 26,9% r/r).

Opublikowane dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w marcu sygnalizują znaczące ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w I kw. 2017 r. (wzrost do 3,6% r/r wobec 2,7% r/r w IV kw.).

Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie pozytywny dla złotego i rentowności polskich obligacji.