Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Bez obaw o budownictwo

Powrót ożywienia w przemyśle

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w maju o 9,1% r/r wobec spadku o 0,6% w kwietniu, co było powyżej naszej prognozy (8,9%) i konsensusu rynkowego (8,6%). Główną przyczyną silnego wzrostu dynamiki produkcji pomiędzy kwietniem a majem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w maju br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2016 r., podczas gdy w kwietniu br. była ona o 2 niższa niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w maju o 1,2% m/m wobec spadku o 1,2% w kwietniu, co sygnalizuje powrót ożywienia aktywności w przemyśle.

W maju odnotowano wysoką na tle innych kategorii dynamikę produkcji w branżach: "metale” (16,8% r/r), "wyroby z pozostałych surowców niemetalicznych” (14,1% r/r), "wyroby z metali” (13,4% r/r) i "wyroby z gumy i tworzyw sztucznych” (16,6% r/r), co wskazuje na pozytywny wpływ ożywienia w budownictwie na branże wytwarzające towary stanowiące wsad do produkcji budowlano-montażowej. Ponadto, podobnie jak w okresie styczeń-kwiecień, w maju odnotowano wysoką dynamikę produkcji w branżach ze znaczącym udziałem eksportu w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów: "urządzenia elektryczne” (13,1% r/r) oraz "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” (11,8%). Dane te są zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym ożywienie w światowej wymianie handlowej oddziałuje w kierunku zwiększenia popytu na polski eksport do strefy euro i wzrostu aktywności w przetwórstwie przemysłowym.

Bez obaw o budownictwo

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w maju o 8,4% r/r wobec wzrostu o 4,3% w kwietniu. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja w budownictwie zmniejszyła o 3,2% m/m. Do zwiększenia aktywności w budownictwie przyczyniły się wspomniana wyżej różnica w liczbie dni roboczych i ustąpienie anomalii pogodowych obserwowanych w kwietniu (por. MAKROpuls z 20.05.2017). Czynnikiem ograniczającym przyspieszenie produkcji w maju było niższe tempo wzrostu (3,3% r/r wobec 14,0% w kwietniu) w kategorii "roboty budowlane specjalistyczne”. W pozostałych dwóch działach budownictwa odnotowano natomiast wysokie tempo wzrostu produkcji – "obiekty inżynierii lądowej i wodnej” (25,8% r/r) oraz "wznoszenie budynków” (10,7%). Biorąc pod uwagę charakter prac zaliczanych do pierwszej z tych trzech kategorii (m.in. prace związane z przygotowaniem terenu pod budowę oraz roboty wykończeniowe), które w dużym stopniu są uzależnione od aktywności w pozostałych dwóch działach uważamy, że spadek dynamiki tej składowej miał charakter przejściowy. Przewidujemy, że w kolejnych miesiącach produkcja budowlano-montażowa znajdzie się w trendzie wzrostowym, co będzie związane z oczekiwaną przez nas rosnącą absorpcją środków unijnych, znaczącym zwiększeniem publicznych nakładów na infrastrukturę oraz ożywieniem w budownictwie mieszkaniowym.

Sprzedaż detaliczna zgodna z krótkookresowym trendem

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w maju o 8,4% r/r wobec 8,1% w kwietniu, co było powyżej naszej prognozy (8,1%) i poniżej konsensusu rynkowego (9,0%). Liczona w cenach stałych sprzedaż zwiększyła się w maju o 7,4% r/r wobec 6,7% w kwietniu. W kierunku zwiększenia dynamiki sprzedaży w maju oddziaływało ustąpienie wpływu anomalii pogodowych obserwowanych w kwietniu br., które przyczyniły się do spowolnienia tempa wzrostu sprzedaży w kategoriach "włókno, odzież, obuwie” oraz "pojazdy samochodowe, motocykle i części” w kwietniu. W przeciwnym kierunku oddziaływały efekty kalendarzowe związane z późniejszymi niż przed rokiem świętami Wielkiejnocy. W maju odnotowano bowiem spadek dynamiki sprzedaży w kategoriach "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” oraz "niewyspecjalizowane sklepy” (głównie sklepy wielkopowierzchniowe). Majowe dane o sprzedaży są spójne z naszym scenariuszem obniżenia tempa wzrostu konsumpcji prywatnej w II kw. do 4,2% r/r wobec 4,7% r/r w I kw. br.

Dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w okresie kwiecień-maj stanowią wsparcie dla naszej prognozy dynamiki PKB w II kw. 2017 r. (spadek do 3,9% r/r wobec 4,0% r/r w I kw.). Sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie neutralny dla złotego i rentowności polskich obligacji.