Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Prezes NBP wydłuża horyzont stabilnych stóp procentowych

Stopy NBP bez zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). Tonacja komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady nie uległa zasadniczym zmianom w porównaniu z komunikatem wrześniowym. RPP podtrzymała ocenę, że "w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną". Podobnie jak we wrześniu Rada wskazała na "ryzyko pogorszenia globalnej koniunktury oraz obniżenia cen surowców" jako główne źródło niepewności dla polskiej gospodarki, w tym dla kształtowania się cen.

Prezes NBP wydłuża horyzont stabilnych stóp procentowych

W komunikacie po posiedzeniu RPP stwierdziła również, że "dynamika PKB w III kw. była prawdopodobnie zbliżona do obserwowanej w poprzednim kwartale". RPP oceniła, że dane o produkcji budowlano-montażowej sygnalizują utrzymujący się spadek inwestycji w III kw., jednak jest on związany ze zmniejszonym wykorzystaniem środków unijnych w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej i tym samym ma charakter przejściowy. Podczas konferencji prasowej Adam Glapiński wyraził pogląd, że polska gospodarka jest "dobrze rozpędzona", znajduje się na "stabilnej ścieżce wzrostu", który jest "satysfakcjonujący i spełnia oczekiwania RPP". Jego zdaniem można oczekiwać ożywienia inwestycji pod koniec br. Prezes NBP poinformował również, że mimo oczekiwanego wzrostu inflacji do dodatniego poziomu w przyszłym roku, w jego ocenie obecnie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest stabilizacja stóp procentowych NBP w 2017 r. i rozpoczęcie cyklu podwyżek stóp dopiero w 2018 r. W tym kontekście warto przypomnieć wrześniową wypowiedź prezesa NBP. Sygnalizował on wówczas, że w 2017 r. mogą zaistnieć warunki uzasadniające podniesienie stóp procentowych (por. MAKROpuls z 7.09.2016). Jego dzisiejsza wypowiedź sygnalizuje zatem, że napływające dane makroekonomiczne dotyczące polskiej gospodarki, w tym sygnały spadku inwestycji w III kw., skłoniły go do modyfikacji najbardziej prawdopodobnego scenariusza polityki monetarnej.

M. Chrzanowski pozostaje w RPP

Marek Chrzanowski wycofał rezygnację z członkostwa w Radzie Polityki Pieniężnej z powodu "zaniku przesłanek o charakterze osobistym". W naszej ocenie jego decyzja jest neutralna dla perspektyw stóp procentowych NBP (por. MAKROpuls z 7.09.2016).

Czy zerowe realne stopy NBP skłonią RPP do zaostrzenia polityki pieniężnej?

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego, wskazujące na niskie prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w 2017 r., sygnalizują ryzyko w dół dla naszej prognozy stóp NBP w 2017 r. Podtrzymujemy jednak ocenę, że oczekiwane przez nas przyspieszenie wzrostu gospodarczego w I poł. 2017 r. w połączeniu ze wzrostem inflacji do wyraźnie dodatnich poziomów i spadkiem realnej stopy referencyjnej NBP do poziomu zbliżonego do zera, skłonią RPP do rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej w lipcu 2017 r. i podniesienia stopy referencyjnej NBP łącznie o 50 pb w 2017 r. Głównym czynnikiem ryzyka dla naszej prognozy stóp procentowych pozostaje prawdopodobne wydłużenie przez EBC rozszerzonego programu skupu aktywów. Jeśli decyzja taka zostanie podjęta na jednym z najbliższych posiedzeń EBC, prawdopodobieństwo podwyżki stóp procentowych w Polsce w 2017 r. wyraźnie zmaleje.

Naszym zdaniem treść komunikatu po posiedzeniu RPP oraz dzisiejsze wypowiedzi prezesa NBP dotyczące perspektyw stóp procentowych są neutralne dla kursu złotego i rynku długu.