Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Budowlanka pikuje, konsumpcja przyspiesza

Silne odbicie produkcji przemysłowej

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu o 7,5% r/r wobec spadku o 3,4% w lipcu, co było poniżej naszej prognozy (8,3%) i powyżej konsensusu rynkowego (5,8%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w sierpniu o 2,1% m/m.

Głównym czynnikiem, który przyczynił się do silnego wzrostu dynamiki produkcji był silny pozytywny efekt statystyczny związany z korzystną różnicą w liczbie dni roboczych (w sierpniu br. liczba dni roboczych była o 2 większa niż w 2015 r., podczas gdy w lipcu br. była ona o 2 niższa niż przed rokiem). Ponadto, zgodnie z naszymi oczekiwaniami przesunięcie przerwy urlopowej w fabrykach Volkswagena w Poznaniu i Opla w Gliwicach, które zaniżyło lipcowy wskaźnik produkcji, przyczyniło się do wzrostu jej dynamiki w sierpniu. W 2015 r. przerwy technologiczne wystąpiły w całości w sierpniu, podczas gdy w br. miały one miejsce odpowiednio w lipcu oraz na przełomie lipca i sierpnia. W efekcie dynamika produkcji w kategorii "pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy”, wspierana dodatkowo przez efekty kalendarzowe, zwiększyła się w sierpniu o 32,3 pkt. proc. (do 20,2% r/r wobec -12,1% w lipcu).

Dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej był efekt zeszłorocznej niskiej bazy związany z fala upałów (por. MAKROpuls z 17.09.2015). Skrajne warunki atmosferyczne doprowadziły w sierpniu ub. r. do ograniczeń w dostawach energii elektrycznej na terenie kraju, a tym samym, do zmniejszenia możliwości produkcyjnych przedsiębiorstw w Polsce.

Utrzymuje się zapaść w inwestycjach publicznych

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w sierpniu o 20,5% r/r wobec spadku o 18,8% w lipcu. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa spadła o 5,5% w porównaniu z lipcem. Pogłębienie spadku produkcji jest dużym zaskoczeniem w kontekście silnego wsparcia dla produkcji w postaci korzystnych efektów kalendarzowych. Słabe wyniki w budownictwie można tylko częściowo tłumaczyć wpływem efektu wysokiej ubiegłorocznej bazy w kategorii "obiekty inżynierii lądowej i wodnej”. Dalszy spadek odsezonowanej produkcji budowlano-montażowej stanowi ryzyko w dół dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w II poł. br. nastąpi stopniowa odbudowa inwestycji publicznych (coraz większe wykorzystanie środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020). Naszym zdaniem roczna dynamika nakładów inwestycyjnych realizowanych przez sektor publiczny, jak również dynamika produkcji budowlano-montażowej pozostaną ujemne do końca br. Optymistycznym sygnałem są natomiast opublikowane dzisiaj przez GUS dane dotyczące budownictwa mieszkaniowego. Zwiększenie dynamik rozpoczętych budów domów (6,8% r/r w sierpniu wobec -1,3% w lipcu) oraz pozwoleń na budowę (23,3% r/r wobec 5,4%) wskazuje, że w kolejnych miesiącach budownictwo mieszkaniowe będzie czynnikiem częściowo kompensującym zapaść w inwestycjach infrastrukturalnych.

Nadal nie widać efektów programu Rodzina 500+

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS liczona w cenach bieżących sprzedaż detaliczna w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w sierpniu o 5,6% r/r wobec wzrostu o 2,0% w lipcu, co było powyżej naszej prognozy (4,3%) i konsensusu rynkowego (4,5%). Liczona w cenach stałych sprzedaż detaliczna zwiększyła się w sierpniu o 7,8% r/r wobec wzrostu o 4,4% w lipcu. W kierunku przyspieszenia realnego wzrostu sprzedaży detalicznej oddziaływały przede wszystkim wyższe dynamiki w kategoriach "pojazdy samochodowe, motocykle, części” (17,6% r/r w sierpniu wobec 1,9% w lipcu), "pozostałe” (0,9% wobec -8,4%) oraz "paliwa” (3,6% wobec 1,1%). Na poprawę sytuacji w handlu detalicznym wpłynął głownie pozytywny efekt statystyczny związany z korzystną różnicą w liczbie dni roboczych. Uważamy, że dane o sierpniowej sprzedaży detalicznej w ograniczonym stopniu odzwierciedlają popyt konsumpcyjny realizowany z użyciem środków z programu Rodzina 500+. Naszym zdaniem, środki te przeznaczone są bowiem w dużym stopniu na usługi lub zakupy w sklepach zatrudniających poniżej 10 osób.

Ze względu na obserwowany w ostatnim czasie wzrost skłonności gospodarstw domowych do oszczędzania, potencjał do dalszego silnego przyspieszenia sprzedaży detalicznej w kolejnych miesiącach jest naszym zdaniem ograniczony (por. MAKROmapa z 12.09.2016). Dzisiejsze dane stanowią lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą realna dynamika konsumpcji prywatnej wzrośnie do 4,0% r/r w III kw. wobec 3,3% w II kw.

Spowolnienie wzrostu gospodarczego w III kw.

Dzisiejsze dane o produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy zakładającej spowolnienie wzrostu gospodarczego do 2,8% r/r w III kw. z 3,1% w II kw. Jednocześnie sumaryczny wpływ opublikowanych dziś danych jest w naszej ocenie lekko pozytywny dla złotego i rentowności polskich obligacji.