Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Nieznacznie spowolnienie wzrostu wynagrodzeń

Efekty statystyczne obniżyły tempo wzrostu wynagrodzeń

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób obniżyła się w lipcu do 4,8% r/r wobec 5,3% w czerwcu, kształtując się powyżej naszej prognozy (4,5%) równej konsensusowi rynkowemu. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w lipcu o 5,8% r/r wobec 6,1% w czerwcu. Obniżenie tempa wzrostu wynagrodzeń wynikało w znacznym stopniu z ustąpienia efektu niskiej bazy sprzed roku m.in. w kategorii "produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej”, związanego z przesunięciem wypłat zmiennych składników wynagrodzenia. W kierunku zmniejszenia dynamiki wynagrodzeń pomiędzy czerwcem a lipcem oddziaływała również niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w czerwcu br. liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2015 r., podczas gdy w lipcu br. była ona o 2 niższa niż przed rokiem), obniżająca dynamikę płac pracowników zatrudnionych na akord.

Utrzymująca się wysoka dynamika wynagrodzeń wskazuje w naszej ocenie na narastanie presji płacowej związanej z poprawą sytuacji na rynku pracy i zwiększającą się barierą w postaci trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników (por. MAKROpuls z 18.07.2016). W efekcie oczekujemy, że w kolejnych miesiącach roczna nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw będzie się kształtować na poziomie powyżej 4,0%, co będzie spójne z jej krótkookresowym trendem.

Silny popyt na pracę w przetwórstwie wspiera wzrost zatrudnienia

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w lipcu o 9,0 tys. m/m wobec wzrostu o 19,1 tys. w czerwcu. Naszym zdaniem głównym czynnikiem wzrostu zatrudnienia w lipcu był utrzymujący się silny popyt na pracę w przetwórstwie przemysłowym. Był on sygnalizowany przez wyniki badań koniunktury, zgodnie z którymi składowa zatrudnienia indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększyła się w lipcu do 53,2 pkt. wobec 52,8 pkt. w czerwcu (por. MAKROmapa z 1.08.2016). Roczna dynamika zatrudnienia wzrosła w lipcu do 3,2% wobec 3,1% w czerwcu, co jest jej najwyższym poziomem od lipca 2011 r.

Oczekujemy, że z powodu narastających problemów ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników roczna dynamika zatrudnienia osiągnie lokalne maksimum w III kw., a począwszy od IV kw. zacznie się stopniowo obniżać. Wsparciem dla naszej prognozy jest obserwowana od maja br. stabilizacja stopy bezrobocia oczyszczonej z wpływu czynników sezonowych na poziomie ok. 9,1%-9,2%. Sygnalizuje to, że rynek pracy jest bardzo blisko stanu równowagi.

Konsumpcja prywatna wyraźnie przyspieszy w III kw.

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w lipcu 9,2% r/r wobec 9,4% w czerwcu i 8,7% w II kw. Przyspieszenie realnego funduszu płac w lipcu w stosunku do II kw. w połączeniu z pozytywnym efektem programu 500+ na konsumpcję stanowi wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą realna dynamika spożycia prywatnego wzrośnie w III kw. do 5,1% r/r wobec 4,2% w II kw.

Dane o płacach i zatrudnieniu neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.