Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Dane z rynku pracy sygnalizują przyspieszenie konsumpcji

Niższe "czternastki” ograniczyły wzrost wynagrodzeń

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób spadła w lutym do 3,9% r/r wobec 4,0% w styczniu, kształtując się zgodnie z naszą prognozą i lekko powyżej konsensusu rynkowego (3,8%). Naszym zdaniem, głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku dynamiki płac pomiędzy lutym a styczniem była niepełna wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w górnictwie (tzw. "czternastka”). Kompania Węglowa podjęła decyzję o wypłacie w lutym tylko 30% tego dodatku (reszta zostanie uregulowana do czerwca). Z kolei Jastrzębska Spółka Węglowa wypłaci czternastki do końca czerwca. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w lutym o 4,8% r/r wobec 5,0% w styczniu, na co złożyły się spowolnienie wzrostu nominalnych płac i wyższa inflacja CPI (-0,8% r/r wobec -0,9% w styczniu, por. MAKROpuls z 15.02.2016).

Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach roczna nominalna dynamika płac w sektorze przedsiębiorstw będzie się kształtować w przedziale 3,5-4,0%, co będzie spójne z jej krótkookresowym trendem. W kierunku spowolnienia wzrostu wynagrodzeń będą oddziaływały efekty wysokiej bazy sprzed roku.

Silny wzrost zatrudnienia w lutym

Według danych GUS roczna dynamika zatrudnienia w lutym zwiększyła się do 2,5% r/r wobec 2,3% w styczniu. Zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym o 8,2 tys. m/m wobec wzrostu o 77,2 tys. w styczniu. Jest to najwyższy od 2011 r. lutowy, miesięczny przyrost zatrudnienia. Zazwyczaj w lutym mieliśmy do czynienia ze stabilizacją lub sezonowym spadkiem zatrudnienia (m.in. ze względu na zmniejszenie liczby etatów w budownictwie). W lutym br. czynnikiem ograniczającym sezonowy spadek zatrudnienia były korzystne na tle historycznym warunki meteorologiczne (średnia temperatura w lutym br. wyniosła +3,1 st. C wobec przeciętnie -1,0 st. C w lutych 2007-2015). Dzisiejszy odczyt zatrudnienia potwierdza postępującą poprawę na rynku pracy.

Realny fundusz płac stabilny na wysokim poziomie

Realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach nie zmieniło się w lutym w porównaniu do stycznia i wyniosło 7,4% r/r. Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą realna dynamika konsumpcji wzrośnie z 3,1% r/r w IV kw. ub. r. do 3,4% w I kw. br. Wsparciem dla wzrostu spożycia prywatnego w I kw. będą wypłaty jednorazowych dodatków do emerytur i rent w marcu (ok. 1,4 mld zł).

Dane o płacach i zatrudnieniu neutralne dla długu i złotego

Dzisiejsze dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego oraz rynku długu.