Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Dobre wyniki funduszy inwestycyjnych w pierwszej połowie 2019 r.

Wszystkie subfundusze inwestycyjne w ofercie banku korzystają na dobrej koniunkturze. Najlepszy wynik spośród subfunduszy w ofercie banku osiągnął Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny z wynikiem 10,14% od początku roku.

Poniżej wyniki od początku roku:

Subfundusz Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny

Przeznaczony jest dla inwestorów akceptujących wysoki poziom ryzyka inwestycyjnego w zamian za potencjalnie wysokie zyski z funduszu inwestującego głównie w akcje i inne instrumenty o charakterze udziałowym – zarówno polskie, jak i zagraniczne. Subfundusz cechuje zdecydowanie dominujący udział w portfelu instrumentów ryzykownych, które potencjalnie przynieść mogą wysoki zysk z inwestycji. W skład portfelu subfunduszu wchodzić mogą przede wszystkim jednostki uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych, ale także, choć w mniejszym zakresie, klasyczne akcje polskich spółek. Dodatkowo, portfel uzupełniany jest takimi instrumentami jak ETF, GDR, czy obligacje zamienne na akcje.

Inwestowanie wiąże się z ryzykiem a wyniki nie muszą powtórzyć się w przyszłości. Inwestując środki w fundusze inwestycyjne, musisz mieć świadomość istnienia ryzyka, związanego z możliwością znacznych wahań wyceny jednostek uczestnictwa w trakcie trwania inwestycji, a w związku z tym z brakiem gwarancji zwrotu całości zainwestowanych środków czy możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Ryzyko inwestycyjne zależy od strategii inwestycyjnej wybranego subfunduszu. Wartość aktywów netto wybranych subfunduszy może się cechować dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego.

Informacje o ryzykach związanych z inwestowaniem w Amundi Parasolowy FIO lub Credit Agricole FIO zawarte są w Prospektach Informacyjnych wskazanych funduszy, dostępnych na www.credit- agricole.pl, www.amundi.pl i w placówkach Credit Agricole Bank Polska S.A.