Witamy w API Portal Credit Agricole Serwisie przeznaczonym dla dostawców usług (TPP)

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366 z 25 listopada 2015 r. w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) oddajemy do Twojej dyspozycji interfejs dostępowy (API).

Udostępniane przez Bank API umożliwia TPP zainicjowanie płatności (PIS - Payment Initiation Service), pobieranie danych dotyczących rachunków płatniczych prowadzonych przez Bank (AIS - Account Information Service) oraz potwierdzanie dostępności na rachunku płatniczym kwoty niezbędnej do wykonania transakcji (CAF - Confirmation of Availability Funds) w zakresie wymaganym przez znowelizowaną ustawę o usługach płatniczych. Nasze rozwiązanie jest zgodne z standardem PolishAPI w wersji 3.0.0, opracowanym przez Związek Banków Polskich na potrzeby implementacji PSD2 na terenie Polski.

API Credit Agricole to bezpieczne rozwiązanie, dzięki któremu możesz oferować swoje usługi klientom wszystkich linii biznesowych Banku. Ze względu na specyfikę naszych systemów udostępniamy dwa warianty API, zorientowane na dostęp do dwóch różnych segmentów działalności:

  • obsługi klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw
  • obsługi klientów korporacyjnych

Na potrzeby przeprowadzenia testów funkcjonalnych zapewniamy środowisko testowe (Piaskownicę PSD2), które odpowiada funkcjonalności udostępnianej na środowisku produkcyjnym i umożliwia uzyskanie przykładowych odpowiedzi na wywołania usług.

Korzystanie z API oraz Piaskownicy PSD2 jest nieodpłatne.

API XS2A Retail - API jest dostępne
API XS2A Corpo - API jest dostępne

Streszczenie dokumentacji interfejsów XS2A wdrożonych w Credit Agricole

API XS2A Retail - interfejs umożliwiający bankom oraz TPP (Third Party Providers) wymianę danych dotyczących rachunków płatniczych oraz inicjalizację płatności. Realizacja przez bankowość detaliczną (CA24eBank) - obsługa klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Specyfikacja techniczna do pobrania (yaml)

Dostęp do interfejsu: https://xs2a.credit-agricole.pl/CaPolishAPI/prod/individual/

API XS2A Corpo - interfejs umożliwiający bankom oraz TPP (Third Party Providers) wymianę danych dotyczących rachunków płatniczych oraz inicjalizację płatności. Realizacja przez bankowość korporacyjną (CA24 Biznes) - obsługa klientów korporacyjnych.

Specyfikacja techniczna do pobrania (yaml)

Dostęp do interfejsu: https://xs2a.credit-agricole.pl/CaPolishAPI/prod/corporate/

Uwaga. Każdy podmiot chcący rozpocząć korzystanie z API w zakresie świadczenia usług wprowadzonych zgodnie z Dyrektywą PSD2 do ustawy o usługach płatniczych, musi być uprzednio zarejestrowana w przynajmniej jednym rejestrze w kraju członkowskim Unii Europejskiej w roli, w jakiej chce występować w tym procesie. Musi również posiadać ważny certyfikat służący do identyfikacji przez banki w procesie komunikacji. Certyfikat wydają kwalifikowani dostawcy usług zaufania.

Logotypy

Zgodnie z Rekomendacja dotycząca użycia logotypów ASPSP w ramach świadczenia usług inicjacji płatności oraz dostępu do informacji o rachunku Credit Agricole Bank Polska S.A. (Bank) udostępnia znaki towarowe w formie znajdującej się pod linkiem.

Bank wyraża zgodę na informacyjne użycie znaku towarowego na potrzeby świadczenia usług PIS i AIS, bez konieczności uzyskiwania licencji na korzystanie ze znaków towarowych Banku, o ile jest to niezbędne do świadczenia usług przez podmiot trzeci (o statusie dostawcy usług płatniczych, o którym mowa w art. 2 pkt 4b-4f ustawy o usługach płatniczych). Bank nie wyraża zgody na użytkowanie zmodyfikowanej w jakikolwiek sposób wersji znaku, w tym w szczególności zmiany koloru, proporcji, kształtu czy połączenia znaku towarowego Banku z innym znakiem towarowym. Jedyną dopuszczalną formą korzystania ze znaku jest forma określona w dokumentacji interfejsu dostępowego Banku. Jednocześnie Bank zastrzega, że zakazuje korzystania ze swojego znaku towarowego w sposób, który sugerowałby istnienie powiązań pomiędzy Bankiem a danym TPP czy też promowanie usług TPP z wykorzystaniem znaku towarowego Banku.

Podstawowe informacje dotyczące interfejsu awaryjnego

Piaskownica PSD2 zawiera statyczne dane, które umożliwiają przetestowanie udostępnionych usług zgodnie z przygotowanymi przez nas scenariuszami. Bank udostępnia Piaskownicę PSD2 TPP oraz dostawcom usług płatniczych, którzy ubiegają się o status TPP (złożyli do właściwych organów wniosek o stosowne zezwolenie/wpis do rejestru).

Do przeprowadzenia testów wymagane jest posiadanie certyfikatów wydanych przez Bank.

Aby otrzymać dostęp do dokumentacji (w tym scenariuszy testowych) oraz zestaw certyfikatów testowych prześlij na adres [email protected] wypełniony wniosek.

Przygotowaliśmy listę pytań i odpowiedzi dotyczących wdrożonego przez nas rozwiązania: FAQ. Jeżeli w udostępnionej przez nas dokumentacji oraz FAQ nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną. Na wiadomość odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

Udostępniamy dwa adresy:

  • [email protected] - do zgłaszania błędów oraz problemów technicznych związanych z API oraz Piaskownicą PSD2 w tym problemów z dostępnością interfejsów.
  • [email protected] - na który prosimy zgłaszać pozostałe pytania związane z wdrożonym przez nas rozwiązaniem w tym pytania dotyczące dokumentacji oraz certyfikatów wydanych przez Bank na potrzeby testów w Piaskownicy.

Aby usprawnić analizę zgłoszonego problemu prosimy o dołączenie:

  • Wskazania jakiego środowiska i API dotyczy zgłoszenie (Produkcja, Sandbox, API XS2a Retail, API XS2a Corpo);
  • Szczegółowego opisu problemu/pytania oraz wskazania miejsca w dokumentacji, którego wątpliwości dotyczą wraz z numerem wersji dokumentacji z której korzysta zgłaszający;
  • URL żądania zawierający środowisko oraz ścieżkę wywoływanego endpointu;
  • Nagłówki techniczne wraz z informacją o załączanym certyfikacie, podpisie JWS etc.;
  • Treść żądania i odpowiedzi wraz z nagłówkami.

E-mail

Jeśli podczas testów lub produkcyjnego użytkowania napotkasz jakiekolwiek przeszkody w pracy z naszymi interfejsami prosimy o niezwłoczną informację na adres [email protected]. Dołożymy wszelkich starań, żeby jak najszybciej rozwiązać problem.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do dokumentacji API oraz Piaskownicy PSD2 skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres [email protected].

Telefon

+48 71 79 97 140 (Koszt połączenia według taryfy operatora)
Nasza infolinia dostępna jest w dni robocze w godzinach od 08:00 do 18:00

Adres

Credit Agricole Bank Polska S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039887 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w kwocie 1 023 607 600 zł w całości wpłaconym.
NIP: 657-008-22-74; Regon: 290513140.

Aktualności

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia