Witamy w API Portal Credit Agricole Serwisie przeznaczonym dla dostawców usług (TPP)

W ramach PSD2 Credit Agricole udostępnia dwa warianty API oparte o standard PolishAPI, zorientowane na dostęp do dwóch różnych segmentów działalności:

 • obsługi klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw
 • obsługi klientów korporacyjnych

Udostępniane przez Bank API umożliwiają TPP zainicjowanie płatności (PIS - Payment Initiation Service), pobieranie danych dotyczących rachunków płatniczych prowadzonych przez Bank (AIS - Account Information Service) oraz potwierdzenie dostępności kwoty na rachunku (CAF - Confirmation of Availability Funds) w zakresie wymaganym przez znowelizowaną ustawę o usługach płatniczych i określonym przez standard PolishAPI.

Zapewniamy środowisko testowe (Piaskownicę PSD2) TPP oraz dostawcom usług płatniczych, którzy ubiegają się o status TPP (złożyli do właściwych organów wniosek o stosowne zezwolenie/wpis do rejestru).

Piaskownica PSD2 zawiera statyczne dane, które umożliwiają przetestowanie wszystkich udostępnionych usług zgodnie z przygotowanymi przez nas scenariuszami. Do przeprowadzenia testów wymagane jest posiadanie certyfikatów wydanych przez Bank.

Aby otrzymać dostęp do dokumentacji (w tym scenariuszy testowych) oraz certyfikat testowy zarejestruj bezpłatne Konto użytkownika w serwisie API Portal oraz prześlij na adres [email protected] wypełniony wniosek.

Od dnia 25.07.2023r. zmianie ulegnie długość ważności zgody dotyczącej dostępu do rachunku płatniczego (AIS) z 90 na 180 dni. Zmiana wynika z rozporządzenia delegowanego komisji (UE) 2022/2360 zmieniającego obowiązujące regulacyjne standardy techniczne (RTS) w odniesieniu do obejmującego okres 90 dni wyłączenia z SCA przy dostępie do rachunku płatniczego.

Przygotowane przez nas dokumentacja zawiera m.in.:

 • Specyfikację techniczną (w formie plików yaml)
 • Instrukcję połączenia ze środowiskiem produkcyjnym
 • Instrukcję połączenia z środowiskiem testowym (Piaskownicą)
 • Scenariusze i dane do testów
 • Logotypy

Streszczenie dokumentacji interfejsów XS2A wdrożonych w Credit Agricole

Podstawowe informacje dotyczące interfejsu awaryjnego

Pełna dokumentacja interfejsów dostępna jest w Serwisie API Portal. Aby otrzymać dostęp zarejestruj bezpłatne Konto użytkownika oraz prześlij na adres [email protected] wypełniony wniosek.

ZalogujZarejestruj

Przygotowaliśmy listę pytań i odpowiedzi dotyczących wdrożonego przez nas rozwiązania: FAQ. Jeżeli w udostępnionej przez nas dokumentacji oraz FAQ nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość pocztą elektroniczną. Na wiadomość odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

Udostępniamy dwa adresy:

 • [email protected] - do zgłaszania błędów oraz problemów technicznych związanych z API oraz Piaskownicą PSD2 w tym problemów z dostępnością interfejsów.
 • [email protected] - na który prosimy zgłaszać pozostałe pytania związane z wdrożonym przez nas rozwiązaniem w tym pytania dotyczące dokumentacji oraz certyfikatów wydanych przez Bank na potrzeby testów w Piaskownicy.

Aby usprawnić analizę zgłoszonego problemu prosimy o dołączenie:

 • Wskazania jakiego środowiska i API dotyczy zgłoszenie (Produkcja, Sandbox, API XS2a Retail, API XS2a Corpo);
 • Szczegółowego opisu problemu/pytania oraz wskazania miejsca w dokumentacji, którego wątpliwości dotyczą wraz z numerem wersji dokumentacji z której korzysta zgłaszający;
 • URL żądania zawierający środowisko oraz ścieżkę wywoływanego endpointu;
 • Nagłówki techniczne wraz z informacją o załączanym certyfikacie, podpisie JWS etc.;
 • Treść żądania i odpowiedzi wraz z nagłówkami.

Pełna dokumentacja interfejsów dostępna jest w Serwisie API Portal. Aby otrzymać dostęp zarejestruj bezpłatne Konto użytkownika oraz prześlij na adres [email protected] wypełniony wniosek.

ZalogujZarejestruj

Raporty dotyczące dostępności i efektywności interfejsów specjalnych do usług PSD2 oraz standardowych kanałów bankowości elektronicznej Credit Agricole (CA24 eBank, CA24 Mobile, CA24 Biznes).

Pełna dokumentacja interfejsów dostępna jest w Serwisie API Portal. Aby otrzymać dostęp zarejestruj bezpłatne Konto użytkownika oraz prześlij na adres [email protected] wypełniony wniosek.

ZalogujZarejestruj

E-mail

Jeśli podczas testów lub produkcyjnego użytkowania napotkasz jakiekolwiek przeszkody w pracy z naszymi interfejsami prosimy o niezwłoczną informację na adres [email protected]. Dołożymy wszelkich starań, żeby jak najszybciej rozwiązać problem.
Jeżeli potrzebujesz dostępu do dokumentacji API oraz Piaskownicy PSD2 skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość na adres [email protected].

Telefon

+48 71 79 97 140 (Koszt połączenia według taryfy operatora)
Nasza infolinia dostępna jest w dni robocze w godzinach 08:00 do 18:00

Adres

Credit Agricole Bank Polska S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław

wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000039887 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o kapitale zakładowym w kwocie 1 023 607 600 zł w całości wpłaconym.
NIP: 657-008-22-74; Regon: 290513140.

Pełna dokumentacja interfejsów dostępna jest w Serwisie API Portal. Aby otrzymać dostęp zarejestruj bezpłatne Konto użytkownika oraz prześlij na adres [email protected] wypełniony wniosek.

ZalogujZarejestruj

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia