Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Treść komunikatu RPP i stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna NBP wynosi 6,75%). Decyzja Rady była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. Treść komunikatu po czerwcowym posiedzeniu RPP nie uległa znaczącym zmianom w porównaniu do dokumentu sprzed miesiąca. W komunikacie po posiedzeniu Rada zwróciła uwagę na obniżenie się inflacji w maju, w tym szacowany „istotny” spadek inflacji bazowej. Rada odnotowała, że w kierunku wzrostu inflacji „pomimo osłabionej dynamiki popytu (…) wciąż oddziaływało przenoszenie na ceny dóbr konsumpcyjnych istotnego wzrostu kosztów, związanego z wcześniejszym silnym wzrostem cen surowców na rynkach światowych i zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw”. Rada podtrzymała ocenę, że obniżające się ceny surowców oraz malejąca dynamika cen produkcji sprzedanej przemysłu, w połączeniu z niższą dynamiką aktywności gospodarczej, będą „oddziaływać w kierunku obniżenia krajowej dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach”. Podobnie jak w maju Rada uznała, że „ze względu na skalę i trwałość odziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, powrót inflacji do celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo”.

Inflacja ma nadal znaczenie drugorzędne

Rada podtrzymała swoją dotychczasową ocenę, zgodnie z którą „dokonane wcześniej silne zacieśnienie polityki pieniężnej NBP będzie prowadzić do obniżania się inflacji w Polsce w kierunku celu inflacyjnego NBP”. Zdaniem Rady czynnikami oddziałującymi w kierunku spadku inflacji będą osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki, spadek cen surowców, a także obniżenie dynamiki PKB, w tym konsumpcji, następujące w warunkach istotnego obniżenia dynamiki kredytu. Rada ponownie zadeklarowała, że jej „dalsze decyzje (…) będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej”. Naszym zdaniem, podobnie jak w poprzednich miesiącach, treść komunikatu wskazuje, że wysoka inflacja ma dla Rady nadal znaczenie drugorzędne i głównym celem polityki pieniężnej jest niedopuszczenie do nadmiernego spowolnienia wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach.

Czy lipcowa projekcja da podstawy do zasygnalizowania końca cyklu podwyżek?

Uważamy, że wraz z postępującym spadkiem inflacji bazowej (odnotowanym również w dzisiejszym komunikacie) rośnie prawdopodobieństwo zasygnalizowania przez Radę końca cyklu podwyżek. Taka zmiana, znajdująca odzwierciedlenie w wyraźnej zmianie tonacji komunikatu po posiedzeniu i wypowiedziach prezesa NBP, może nastąpić w lipcu br. i będzie zdeterminowana przez publikację danych o czerwcowej inflacji oraz wyniki lipcowej projekcji NBP. Ta kwestia zostanie najprawdopodobniej poruszona w trakcie jutrzejszej konferencji prasowej prezesa NBP.

Nadal podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą do końca 2023 r. stopy procentowe NBP nie ulegną zmianie. Jest to spójne z naszym scenariuszem zakładającym, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie kształtowała się w łagodnym trendzie spadkowym osiągając 7,0% r/r w grudniu br. Naszym zdaniem, w warunkach oczekiwanego ożywienia gospodarczego w II poł. roku, które nasili się w 2024 r. (por. MAKROmapa z 05.06.2023) i będzie oddziaływać w kierunku zwiększenia presji płacowej i inflacyjnej, przestrzeń do redukcji stóp procentowych w II poł. br. będzie bardzo ograniczona.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.