Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Spadek konsumpcji wyhamował wzrost PKB w IV kw. 2022 r.

Wzrost gospodarczy w 2022 r. powyżej oczekiwań rynkowych

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS, w 2022 r. PKB w Polsce zwiększył się o 4,9% wobec wzrostu o 6,8% w 2021 r., co było powyżej oczekiwań rynkowych (4,8%) i naszej prognozy (4,5%). Dane o PKB są odzwierciedleniem spowolnienia wzrostu aktywności gospodarczej powiązanego z niższymi wkładami konsumpcji prywatnej i spożycia publicznego. Jednocześnie dynamika wzrostu gospodarczego w ub. r. była podbijana przez wyższe niż w 2021 r. kontrybucje eksportu netto i inwestycji.

Spadek konsumpcji wyhamował wzrost PKB w IV kw. 2022 r.

Na podstawie opublikowanych przez GUS danych oszacowaliśmy, że w IV kw. ub.r. realna dynamika PKB ukształtowała się na poziomie 2,3-2,4% r/r wobec 3,6% w III kw., co było lepszym wynikiem od naszych oczekiwań (1,1%)

.

Głównym źródłem obniżenia rocznego tempa wzrostu gospodarczego pomiędzy III kw. a IV kw. był niższy wkład spożycia prywatnego (-0,8 pkt. proc. w III kw. wobec 0,5 pkt. proc. w III kw.). Dynamika konsumpcji zmniejszyła się do ok. -1,5% r/r w IV kw. z 0,9% w III kw. Spadek spożycia prywatnego w ujęciu r/r był spójny z naszymi oczekiwaniami i został odnotowany po raz pierwszy od I kw. 2021 r. Czynnikami ograniczającymi konsumpcję były spadek realnego tempa wzrostu funduszu płac w warunkach wysokiej inflacji, słabe nastroje konsumenckie, podwyższona niepewność oraz wygasanie odłożonego popytu.

Drugim czynnikiem oddziałującym w kierunku zmniejszenia rocznej dynamiki PKB pomiędzy III kw. a IV kw. był niższy wkład zmiany zapasów, który zmniejszył się w IV kw. do 1,6 pkt. proc. wobec 2,2 pkt. proc. w III kw. Niemniej jednak, podobnie jak w III kw., przyrost zapasów pozostał głównym źródłem wzrostu PKB w Polsce w IV kw. Wysoki wkład zapasów jest zastanawiający w świetle napływających w ostatnich miesiącach wyników badań koniunktury (m.in. indeksów PMI), które wskazywały na to, że firmy redukowały zarówno stan zapasów wyrobów gotowych jak i środków produkcji.

Zaskakująco dobre dane o inwestycjach

W strukturze wzrostu gospodarczego w IV kw. na szczególną uwagę zasługuje wyraźne zwiększenie inwestycji o 5,1-5,2% r/r wobec wzrostu o 2,0% w III kw. (oczekiwaliśmy spadku o 1,8% r/r). Czynnikiem ograniczającym inwestycje firm w IV kw. była utrzymująca się niepewność dotycząca kształtowania się warunków gospodarczych w przyszłości, w tym ewentualnych zakłóceń w dostawach energii, wysokie stopy procentowe oraz rosnące koszty działalności. Z kolei w kierunku spadku inwestycji gospodarstw domowych (głównie zakupy mieszkań na rynku pierwotnym) oddziaływały zmniejszenie dostępności kredytów mieszkaniowych, spadek popytu gotówkowego na mieszkania, wysokie ceny mieszkań oraz wysokie stopy procentowe. Tym samym uważamy, że za szybki wzrost nakładów brutto na środki trwałe w IV kw. odpowiadały inwestycje publiczne. Naszą ocenę wspierają dane o produkcji budowlano-montażowej za okres październik-grudzień ub. r. (wzrost dynamiki w kategorii ”obiekty inżynierii lądowej i wodnej”).

Drugim czynnikiem ograniczającym skalę spowolnienia w IV kw. 2022 r. był również nieznacznie wyższy wkład eksportu netto szacowany przez nas na 0,8 pkt. proc. wobec 0,6 pkt. proc. w III kw. Spadek konsumpcji, spożycia publicznego i wkładu zapasów oddziaływał w kierunku zmniejszenia dynamiki popytu krajowego (do 2,4% r/r wobec 3,6% w III kw.). Tym samym oczekujemy, że tempo wzrostu importu wyraźnie spowolniło w IV kw. (dane o imporcie nie zostały dzisiaj opublikowane). Jednocześnie malejące globalne zakłócenia w łańcuchach dostaw stanowiły wsparcie dla wzrostu eksportu.

Spowolnienie wzrostu gospodarczego w 2023 r.

Dzisiejsze dane o PKB stanowią wsparcie dla naszego scenariusza „miękkiego lądowania” polskiej gospodarki. Zgodnie z tym scenariuszem dynamika polskiego PKB w 2023 r. wyraźnie obniży się, jednak pozostanie ona dodatnia. Uważamy, że wraz z oczekiwanym przez nas spadkiem inflacji konsumpcja ponownie zacznie rosnąć w ujęciu r/r. Oczekiwana przez nas poprawa globalnej koniunktury będzie stanowić wsparcie dla eksportu i polskiego wzrostu gospodarczego. Ponadto, zgodnie z opublikowanymi dziś wynikami badań koniunktury przedsiębiorstw („Szybki monitoring NBP”), oczekiwania firm dotyczące perspektyw inwestycji w horyzoncie do końca br. poprawiły się względem poprzedniej edycji raportu.

Publikacja dzisiejszych, lepszych od oczekiwań rynkowych, danych o PKB w 2022 r. jest w naszej ocenie lekko pozytywna dla złotego i rentowności polskich obligacji.