Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Kolejne „dostosowanie” stóp procentowych

Komunikat po posiedzeniu bez istotnych zmian

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 25pb (stopa referencyjna NBP wynosi 5,75%). Taka skala łagodzenia polityki pieniężnej była zgodna z konsensusem rynkowym i była jednocześnie mniejsza od naszej prognozy (50pb).

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu nie uległa znaczącym zmianom w stosunku do dokumentu opublikowanego we wrześniu. Rada, podobnie jak przed miesiącem, odnotowała osłabienie koniunktury światowej, jak również utrzymującą się niepewność dotyczącą perspektyw aktywności w największych gospodarkach. RPP zwróciła również uwagę na spadek cen produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym w Polsce, który zdaniem Rady potwierdza wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej, co wraz z niską dynamiką aktywności gospodarczej będzie oddziaływać w kierunku dalszego spadku inflacji w kolejnych kwartałach. Rada odnotowała również (podobnie jak przed miesiącem) obniżenie oczekiwań inflacyjnych oddziałujące, w ocenie Rady, w kierunku zwiększenia restrykcyjności polityki pieniężnej.

Z komunikatu został natomiast usunięty fragment mówiący o „szybszym powrocie inflacji do celu inflacyjnego NBP” dzięki mniejszej od wcześniejszych oczekiwań presji popytowej. Został on zastąpiony sformułowaniem podkreślającym „utrzymywanie się niskiej presji popytowej i kosztowej w gospodarce, a także ograniczenie presji inflacyjnej w warunkach osłabionej koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki”. Korekta ta nie zmienia jednak istotnie wydźwięku komunikatu.

Kolejne „dostosowanie” stóp procentowych

Dzisiejsza obniżka stóp procentowych została, podobnie jak przed miesiącem, nazwana przez Radę „dostosowaniem” stóp procentowych. We wrześniu RPP zaznaczyła, że dostosowanie to „będzie sprzyjać” realizacji celu inflacyjnego NBP w średnim okresie. Natomiast w dzisiejszym komentarzu dostosowanie określono jako „spójne” z realizacją celu inflacyjnego NBP w średnim okresie.

Krótkoterminowe perspektywy polityki pieniężnej pozostają niepewne. Użyte przez RPP określenie „dostosowanie” w odniesieniu do obniżki stóp procentowych sygnalizowałoby ograniczoną przestrzeń do dalszego łagodzenia polityki pieniężnej. Zmniejszenie tempa łagodzenia polityki pieniężnej jest również spójne z wypowiedziami prezesa NBP dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 25.09.2023). Zaznaczył on wówczas, że po dostosowaniu polityki pieniężnej we wrześniu przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych znacząco zawęziła się. Kolejnym czynnikiem ograniczającym przestrzeń dla dalszego spadku stóp procentowych jest istotne ryzyko w górę dla naszej krótkookresowej prognozy inflacji, a tym samym również tempa dezinflacji w kolejnych miesiącach. Ryzyko to jest związane z osłabieniem kursu złotego obserwowanym w ostatnich tygodniach oraz wysokim prawdopodobieństwem silnego wzrostu cen paliw po wyborach parlamentarnych. Proinflacyjny wpływ wzrostu kursu EURPLN obserwowany po wrześniowym posiedzeniu RPP był zapewne jednym z argumentów na rzecz zmniejszenia skali łagodzenia polityki pieniężnej.

Więcej światła na perspektywy stóp procentowych rzuci jutrzejsza konferencja prezesa NBP. Nasz zrewidowany scenariusz dla stóp procentowych i kursu złotego przedstawimy w poniedziałkowej MAKROmapie.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem lekko pozytywna dla kursu złotego i rentowności obligacji.