Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Silny wpływ wojny w Ukrainie na nastroje w przetwórstwie

Wyraźne pogorszenie koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zmniejszył się w marcu do 52,7 pkt. wobec 54,7 pkt. w lutym, kształtując się lekko poniżej konsensusu rynkowego (53,1 pkt. wg konsensusu „Parkietu”) zgodnego z naszą prognozą. Spadek indeksu wynikał z niższych wkładów 4 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, bieżącej produkcji, zapasów i zatrudnienia), podczas gdy przeciwny wpływ miał wyższy wkład składowej dla czasu dostaw.

Silny wpływ wojny w Ukrainie na nastroje w przetwórstwie

Inwazja Rosji na Ukrainę miała znaczący wpływ na wyniki marcowego badania koniunktury PMI. W strukturze indeksu na szczególną uwagę zasługuje szybki spadek nowych zamówień eksportowych (po odnotowanym w lutym najwyższym od sierpnia ub.r. poziomie indeks ten spadł do poziomu najniższego od czerwca 2020 r.), który – zgodnie z informacjami pochodzącymi od ankietowanych firm – był spowodowany wojną w Ukrainie i, w konsekwencji, zmniejszeniem zamówień z trzech krajów objętych konfliktem (Białoruś, Rosja i Ukraina). Spadek zamówień eksportowych i towarzyszące mu odnotowane po raz pierwszy od listopada 2021 r. zmniejszenie zamówień ogółem przyczyniły się do spadku produkcji (składowa dla bieżącej produkcji ukształtowała się poniżej 50 pkt. pierwszy raz od stycznia 2021 r.).

Nasilenie negatywnego wpływu barier podażowych

Warto odnotować, że sygnalizowany w badaniu spadek produkcji w marcu był wynikiem zarówno omówionego wyżej spadku popytu na eksport, jak i nasilonych przez wojnę barier podażowych (wąskich gardeł w procesie produkcji). Ankietowane firmy wskazywały w marcu na narastanie zaburzeń w łańcuchach dostaw (wydłużenie czasu transportu i mniejsza dostępność surowców i komponentów). Znalazło to odzwierciedlenie w dłuższym czasie realizacji zamówień przez dostawców. Potwierdzeniem znaczącego wpływu nasilających się barier podażowych na aktywność w przetwórstwie przemysłowym jest odnotowana w marcu dwutygodniowa przerwa w produkcji w zakładach Volkswagena w Poznaniu i we Wrześni, która według naszych szacunków przyczyniła się istotnie do spowolnienia wzrostu produkcji przemysłowej w marcu. Ponadto, wojna w Ukrainie przyczyniła się do szybszego wzrostu cen dóbr pośrednich wykorzystywanych w produkcji, cen dóbr finalnych (najszybszy wzrost m/m w historii badania PMI), a także wzrostu aktywności zakupowej podejmowanej w celu zwiększenia stanów magazynowych zapewniających ciągłość produkcji.

Oceny dotyczące przyszłej aktywności mniej optymistyczne

W marcu br. doszło do wyraźnego spadku indeksu dla oczekiwanej produkcji w horyzoncie 12 miesięcy, który obniżył się do poziomu najniższego od sierpnia 2020 r., a więc okresu, w którym wywołane pandemią silne zaburzenia w globalnych łańcuchach miały negatywny wpływ na aktywność w przetwórstwie i perspektywy jej ożywienia. Indeks ten nadal jednak kształtuje się znacząco powyżej 50 pkt. Wskazuje to naszym zdaniem, że wojna w Ukrainie postrzegana jest jako zaburzenie, które nie doprowadzi do trwałego załamania aktywności w polskim przetwórstwie i aktywność ta będzie rosła wraz ze stopniowym zmniejszeniem barier podażowych i spadkiem zmienności cen dóbr pośrednich wskutek deeskalacji konfliktu. Oceny ankietowanych firm stanowią zatem wsparcie dla naszego scenariusza makroekonomicznego, zgodnie z którym – przy założeniu deeskalacji konfliktu w III kw. br. – spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce w 2022 r. nie będzie znaczące (por. MAKROmapa z 7.03.2022).

Uważamy, że dzisiejsze dane są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.