Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

RPP cierpliwie czeka na górkę inflacyjną

Stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie (stopa referencyjna NBP wynosi 6,75%). Decyzja Rady była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. Na wysokie prawdopodobieństwo stabilizacji stóp wskazywały wypowiedzi niektórych członków RPP, sygnalizujące ich niechęć do zaostrzenia polityki pieniężnej, a także publikacja wstępnych danych o inflacji wskazujących na jej zaskakujący i znaczący spadek w listopadzie (do 17,4% r/r wobec 17,9% w październiku). Spadek inflacji konsumpcyjnej i producenckiej zaobserwowany w ostatnim czasie w Polsce i innych gospodarkach został odnotowany w komunikacie po posiedzeniu.

Drzwi do podwyżek stóp wciąż otwarte, ale…

W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, że najnowsze dane makroekonomiczne sygnalizują „dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego, przy czym perspektywy koniunktury obarczone są znaczną niepewnością”. Utrzymany został również fragment wskazujący, że „spodziewane osłabienie koniunktury w otoczeniu polskiej gospodarki wraz z zacieśnieniem polityki pieniężnej przez główne banki centralne będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców” i „oddziaływać w kierunku obniżenia dynamiki wzrostu gospodarczego w Polsce”. Podobnie jak w listopadzie Rada uznała również, że „ze względu na skalę i trwałość odziaływania obecnych szoków, które pozostają poza wpływem krajowej polityki pieniężnej, w krótkim okresie inflacja pozostanie wysoka, a powrót inflacji w kierunku celu inflacyjnego NBP będzie następował stopniowo”. Rada ponownie zadeklarowała, że jej „dalsze decyzje (…) będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę”.

Brak istotnych zmian w komunikacie grudniowym w porównaniu z komunikatem z listopada wskazuje, że wysoka inflacja ma dla Rady nadal znaczenie drugorzędne i głównym celem polityki pieniężnej jest niedopuszczenie do nadmiernego spowolnienia wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach. Treść komunikatu sugeruje wprawdzie, że Rada nie zamknęła cyklu zaostrzenia polityki pieniężnej, jednak prawdopodobieństwo powrotu przez Radę co cyklu podwyżek w najbliższych miesiącach pozostaje niskie. Silnym wsparciem dla takiej oceny jest fakt, iż grudzień był trzecim miesiącem z rzędu, w którym RPP nie zdecydowała się na podwyżkę stóp mimo uporczywie wysokiego wskaźnika inflacji CPI, dalszego wzrostu inflacji bazowej po wyłączeniu nośników energii i żywności do szacowanego przez nas poziomu 11,3% r/r w listopadzie (najwyżej od stycznia 1999 r.) oraz listopadowej projekcji inflacji wskazującej na powrót inflacji w pobliże celu inflacyjnego RPP (2,5%) dopiero w drugiej połowie 2025 r.

Stabilizacja stóp procentowych w 2023 r.

Dzisiejsza, trzecia z rzędu decyzja RPP o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie, jest zgodna z deklarowaną w wypowiedziach publicznych przez prezesa NBP i niektórych członków Rady niechęcią do dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej mimo uporczywie wysokiej inflacji i niskiego prawdopodobieństwa powrotu inflacji do celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Decyzja ta jest spójna z naszą prognozą, zgodnie z którą do końca 2023 r. stopy procentowe NBP nie ulegną zmianie. Podtrzymujemy ocenę, że oczekiwane przez nas silne spowolnienie wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach, w szczególności oczekiwana przez nas przejściowo ujemna roczna dynamika PKB w I kw. 2023 r., będą dla Rady kluczowym argumentem na rzecz niepodnoszenia stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Oceny tej nie zmieniają zapowiedziane przez rząd w ostatnich dniach modyfikacje Tarczy Inflacyjnej (zwiększenie stawek VAT na ciepło systemowe, gaz, prąd i paliwa), oddziałujące w kierunku wyższej inflacji w 2023 r. Rada uzna zapewne, że wywołany tymi modyfikacjami wzrost inflacji spowodowany jest przez czynniki podażowe (co nie wymaga reakcji polityki monetarnej), a związany z nim szybszy spadek wynagrodzeń w ujęciu realnym będzie czynnikiem hamującym presję inflacyjną w dłuższej perspektywie. Więcej światła na krótkookresowe perspektywy stóp procentowych rzuci zaplanowana na jutro konferencja prezesa NBP.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.