Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Przyspieszenie wzrostu gospodarczego w I kw.

Zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS, dynamika PKB zwiększyła się do 8,5% r/r w I kw. b.r. wobec 7,6% r/r w IV kw. 2021 r., kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (8,3%) i naszej prognozy (8,1%). Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem, a pełne dane o PKB uwzględniające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec maja. Naszym zdaniem do przyspieszenia wzrostu gospodarczego przyczyniły się wyższy wkład eksportu netto (efekt przyspieszenia wzrostu eksportu w porównaniu z IV kw. przy stabilizacji dynamiki importu) oraz wyższy wkład konsumpcji (efekt zwiększonych wydatków towarzyszących napływowi uchodźców z Ukrainy, realizacji odłożonego popytu przez gospodarstwa domowe, zmian podatkowych związanych z wprowadzeniem Polskiego Ładu oraz niskiej ubiegłorocznej bazy związanej z wpływem obostrzeń). Szacujemy, że w I kw. wkład przyrostu zapasów do PKB, związany w dużym stopniu z dalszą budową zapasów buforowych w przedsiębiorstwach, pozostał znaczący, choć jego poziom obniżył się w porównaniu z IV kw. Szacujemy również, że wkład inwestycji do wzrostu gospodarczego w I kw. obniżył się, do czego przyczyniły się wolniejszy wzrost inwestycji przedsiębiorstw i pogłębienie spadku inwestycji mieszkaniowych gospodarstw domowych wskutek wzrostu stóp procentowych. Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zwiększyła się w I kw. do 2,4% wobec 1,8% w IV kw., co wskazuje na przyspieszenie wzrostu gospodarczego.

Czy będzie techniczna recesja w 2022 r.?

Dzisiejsze dane o PKB w I kw. sygnalizują lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2022 r. (4,1%). Podtrzymujemy jednak nasz scenariusz, zgodnie z którym w najbliższych kwartałach dynamika PKB ulegnie znacznemu obniżeniu, do czego przyczynią się głównie silny spadek wkładu przyrostu zapasów, spowolnienie wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski, a także wyhamowanie wzrostu konsumpcji wskutek dalszego zwiększenia inflacji (por. MACROmapa z 16.05.2022). Zgodnie z naszą prognozą w kolejnych kwartałach utrzyma się wyraźny wzrost poziomu aktywności gospodarczej, co znajdzie odzwierciedlenie w stabilnym, choć wyraźnie wolniejszym niż w I kw. wzroście PKB oczyszczonego z wpływu wahań sezonowych. W naszej ocenie prawdopodobieństwo tzw. technicznej recesji (spadku odsezonowanego PKB przez co najmniej dwa kwartały z rzędu) jest niskie, choć nie można wykluczyć materializacji tego scenariusza w II poł. 2022 r. Ewentualnemu spadkowi PKB w tym okresie nie będzie jednak towarzyszyć silne pogorszenie sytuacji na rynku pracy, co z jest kluczowe dla oceny społecznych skutków recesji i ewentualnej reakcji polityki fiskalnej i pieniężnej.

Roczna odsezonowana dynamika PKB w I kw. (9,1% r/r) była znacząco wyższa od dynamiki oczekiwanej w marcowej projekcji NBP (6,8%). Stanowi to silne wsparcie dla naszego scenariusza, zgodnie z którym w najbliższych miesiącach RPP będzie kontynuować zaostrzenie polityki pieniężnej, a cykl podwyżek stopy referencyjnej zakończy się w III kw. na poziomie 7,0%.

Dzisiejsze dane o inflacji i PKB są naszym zdaniem pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.