Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Produkcja przemysłowa nadal w silnym trendzie wzrostowym

Rewizja próby podbiła dynamikę zatrudnienia

Według danych GUS zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu o 98,2 tys. osób w ujęciu miesięcznym. Silny wzrost liczby etatów był spowodowany coroczną rewizją danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających do 9 osób). Firmy, w których zatrudnienie w ubiegłym roku wzrosło powyżej 9 osób zostały w styczniu "dopisane” do klasy jednostek zatrudniających co najmniej 10 osób i włączone tym samym do populacji badanej przez GUS. W styczniu 2021 r., z uwagi na pandemię COVID-19 obserwowaliśmy natomiast spadek zatrudnienia. Tym samym z uwagi na oddziaływanie efektów bazy przyczyniło się to do silnego wzrostu dynamiki zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw do 2,3% r/r w styczniu br. wobec 0,5% w grudniu, co było powyżej naszej prognozy (1,5%) i konsensusu rynkowego (1,9%).

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 9,5% r/r w styczniu wobec 11,2% w grudniu 2021 r., kształtując się poniżej naszej prognozy (9,8%) i poniżej konsensusu rynkowego (10,4%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w styczniu o 0,3% r/r wobec 2,4% w grudniu. Znaczący spadek dynamiki przeciętnego wynagrodzenia pomiędzy grudniem i styczniem stanowi wsparcie dla naszej oceny przedstawionej przed miesiącem, że do silnego wzrostu płac w grudniu przyczyniły się m.in. przesunięcia wypłat zmiennych składników wynagrodzenia (przyspieszenia wypłat premii i nagród rocznych w związku ze wzrostem progresji podatkowej na skutek wprowadzenia Polskiego Ładu). Podwyżka płacy minimalnej z początkiem br. miała zaniedbywalny wpływ na dynamikę wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw.

Dzisiejsze dane z rynku pracy nie zmieniają naszej prognozy, zgodnie z którą dynamika konsumpcji utrzyma się na wysokim poziomie w I kw. br. (7,0% r/r wobec 8,0% w IV kw. 2021 r.). Silny popyt konsumpcyjny zostanie zapewne potwierdzony przez dane o styczniowej sprzedaży detalicznej, które zostaną opublikowane w poniedziałek. Czynnikiem wspierającym dynamikę konsumpcji będą również efekty niskiej bazy związane z obostrzeniami obowiązującymi w I kw. 2021 r. Pełniejsza ocena trendów na rynku pracy będzie możliwa po publikacji danych o zatrudnieniu w lutym, które nie będą zaburzone oddziaływaniem corocznej weryfikacji klasy badanych przez GUS jednostek.

Produkcja przemysłowa nadal w silnym trendzie wzrostowym

Zgodnie z danymi GUS produkcja sprzedana przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w styczniu o 19,2% r/r wobec wzrostu o 16,7% w grudniu, kształtując się wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (13,6%) oraz naszej prognozy (12,9%). Wzrost dynamiki jest tym bardziej zaskakujący, iż nastąpił pomimo efektu statystycznego w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w styczniu liczba ta była taka sama jak w 2021 r., podczas gdy w grudniu była ona o 1 dzień większa niż w 2020 r.). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w styczniu o 4,2% m/m, co było największym miesięcznym wzrostem produkcji od listopada 2021 r.

Wzrost dynamiki produkcji wystąpił zarówno w kategoriach, w których produkcja w dominującym stopniu skierowana jest na eksport (12,2% r/r w styczniu wobec 9,5%), branżach powiązanych z budownictwem (23,0% wobec 18,0%) i pozostałych kategoriach przemysłu (22,9% wobec 21,1%). Szeroki zakres wzrostu produkcji to dobry sygnał w kontekście trwałości ożywienia w polskim przemyśle. Warto zwrócić uwagę, że oprócz szybkiego wzrostu produkcji w przetwórstwie przemysłowym (wzrost o 15,6% r/r w styczniu) dobre wyniki odnotowano również w górnictwie i kopalnictwie (32,6% r/r) i kategorii „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę” (51,6% r/r). Naszym zdaniem, najlepszym odzwierciedleniem skali wzrostu produkcji jest fakt, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy (listopad 2021 r. – styczeń br.) produkcja wzrosła łącznie w większym stopniu niż w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających ten okres. Korzystne dla polskiego przemysłu w krótkim i średnim terminie będzie oczekiwane przez nas stopniowe zmniejszanie się bariery w postaci wąskich gardeł w procesie produkcji.

Dobry początek 2022 r.

Dzisiejsze dane o rynku pracy i produkcji przemysłowej sygnalizują lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy, zgodnie z którą PKB w Polsce zwiększy się w I kw. o 4,4% r/r. Pełniejsza ocena tego ryzyka będzie możliwa po zaplanowanej na poniedziałek publikacji danych o styczniowej sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej.

Dane o rynku pracy i produkcji są naszym zdaniem lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.