Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Kosmetyczna podwyżka stóp zgodna z oczekiwaniami

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wzrosła z 6,50% do 6,75%. Podwyżka stóp o 25 pb była zgodna z naszą prognozą i konsensusem rynkowym. Skala podwyżki na dzisiejszym posiedzeniu była najmniejsza od początku bieżącego cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej, a więc od października 2021 r. Naszym zdaniem główną przyczyną dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej był odnotowany w sierpniu dalszy i znaczący wzrost inflacji, która zgodnie ze wstępnym szacunkiem wzrosła do 16,1% r/r z 15,6% w lipcu (przy szacowanym wzroście inflacji bazowej z 9,3% do 9,9%).

Tonacja komunikatu wciąż lekko gołębia

Wydźwięk komunikatu po wrześniowym posiedzeniu RPP nie zmienił się istotnie w porównaniu z komunikatem lipcowym. W ocenie Rady dane miesięczne wskazują, że dynamika aktywności gospodarczej w III kw. obniży się. Rada podtrzymała ocenę, że „w kolejnych kwartałach prognozowane jest dalsze spowolnienie wzrostu gospodarczego, a perspektywy koniunktury obarczone są znaczną niepewnością”. Rada ponownie zadeklarowała, że „dalsze decyzje Rady będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej, w tym od wpływu agresji zbrojnej Rosji przeciw Ukrainie na polską gospodarkę”. Warto również odnotować, że mimo nasilających się sygnałów wskazujących na rosnące prawdopodobieństwo wystąpienia „szoku gazowego” (zakłóceń w dostawach gazu z Rosji do krajów UE) w najbliższych miesiącach, Rada konsekwentnie pomija w komunikacie ten czynnik ryzyka dla wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach (por. MAKROmapa z 11.07.2022). Naszym zdaniem treść komunikatu wskazuje, że dzisiejszej decyzji RPP nie należy interpretować jako zamykającej cykl zaostrzenia polityki pieniężnej i drzwi do kolejnej podwyżki stóp pozostają otwarte.

Wzrost gospodarczy w 2023 r. nadal w centrum uwagi RPP

Dzisiejsza decyzja RPP jest zgodna z deklarowaną w wypowiedziach publicznych przez prezesa NBP niechęcią do dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej mimo uporczywie wysokiej inflacji i niskiego prawdopodobieństwa powrotu inflacji do celu w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Decyzja ta jest wsparciem dla przedstawionej przez nas po lipcowym posiedzeniu RPP oceny, zgodnie z którą priorytetem dla Rady stało się ograniczenie skali spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2023 r. Argumentację tę wspiera również fakt, iż w świetle badań nad mechanizmem transmisji w polityce pieniężnej oczekiwany wpływ podwyżki stóp procentowych o 25 pb na wzrost gospodarczy i inflację w średnim okresie będzie zaniedbywalny.

Koniec cyklu podwyżek stóp w IV kw.

Biorąc pod uwagę naszą krótkookresową prognozę inflacji, zgodnie z którą roczne tempo wzrostu cen utrzyma się na poziomie przekraczającym 16% do grudnia br. z lokalnym maksimum wynoszącym 17,5% w październiku (por. MAKROmapa z 5.09.2022), uważamy, że cykl podwyżek stóp procentowych w Polsce nie został zakończony. Oczekujemy, że napływające we wrześniu i październiku dane makroekonomiczne, wskazujące na nasilające się spowolnienie wzrostu gospodarczego, następujące w warunkach uporczywie wysokiej inflacji, skłonią Radę do jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych o 25 pb w IV kw. br., która zakończy cykl zaostrzenia polityki pieniężnej w Polsce. W efekcie, docelowy poziom stóp procentowych może być niższy od wycenianego obecnie przez rynek (7,25% dla stopy referencyjnej NBP). Oznacza to, że w najbliższych tygodniach można oczekiwać zwiększonej zmienności kursu złotego. Więcej światła na krótkookresowe perspektywy stóp procentowych rzuci zaplanowana na jutro konferencja prezesa NBP.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem neutralna dla kursu złotego i rentowności obligacji.