Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Wyraźny wzrost zatrudnienia mimo drugiej fali pandemii

Silny wzrost realnych wynagrodzeń w grudniu

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w grudniu do 6,6% r/r wobec 4,9% w listopadzie, kształtując się wyraźnie powyżej oczekiwań rynku (4,8%) i naszej prognozy (4,5%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w grudniu o 4,1% r/r, co jest ich najsilniejszym wzrostem od lipca 2019 r. Na znaczący wzrost realnych wynagrodzeń w grudniu złożyły się silne zwiększenie nominalnych wynagrodzeń, a także wyraźny spadek inflacji (por. MAKROpuls z 15.01.2021). W konsekwencji średnia dynamika realnych wynagrodzeń za ostatnie 3 miesiące wyniosła w grudniu 2,5% r/r wobec 1,9% w listopadzie i ukształtowała się tylko nieznacznie poniżej poziomu odnotowanego w lutym (2,8%), a więc w miesiącu, w którym pandemia nie wywierała jeszcze silnego negatywnego wpływu na rynek pracy. Zgodnie z komunikatem GUS w kierunku zwiększenia dynamiki wynagrodzeń pomiędzy listopadem a grudniem oddziaływały wypłaty premii kwartalnych, nagród rocznych, jubileuszowych i uznaniowych, a także odpraw emerytalnych. Wnioskując po miesięcznej dynamice nominalnych wynagrodzeń (8,9%), która w grudniu odnotowała najwyższy poziom od 2014 r., skala tych wypłat była wyższa niż w poprzednich latach. Jednocześnie tak wysoki poziom miesięcznej dynamiki wynagrodzeń w grudniu sugeruje, że wprowadzone w związku z drugą falą pandemii obostrzenia miały ograniczony wpływ na tempo wzrostu płac, co jest spójne z naszą oceną sprzed miesiąca (por. MAKROpuls z 17.12.2020).

Wzrost zatrudnienia mimo silnych obostrzeń administracyjnych

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się w grudniu do -1,0% r/r wobec -1,2% w grudniu, kształtując się wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (-1,2% r/r). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się w grudniu o 10,1 tys. osób wobec wzrostu o 0,6 tys. osób w listopadzie, co jest jego najsilniejszym przyrostem w grudniu od 2017 r. Mimo odnotowanego wzrostu zatrudnienie w grudniu było nadal znacząco (o 116,9 tys.) niższe niż w lutym br. Wyraźnie lepsze od oczekiwań dane o zatrudnieniu w grudniu sugerują, że łączny wpływ obowiązujących i wprowadzonych w grudniu obostrzeń (m.in. zamknięcia szkół, a także ograniczenia działalności hoteli i lokali gastronomicznych) na zatrudnienie w grudniu był nieznaczny. Częściowy był on łagodzony przez otwarcie galerii handlowych przed świętami. Oczekujemy, że wzrost zatrudnienia przyspieszy w firmach w II poł. 2021 r. wraz z zakładanym przez nas stopniowym wygasaniem pandemii.

Wyniki badań koniunktury konsumenckiej wsparciem dla konsumpcji w I kw.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane o zatrudnieniu i przeciętnym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw sygnalizują lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy konsumpcji w IV kw. (-4,0% r/r wobec 0,4% w III kw.), a także ścieżki płac w całym 2021 r., jednak pełniejsza ocena tego ryzyka będzie możliwa dopiero po zaplanowanej na jutro publikacji danych o grudniowej sprzedaży detalicznej. Wsparciem dla naszego scenariusza zwiększenia dynamiki konsumpcji w I kw. br. do -1,0% r/r są natomiast opublikowane dzisiaj przez GUS dane o styczniowej koniunkturze konsumenckiej. Choć wskazały one na nieznaczne pogorszenie ocen bieżącej sytuacji gospodarczej, to poprawiły się oczekiwania respondentów nt. przyszłości. Wraz ze standardowymi wskaźnikami koniunktury opublikowane zostały odpowiedzi na dodatkowe pytania związane z sytuacją epidemiczną. Na szczególną uwagę zasługują stopniowo zmniejszające się obawy respondentów przed utratą pracy oraz pogorszeniem ich sytuacji finansowej ze względu na pandemię. W naszej ocenie będzie to czynnik wspierający konsumpcję w I kw. br.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.