Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Wyjątkowo silny wzrost zatrudnienia w lutym

Lekkie spowolnienie wzrostu płac

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 4,5% r/r w lutym wobec 4,8% r/r w styczniu, kształtując się zgodnie z naszą prognozą i poniżej konsensusu rynkowego (4,9%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w lutym o 2,0% r/r wobec wzrostu o 2,2% w styczniu. Do zmniejszenia tempa wzrostu płac pomiędzy styczniem a lutym przyczynił się efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy (w lutym 2020 r. płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o 0,9% m/m, co było najsilniejszym wzrostem w tym miesiącu od lutego 2015 r.). Dane o dynamice płac w sektorze przedsiębiorstw w lutym są zgodne z naszą prognozą wyraźnego wyhamowania nominalnego wzrostu płac w całej gospodarce do 2,8% r/r w I kw. 2021 r. wobec 5,0% w IV kw. ub. r., do czego w znacznym stopniu przyczynią się zamrożenie wynagrodzeń w sferze budżetowej, sygnalizowana w badaniach koniunktury stabilizacja presji płacowej w przedsiębiorstwach na niskim poziomie i wyraźny spadek odsetka przedsiębiorstw planujących podwyżki płac w I kw. br. Podtrzymujemy prognozę nieznacznego przyspieszenia wzrostu płac w całej gospodarce w II kw. do 3,3% r/r, do czego przyczyni się efekt niskiej ubiegłorocznej bazy dla płac w sektorze przedsiębiorstw. W najbliższych miesiącach czynnikami ograniczającymi wzrost dynamiki płac będą obserwowana obecnie III fala pandemii COVID-19 oraz towarzyszące jej zwiększenie obostrzeń, które będą oddziaływać w kierunku zmniejszenia presji płacowej w sektorze przedsiębiorstw oraz obniżenia popytu na pracę w branżach w największym stopniu dotkniętych obostrzeniami.

Wyjątkowo silny wzrost zatrudnienia w lutym

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w lutym -1,7% r/r wobec -2,0% w styczniu, co było powyżej naszej prognozy zgodnej z konsensusem rynkowym (-2,0%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o 19,9 tys. osób, co było największym wzrostem zatrudnienia w tym miesiącu od 2008 r. Zgodnie z komunikatem GUS lutowy wzrost zatrudnienia był wynikiem przyjęć, a także zwiększania wymiaru etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii. Odnotowany w lutym wyraźny wzrost zatrudnienia był naszym zdaniem głównie efektem zwiększenia liczby etatów w przetwórstwie przemysłowym, w którym relatywnie szybki wzrost popytu na pracowników jest związany przede wszystkim z ożywieniem w światowym handlu i napływem nowych zamówień eksportowych. Oczekujemy, że w związku z III falą pandemii i towarzyszącym jej zwiększeniem obostrzeń wzrost zatrudnienia w marcu silnie spowolni, do czego przyczyni się zmniejszenie wymiaru etatów pracowników oraz zwiększenie liczby osób otrzymujących zasiłki chorobowe i opiekuńcze. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą wyraźnego i trwałego wzrostu zatrudnienia w firmach oczekujemy w II poł. 2021 r., a więc po ustąpieniu negatywnego wpływu dostosowania zatrudnienia w przedsiębiorstwach na skutek „odhibernowania” rynku pracy (wygaśnięcia pozytywnego wpływu pierwszej tarczy finansowej na zatrudnienie).

Stagnacja realnego funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw

Opublikowane dziś dane o zatrudnieniu i wynagrodzeniach w sektorze przedsiębiorstw wskazują na stagnację realnej dynamiki funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w ujęciu rocznym (0,3% r/r w lutym wobec 0,1% w styczniu). Dane te są zatem zgodne z naszą prognozą wzrostu dynamiki konsumpcji w I kw. br. do 0,0% r/r wobec -3,0% w IV kw. ub. r. Czynnikiem ryzyka w dół dla tej prognozy jest jednak III fala pandemii i towarzyszące jej regionalne obostrzenia wprowadzone w marcu br. oraz oczekiwane zwiększenie tych obostrzeń obejmujących okres poprzedzający Święta Wielkiejnocy. Wsparciem dla naszego scenariusza „tłumionej konsumpcji” są również opublikowane dziś przez GUS wyniki marcowego badania koniunktury konsumenckiej. Choć wskazują one na nieznaczny wzrost głównych wskaźników koniunktury, utrzymują się one na niskich poziomach, a łączny odsetek ankietowanych uznających obecną sytuację epidemiologiczną za duże lub przeciętne zagrożenie dla osobistego zdrowia nieznacznie wzrósł i nadal przekracza 80%. Należy również odnotować, że marcowe badanie GUS dotyczące koniunktury konsumenckiej zostało zrealizowane w pierwszej połowie marca, a więc przed bardzo prawdopodobnym dalszym zwiększeniem obostrzeń w najbliższych tygodniach.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.