Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Sytuacja na rynku pracy wsparciem dla dwucyfrowego wzrostu konsumpcji

Dwucyfrowy wzrost nominalnych wynagrodzeń

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 10,1% r/r w maju wobec 9,9% r/r w kwietniu, kształtując się nieznacznie poniżej konsensusu rynkowego (10,2%) oraz lekko powyżej naszej prognozy (10,0%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w maju o 5,2% r/r wobec wzrostu o 5,3% w kwietniu. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku utrzymującego się szybkiego wzrostu wynagrodzeń były silne efekty niskiej bazy sprzed roku związane z wybuchem pandemii. Przeciwny wpływ miał natomiast efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w maju ich liczba była o jeden mniejsza niż w 2020 r., podczas gdy w kwietniu była taka sama jak przed rokiem).

Efekty niskiej bazy podbiły dynamikę zatrudnienia

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w maju 2,7% r/r wobec 0,9% w kwietniu, co było powyżej konsensusu rynkowego (2,4%) i naszej prognozy (2,5%). Podobnie jak w przypadku wynagrodzeń, główną przyczyną wzrostu dynamiki zatrudnienia pomiędzy kwietniem a majem były silne efekty niskiej bazy sprzed roku – przeciętne zatrudnienie spadło w maju 2020 r. o prawie 85 tys. m/m. W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o 21,6 tys. osób w maju br., co zgodnie z komunikatem GUS było efektem m.in. przyjęć w zakładach pracy, zwiększania wymiaru etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w związku z pobieraniem przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych. Takie zjawisko było związane ze stopniowym odmrażaniem gospodarki w maju, po obowiązującym w kwietniu lockdownie.

Sytuacja na rynku pracy wsparciem dla dwucyfrowego wzrostu konsumpcji

Wypadkową przyspieszenia wzrostu płac, zwiększenia dynamiki zatrudnienia i wyższej inflacji w maju (por. MAKROpuls z 15.06.2021) było silne zwiększenie realnej dynamiki funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w sektorze przedsiębiorstw do 8,3% r/r wobec 6,3% w kwietniu i 3,3% w I kw. Realny fundusz płac rósł w maju br. w najszybciej od lutego 2019 r. Dane te są spójne z naszą prognozą dwucyfrowego wzrostu konsumpcji w II kw. br. (11,2% r/r wobec 0,2% w I kw.). W kolejnych miesiącach wspomniane wyżej efekty niskiej bazy sprzed roku będą stopniowo wygasać, a tym samym dynamiki zatrudnienia i wynagrodzenia obniżą się. W rezultacie oczekujemy, że dynamika konsumpcji zmniejszy się do 4,2% r/r przeciętnie w II poł. br.

Dzisiejsze dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.