Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

RPP wciąż oczekuje spadku inflacji w 2022 r

Stopy procentowe bez zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 0,10%). Zgodnie z komunikatem, RPP oczekuje ożywienia aktywności gospodarczej w najbliższych kwartałach, a głównym źródłem niepewności co do jego skali i tempa pozostaje dalszy przebieg pandemii w Polsce i za granicą. W tym kontekście Rada odnotowała, że wraz z rozprzestrzenianiem się wariantu delta koronawirusa sytuacja pandemiczna na świecie pogorszyła się. Podobnie jak w lipcu br., w komunikacie podkreślono pozytywny wpływ działań ze strony polityki gospodarczej, w tym poluzowania polityki pieniężnej, na aktywność gospodarczą, która zdaniem Rady będzie wspierana również przez ożywienie w gospodarce światowej.

W komunikacie podtrzymane zostały sformułowania dotyczące znaczenia kursu złotego dla perspektyw sytuacji gospodarczej („tempo ożywienia gospodarczego w kraju będzie także uzależnione od dalszego kształtowania się kursu złotego”) oraz gotowości NBP do interwencji walutowych („w celu wzmocnienia oddziaływania poluzowania polityki pieniężnej na gospodarkę NBP może także stosować interwencje na rynku walutowym. Terminy oraz skala prowadzonych działań będą uzależnione od warunków rynkowych”).

Zgodnie z komunikatem NBP będzie kontynuował skup skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku (wartość dotychczas skupionych obligacji wyniosła 141,3 mld zł).

Nastawienie RPP zgodne z ostatnimi wypowiedziami prezesa NBP

Oceniając krótkookresowe perspektywy inflacji Rada wskazała podobnie jak w lipcu - na liczne czynniki podażowe (wzrost cen paliw, żywności, opłat za wywóz śmieci i cen energii elektrycznej) jako czynniki niezależne od krajowej polityki pieniężnej, powodujące utrzymywanie się inflacji powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego (2,5% +/- 1 pkt proc.). Zdaniem Rady, źródłem presji inflacyjnej są nadal związane z pandemią wyższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, spowodowane rosnącymi kosztami transportu międzynarodowego i przejściowymi zakłóceniami w globalnych sieciach dostaw. W ocenie RPP wygaśnięcie części wyżej wymienionych czynników przyczyni się do obniżenia inflacji w przyszłym roku.

W komunikacie podtrzymane zostały fragmenty sygnalizujące niskie prawdopodobieństwo podwyżek stóp procentowych w najbliższych miesiącach. Po pierwsze, akcentując podażowy charakter podwyższonej inflacji w Polsce, Rada ponownie przywołała w komunikacie fragment „Założeń polityki pieniężnej na rok 2021”, zgodnie z którym „inflacja ze względu na szoki makroekonomiczne i finansowe może okresowo kształtować się powyżej lub poniżej celu, w tym również poza określonym przedziałem odchyleń od celu”, a „reakcja polityki pieniężnej na szoki jest elastyczna i zależy od ich przyczyn oraz oceny trwałości ich skutków, w tym wpływu na procesy inflacyjne”. Po drugie, Rada podtrzymała fragment komunikatu, zgodnie z którym polityka pieniężna NBP „stabilizuje inflację na poziomie zgodnym z celem inflacyjnym NBP w średnim okresie”. W naszej ocenie oznacza to, że Rada nadal oczekuje powrotu inflacji w pobliże celu RPP w średnim terminie i zaostrzenie polityki pieniężnej nie jest obecnie konieczne. Po trzecie, kontynuacja strukturalnych operacji otwartego rynku sugeruje, że zdaniem Rady nawet niewielka korekta niekonwencjonalnej polityki pieniężnej (poprzedzająca ewentualną podwyżkę stóp) nie byłaby obecnie uzasadniona.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady wskazuje, że jej nastawienie w polityce pieniężnej jest zgodne z poniedziałkowymi wypowiedziami prezesa NBP. Podkreślił on, że źródłem podwyższonej inflacji są w znacznym stopniu czynniki, na które RPP nie ma wpływu. Wskazał on również, że jeśli kolejne fale pandemii nie będą już wywierały dużego negatywnego wpływu na gospodarkę, wysoka dynamika wzrostu gospodarczego utrzyma się, sytuacja na rynku pracy pozostanie korzystna, a prognozy będą wskazywały na inflację trwale powyżej celu NBP, wycofanie się z luźnej polityki pieniężnej będzie uzasadnione. Ponadto, jego zdaniem aprecjacja kursu złotego byłaby obecnie niekorzystna dla polskiej gospodarki, co naszym zdaniem należy interpretować jako kolejny, mocny argument na rzecz stabilizacji stóp procentowych w najbliższych miesiącach.

Podwyżki stóp procentowych wciąż odległe

Treść komunikatu po posiedzeniu RPP wskazuje, że Rada zamierza utrzymać stabilne stopy procentowe przez dłuższy czas mimo spodziewanej w najbliższych miesiącach podwyższonej inflacji. Podtrzymujemy nasz scenariusz, zgodnie z którym RPP nie zmieni stóp procentowych do końca 2022 r. Uważamy, że jeśli zgodnie z naszą prognozą przewidywana w listopadowej projekcji NBP inflacja obniży się do poziomu zbliżonego do 3% w II poł. 2022 r., to większość członków Rady będzie niechętna zacieśnianiu polityki pieniężnej. Pierwszej podwyżki stopy referencyjnej z 0,10% do 0,25% oczekujemy w styczniu 2023 r. Nadal dostrzegamy ryzyko materializacji scenariusza, w którym silniejsza presja płacowa i inflacyjna, a w konsekwencji wolniejszy powrót inflacji w kierunku celu w 2022 r., skłonią Radę do rozpoczęcia cyklu podwyżek stóp procentowych w I poł. 2022 r., po wygaśnięciu czwartej fali pandemii.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem negatywna dla kursu złotego i rentowności obligacji.