Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

RPP kontynuuje szybką normalizację polityki pieniężnej

Kolejna zaskakująco duża podwyżka stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej podjęła dziś decyzję o kolejnej podwyżce stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP wzrosła z 0,50% do 1,25%. Skala podwyżki stóp była wyższa od naszych i rynkowych oczekiwań, co oznacza kolejną – po październikowej decyzji RPP o zaostrzeniu polityki pieniężnej – niespodziankę. W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą główną przyczyną podwyższonej inflacji są niezależne od polityki pieniężnej czynniki podażowe. Podobnie jak w październiku Rada odnotowała dodatkowy czynnik proinflacyjny w postaci trwającego ożywienia gospodarczego, w tym wzrostu dochodów gospodarstw domowych.

Rada podtrzymała sformułowaną przed miesiącem ocenę, że oczekiwane dalsze ożywienie krajowej aktywności gospodarczej i korzystna sytuacja na rynku pracy będą sprzyjać utrwaleniu się podwyższonej inflacji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Taka ocena wskazuje, że Rada – podobnie jak w październiku - obawia się wtórnych impulsów inflacyjnych wywołanych przez silny wzrost cen surowców energetycznych i rolnych. W konsekwencji, Rada zdecydowała się na dalsze zaostrzenie polityki pieniężnej, którego celem jest obniżenie inflacji do celu inflacyjnego w średnim okresie.

Wyniki listopadowej projekcji inflacji kluczowym argumentem za podwyżką stóp

Zgodnie z listopadową projekcją NBP – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,8–4,9% w 2021 r. (wobec 3,8–4,4% w projekcji z lipca 2021 r.), 5,1–6,5% w 2022 r. (wobec 2,5–4,1%) oraz 2,7–4,6% w 2023 r. (2,4–4,3%). Oznacza to, że zgodnie z projekcją średnioroczna inflacja ukształtuje się w latach 2021-2023 najprawdopodobniej wyraźnie powyżej celu inflacyjnego RPP (2,5%), a w 2023 r. będzie zbliżona do górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu (3,5%). Biorąc pod uwagę wyniki badań nad mechanizmem transmisji w polityce pieniężnej można przyjąć, że po uwzględnieniu dzisiejszej podwyżki stóp procentowych oczekiwana w projekcji inflacja w 2023 r. byłaby niższa i w II poł. 2023 r. najprawdopodobniej spadłaby poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego RPP (3,5%). Z kolei oczekiwane w projekcji tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,9–5,8% w 2021 r. (wobec 4,1–5,8% w lipcowej projekcji), 3,8–5,9% w 2022 r. (wobec 4,2–6,5%) oraz 3,8–6,1% w 2023 r. (4,1–6,5%). Taki kształt projekcji sugeruje, że w latach 2021-2023 tempo wzrostu gospodarczego będzie zbliżone do 5%, co jest zgodne z naszymi oczekiwaniami. Listopadowa projekcja kreśli zatem scenariusz makroekonomiczny, w którym podwyższonej inflacji towarzyszy umiarkowanie szybkie i stabilne tempo wzrostu gospodarczego. Scenariusz zarysowany w projekcji, w szczególności brak powrotu inflacji do poziomu wyraźnie niższego od górnej granicy odchyleń od celu RPP w 2023 r., był w naszej ocenie głównym argumentem, który skłonił Radę do silnego zaostrzenia polityki pieniężnej.

Cykl podwyżek stóp procentowych będzie kontynuowany

Na konferencji po posiedzeniu RPP prezes NBP A. Glapiński zadeklarował, że RPP „zrobi wszystko co w jej zakresie żeby sprowadzić inflację do celu” i nie wykluczył dalszych podwyżek stóp procentowych. Podtrzymał on również przedstawianą wcześniej interpretację celu inflacyjnego jako pasma (2,5% +/- 1 pkt proc.). Wskazał on również, że zgodnie z listopadową projekcją inflacja nieznacznie przekroczy 7% w styczniu 2022 r. i w kolejnych miesiącach zacznie się obniżać. Zarysowany przez prezesa NBP krótkookresowy scenariusz inflacyjny jest zgodny z naszą prognozą, jednak po piątkowej publikacji wstępnego wskaźnika październikowej inflacji dostrzegamy znaczące ryzyko w górę dla tego scenariusza. W konsekwencji, oczekujemy, że w najbliższych miesiącach nastąpi dalsza normalizacja polityki pieniężnej i cykl podwyżek stóp procentowych będzie kontynuowany. Nasz zrewidowany scenariusz dla polityki pieniężnej przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Treść komunikatu po dzisiejszym posiedzeniu Rady jest naszym zdaniem pozytywna dla kursu złotego i rentowności obligacji.