Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Odmrażanie gospodarki wsparciem dla sytuacji na rynku pracy

Dane o wynagrodzeniach powyżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wyniosła 9,8% r/r w czerwcu wobec 10,1% r/r w maju, kształtując się powyżej naszej prognozy (9,6%) i konsensusu rynkowego (9,3%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w czerwcu o 5,1% r/r wobec wzrostu o 5,2% w maju. Czynnikiem oddziałującym w kierunku utrzymującego się szybkiego wzrostu wynagrodzeń była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (w maju ich liczba była o jeden mniejsza niż w 2020 r., podczas gdy w czerwcu była taka sama jak przed rokiem).

Wzrost zatrudnienia o kolejne 20 tys. osób

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w czerwcu 2,8% r/r wobec 2,7% w maju, co było powyżej konsensusu rynkowego zgodnego z naszą prognozą (2,7%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się o 20,8 tys. osób w czerwcu wobec wzrostu o 21,6 tys. w maju, co zgodnie z komunikatem GUS było efektem m.in. przyjęć w zakładach pracy, zwiększania wymiaru etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w związku z pobieraniem przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych. Takie zjawisko było związane z ostatnim etapem odmrażaniem gospodarki w drugiej połowie maja (m.in. otwarcie obiektów sportowych, restauracji, obiektów kultury, powrót uczniów szkół podstawowych i średnich do nauki stacjonarnej). Należy jednak zwrócić uwagę, że pomimo silnego wzrostu liczby etatów w ostatnich miesiącach, zatrudnienie w czerwcu kształtowało się wciąż na poziomie niższym o 87 tys. osób niż przed wybuchem pandemii, tj. luty 2020 r.

Realny fundusz płac wzrósł w II kw. najszybciej od I kw. 2019 r.

W czerwcu obserwowaliśmy stabilizację realnej dynamiki funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w sektorze przedsiębiorstw – 8,1% r/r wobec 8,0% w maju. Porównując cały II kw. z I kw. odnotowaliśmy jednak znaczące przyspieszenie jego wzrostu z 1,2% r/r do 7,5%. Z uwagi na oddziaływanie efektów niskiej bazy realny fundusz płac rósł w II kw. najszybciej od I kw. 2019 r. Dane te są spójne z naszą prognozą dwucyfrowego wzrostu konsumpcji w II kw. br. (12,3% r/r wobec 0,2% w I kw.). Spożycie gospodarstw domowych, oprócz dobrej sytuacji na rynku pracy, będzie również wspierane przez zakupy realizowane z użyciem oszczędności zakumulowanych w trakcie pandemii. W kolejnych miesiącach wspomniane wyżej efekty niskiej bazy sprzed roku będą stopniowo wygasać, a tym samym dynamiki zatrudnienia i wynagrodzenia obniżą się. W rezultacie oczekujemy, że dynamika konsumpcji zmniejszy się do 3,7% r/r przeciętnie w II poł. br.

Dzisiejsze lepsze od oczekiwań dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.