Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Trzecia i ostatnia obniżka stóp procentowych

RPP kolejny raz obniżyła stopy procentowe

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych. Stopa referencyjna NBP została obniżona o 40 pb (spadek z 0,50% do 0,10%), a stopa lombardowa spadła o 50 pb (z 1,00% do 0,50%). Zgodnie z oceną przedstawioną w komunikacie po posiedzeniu głównym uzasadnieniem obniżki stóp było utrzymujące się ryzyko spadku inflacji poniżej celu inflacyjnego RPP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Zdaniem RPP ryzyko to jest związane z wybuchem pandemii COVID-19, która przyczyniła się do obniżenia aktywności gospodarczej na świecie i w Polsce, a także spadku cen paliw. Rada uznała, że „skala oczekiwanego ożywienia aktywności może być ograniczana przez niepewność dotyczącą skutków pandemii, niższe dochody oraz słabsze niż w poprzednich latach nastroje podmiotów gospodarczych”. W ocenie Rady „poluzowanie polityki pieniężnej przyczyni się do ograniczenia spadku zatrudnienia oraz pogorszenia sytuacji finansowej firm, oddziałując w kierunku szybszego ożywienia gospodarczego po zakończeniu pandemii”. Przedstawiona przez RPP ocena jest zgodna z naszym scenariuszem, w którym wpływ podwyższonej niepewności związanej z pandemią ma silny negatywny wpływ na popyt (w tym inwestycje), co wymaga dalszego łagodzenia polityki pieniężnej mimo dotychczasowego silnego poluzowania polityki fiskalnej (por. MAKROmapa z 4.05. i 25.05.2020).

Kontynuacja strukturalnych operacji otwartego rynku

Zgodnie z komunikatem NBP będzie kontynuował skup skarbowych papierów wartościowych i dłużnych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa na rynku wtórnym w ramach strukturalnych operacji otwartego rynku (wartość dotychczas skupionych obligacji wyniosła 85,6 mld zł). Jest to zgodne z naszym scenariuszem, w którym prowadzone przez NBP operacje, zapewniające finansowanie rządowych programów „tarczy antykryzysowej” i „tarczy finansowej”, będą stabilizować rentowności obligacji skarbowych w warunkach silnego wzrostu potrzeb pożyczkowych ze strony skarbu państwa, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. W konsekwencji, operacje te będą również czynnikiem stabilizującym kurs złotego, co jest zgodne z naszą prognozą spadku kursu EURPLN do poziomu 4,37 na koniec 2020 r.

RPP: obniżka stóp korzystnie wpłynie na stabilność finansową

W komunikacie po posiedzeniu RPP na szczególną uwagę zasługuje fragment dotyczący wpływu obniżki stóp procentowych na stabilność finansową. W ocenie Rady „działania NBP – poprzez pozytywny wpływ na sytuację finansową kredytobiorców – oddziałują w kierunku wzmocnienia stabilności systemu finansowego”. Oznacza to, że mimo negatywnego wpływu spadku stóp procentowych na wyniki finansowe sektora bankowego i – pośrednio – na tempo wzrostu kapitałów banków i podaż kredytu, RPP dostrzega korzystny wpływ obniżek stóp (w tym dzisiejszej) i dotychczas realizowanego skupu obligacji na stabilność finansową. Innymi słowy, RPP uznała, że korzystne efekty tak prowadzonej polityki pieniężnej (mniejsza skala pogorszenia jakości portfela kredytowego banków dzięki niższym kosztom obsługi zadłużenia firm i gospodarstw domowych, a także stabilizacji ich sytuacji finansowej dzięki finansowaniu pozyskanemu w ramach „tarczy antykryzysowej” i „tarczy finansowej”) równoważą z nawiązką niekorzystne odziaływanie zbliżonych do zera stóp procentowych na wynik finansowy i kapitał sektora bankowego.

Obniżka stóp lekko negatywna dla złotego

Dzisiejsza decyzja RPP oraz treść komunikatu po posiedzeniu Rady są lekko negatywne dla kursu złotego. W naszej ocenie podjęta dziś przez RPP decyzja kończy cykl obniżek stóp procentowych, a ewentualne dalsze łagodzenie polityki pieniężnej będzie miało niekonwencjonalny charakter. Oczekujemy, że Rada wstrzyma się z kolejnymi decyzjami dotyczącymi parametrów polityki pieniężnej co najmniej do jesieni br. W przypadku wystąpienia drugiej fali epidemii COVID-19 Rada może zdecydować się na działania zmierzające do pobudzenia akcji kredytowej i popytu zbliżone do tych, które podejmowały w ostatnich latach banki centralne realizujące politykę pieniężną w warunkach nieznacznie dodatnich lub ujemnych stóp procentowych. Podtrzymujemy naszą prognozę, zgodnie z którą pierwsza podwyżka stóp procentowych nastąpi w lipcu 2021 roku.