Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Polska gospodarka spowalnia szybciej niż oczekiwano

Wzrost gospodarczy w 2019 r. wyraźnie poniżej oczekiwań

Zgodnie z opublikowanymi dzisiaj danymi GUS, w 2019 r. PKB w Polsce wzrósł o 4,0% wobec 5,1% w 2018 r., co było poniżej naszej prognozy (4,2%), zgodnej z oczekiwaniami rynkowymi. W kierunku zmniejszenia tempa wzrostu gospodarczego w ubiegłym roku oddziaływał przede wszystkim niższy wkład zapasów (-0,8 pkt. proc. w 2019 r. wobec 0,4 pkt. proc. w 2018 r.). Ponadto spowolnienie konsumpcji (z 4,3% w 2018 r. do 3,9% w 2019 r.) i inwestycji (z 8,9% do 7,8%) również było czynnikiem hamującym wzrost PKB. Jedynym czynnikiem dynamizującym wzrost gospodarczy było zwiększenie kontrybucji eksportu netto (z 0,0 pkt. proc. w 2018 r. do 0,4 pkt. proc. w 2019 r. ).

Zaskakująca struktura PKB w IV kw. 2019 r.

Na podstawie opublikowanych przez GUS danych oszacowaliśmy, że w IV kw. ub.r. realne tempo wzrostu PKB ukształtowało się na poziomie 2,9% r/r wobec 3,9% w III kw., co było tempem wyraźnie niższym od naszych oczekiwań (3,5%). Struktura wzrostu PKB w IV kw. jest nieco zaskakująca.

W IV kw. ub. r. odnotowano wyraźnie zwiększenie dynamiki inwestycji do 7,2-7,3% r/r wobec 4,7% w III kw. (oczekiwaliśmy wzrostu o 2,7% r/r). Biorąc pod uwagę dane o produkcji budowlano-montażowej za okres październik-grudzień ub. r. (m.in. wyraźny spadek dynamiki w kategoriach „kolej” i „drogi”), jak również kształtowanie się wartości dodanej w budownictwie (spadek o 1,6% r/r w IV kw. ub. r. wobec wzrostu o 3,6% w III kw.) nie należy oczekiwać, że za ożywienie wzrostu nakładów brutto na środki trwałe odpowiadały inwestycje publiczne. Sygnalizuje to zatem wyraźnie zwiększoną aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw w zakresie modernizacji istniejących środków trwałych lub zwiększania mocy produkcyjnych.

Zgodnie z naszymi szacunkami, w IV kw. wyraźnie spowolnił wzrost konsumpcji (do 3,4% wobec 3,9% w III kw.), co jest spójne z danymi o dynamice funduszu płac (por. MAKROpuls z 21.01.2020). Wyraźne spowolnienie wzrostu konsumpcji nastąpiło jednak w większej skali niż oczekiwaliśmy (3,8%), do czego mógł się przyczynić istotny wzrost skłonności do oszczędzania gospodarstw domowych.

W IV kw. ub. r. nastąpił silny spadek wkładu eksportu netto do wzrostu PKB (z 0,8 pkt. proc. w III kw. do -0,5 pkt. proc.), co sygnalizuje silniejsze od naszych oczekiwań spowolnienie eksportu, przy utrzymującym się jednocześnie wciąż szybkim wzroście importu (wspieranym przez konsumpcję i inwestycje). Był to tym samym czynnik, który w największym stopniu przyczynił się do spowolnienia wzrostu gospodarczego w IV kw.

Wzrost gospodarczy wyraźnie spowolni w 2020 r.

Implikowane dane o PKB w IV kw. 2019 r. stanowią ryzyko w dół dla naszego średnioterminowego scenariusza makroekonomicznego. Niższy punkt startowy wskazuje na obniżenie ścieżki wzrostu gospodarczego w całym 2020 r. Uważamy, że prawdopodobne wyraźne ożywienie inwestycji przedsiębiorstw w IV kw. nie utrzyma się w br. Głównymi czynnikami ograniczającymi aktywność inwestycyjną przedsiębiorstw będą niepewność dotycząca kształtowania się koniunktury za granicą, rosnące obciążenia związane z wyższymi kosztami pracy (składki na Pracownicze Programy Kapitałowe i wyższa płaca minimalna) oraz krótki cykl inwestycyjny. Wsparciem dla takiej oceny są również opublikowane wczoraj wyniki badań koniunktury przedsiębiorstw (Szybki Monitoring NBP), wskazujące na znaczne pogorszenie prognoz dotyczących sytuacji finansowej i planów inwestycyjnych firm.

Oczekujemy, że spowolnienie konsumpcji będzie kontynuowane w 2020 r. ze względu na rosnącą skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania (w następstwie wyhamowania poprawy sytuacji na rynku pracy), uruchomienie PPK (oddziałujące w kierunku spadku dochodu rozporządzalnego gospodarstw domowych), nieznaczny spadek zatrudnienia (efekt silnego wzrostu płacy minimalnej i spowolnienia popytu), silny wzrost inflacji oraz wygasanie korzystnego wpływu wypłat transferów socjalnych. Czynnikiem dynamizującym wzrost spożycia prywatnego będzie natomiast podwyższenie płacy minimalnej.

W świetle ostatnich badań PMI w strefie euro i Niemczech uważamy, że zmalało ryzyko dalszego, znaczącego pogorszenia koniunktury u głównych partnerów handlowych Polski, co przy spowalniającym popycie krajowym będzie czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia kontrybucji eksportu netto do wzrostu PKB.

Dane o aktywności gospodarczej w IV kw., sygnalizują ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2020 r. (3,0%). Nasz najnowszy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy w MAKROmapie 10.02.2020.

Publikacja dzisiejszych, gorszych od oczekiwań rynkowych, danych o PKB w 2018 r. jest w naszej ocenie lekko negatywna dla złotego i rentowności polskich obligacji.