Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Obniżenie inflacji ze względu na niższe ceny paliw

Inflacja powyżej oczekiwań rynku

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI obniżyła się w marcu do 4,6% wobec 4,7% w lutym, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (4,4%). Mimo swojego spadku inflacja już od trzech miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP.

Obniżenie inflacji ze względu na niższe ceny paliw

W kierunku spadku inflacji oddziaływała niższa dynamika cen paliw (-2,9% r/r w marcu wobec 2,4% w lutym), wynikająca z ich silnego spadku cen w ujęciu miesięcznym jak również z wygasania efektów niskiej bazy sprzed roku. Przeciwny wpływ miał wzrost dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (8,0% r/r w marcu wobec 7,5% w lutym), która ukształtowała się na najwyższym poziomie od kwietnia 2011 r. Jej wzrost wynikał przede wszystkim z wyższego tempa wzrostu cen w kategoriach „mięso”, „pieczywo i produkty zbożowe”, „mleko, sery, jaja” oraz „owoce”. Nie potwierdziły się zatem nasze obserwacje, zgodnie z którymi po przejściowym wzroście cen żywności w pierwszych tygodniach marca związanym ze skokowym popytem wynikającym z dokonywania zapasów przez gospodarstwa domowe, ceny obniżyły się wyraźnie w II połowie miesiąca (por. MAKROmapa z 14.04.2020). Może wynikać to z wprowadzonych przez GUS zmian w sposobie badania cen podyktowanych koniecznością dostosowania się do ograniczeń związanych z pandemią COVID-19 (patrz poniżej). W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała również wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w marcu do 3,7% wobec 3,6% w lutym, co związane było z wyższą dynamiką cen w kategoriach „użytkowanie mieszkania (bez nośników energii)”, „zdrowie”, „wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego”, „łączność” i „inne wydatki na towary i usługi”. Przeciwny wpływ miała niższa dynamika cen w kategoriach „rekreacja i kultura” (m.in. efekt silnego obniżenia tempa wzrostu cen w sekcji „turystyka zorganizowana za granicą”) oraz „odzież i obuwie”. Struktura inflacji bazowej wskazuje zatem na pierwsze oznaki wpływu epidemii COVID-19 na ceny towarów i usług.

Statystyka w czasach zarazy

Zgodnie z komunikatem GUS, ze względu na epidemię COVID-19 w marcu wstrzymane zostało badanie cen detalicznych w sposób tradycyjny (zbieranie danych osobiście przez ankieterów) na rzecz pozyskiwania informacji drogą telefoniczną lub mailową. Ceny, które nie mogły zostać zebrane za pośrednictwem tych metod (np. ze względu na niedostępność części produktów, zamknięcie licznych fizycznych punktów sprzedaży, czy też wstrzymanie części działalności usługowej ze względu na ograniczenia administracyjne), zostały oszacowane zgodnie z wytycznymi Eurostatu. Największy udział brakujących obserwacji odnotowano w przypadku rekreacji i kultury, zwłaszcza w zakresie turystki zorganizowanej za granicą, transportu, zdrowia, odzieży i obuwia oraz niektórych produktów w dziale żywność i napoje alkoholowe. Zgodnie z komunikatem GUS w przypadku utrzymania dalszego obowiązywania ograniczeń w handlu detalicznym należy oczekiwać, że liczba brakujących notowań cen w kwietniu będzie istotnie wyższa niż w marcu br.

Inflacja obniży się w kolejnych miesiącach

Oczekujemy, że kolejne miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji. Będzie on wynikał z niższej dynamiki cen paliw, żywności jak również obniżenia inflacji bazowej. W konsekwencji prognozujemy, że w II kw. inflacja obniży się do 2,9% r/r wobec 4,5% w I kw. Dostrzegamy jednak ryzyko w górę dla naszej ścieżki inflacji związane z istotnym wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia suszy, która może istotnie spowolnić zakładany przez nas spadek dynamiki cen żywności. Szersze omówienie perspektyw cen żywności i inflacji ogółem przedstawimy w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane o inflacji są neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.