Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Inflacja najwyższa od 8 lat

Inflacja przekroczyła górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego NBP

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w styczniu do 4,4% r/r wobec 3,4% w grudniu ub. r., kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (4,1%) oraz nieznacznie powyżej naszej prognozy (4,3%). Tym samym inflacja ukształtowała się na najwyższym poziomie od grudnia 2011 r. i przekroczyła górną granicę odchyleń od celu inflacyjnego NBP. Dane o styczniowej inflacji są niepełne i mają charakter wstępny ze względu na coroczną rewizję wag w koszyku inflacji, co ogranicza możliwości wnioskowania na podstawie danych. Pełne dane o wzroście cen w poszczególnych kategoriach w styczniu i lutym br., w tym zrewidowany wskaźnik inflacji w styczniu, zostaną opublikowane w marcu.

Szeroki zakres wzrostu cen w styczniu

Zgodnie opublikowanymi przez GUS niepełnymi danymi w kierunku wzrostu inflacji oddziaływała wyższa dynamika cen w kategoriach „żywność, napoje bezalkoholowe i alkoholowe oraz wyroby tytoniowe” (6,7% r/r w styczniu wobec 5,8% w grudniu), „mieszkanie” (4,9% wobec 1,6% w grudniu) oraz „transport” (1,9% wobec 0,5%). Uważamy, że głównym źródłem wzrostu dynamiki cen w kategorii „żywność, napoje bezalkoholowe oraz wyroby tytoniowe” były rosnące ceny żywności, głównie za sprawą drożejącej wieprzowiny. Jednocześnie uwzględniając doświadczenia historyczne oceniamy, że wpływ wzrostu akcyzy na dynamikę cen w kategorii „napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe” zmaterializuje się najprawdopodobniej dopiero w lutym. Z kolei w kierunku wzrostu dynamiki cen w kategorii „transport” oddziaływała naszym zdaniem przede wszystkim wyższa dynamika cen paliw. Zwiększenie tempa wzrostu cen w kategorii „mieszkanie” było w naszej ocenie przede wszystkim skutkiem wzrostu cen energii elektrycznej i w mniejszym stopniu efektem zwiększenia czynszów z uwagi na podwyżki opłat za wywóz śmieci oraz wzrost innych kosztów wynikających z wyższej płacy minimalnej. Na podstawie niepełnych danych GUS szacujemy, że inflacja bazowa utrzymuje się nadal powyżej poziomu 3,0% r/r.

Inflacja osiągnie swoje maksimum lokalne w I kw. br.

Uważamy, że w I kw. br. inflacja osiągnie swoje maksimum lokalne na poziomie 4,2% r/r, choć dzisiejsze dane stanowią lekkie ryzyko w górę dla tej prognozy. Oczekujemy, że w kolejnych kwartałach będzie kształtowała się ona w łagodnym trendzie spadkowym. Będzie to związane z zakładanym przez nas spadkiem dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych oraz paliw, a także obniżającą się inflacją bazową (por. MAKROmapa z 10.02.2020). Prognozowany przez nas stopniowy spadek inflacji jest spójny z naszym scenariuszem, zgodnie z którym stopy procentowe NBP pozostaną na niezmienionym poziomie w horyzoncie naszej prognozy.

PKB powyżej oczekiwań

Zgodnie z dzisiejszą publikacją GUS, tempo wzrostu gospodarczego obniżyło się do 3,1% r/r w IV kw. ub. r. wobec 3,9% r/r w III kw., a tym samym ukształtowało się powyżej dynamiki implikowanej na podstawie danych o PKB za cały 2019 r. (2,9% r/r, por. MAKROpuls z 29.01.2020 ). Kwartalna dynamika PKB oczyszczona z wpływu czynników sezonowych zmniejszyła się do 0,2% w III kw. wobec 1,2% w III kw. Opublikowane przez GUS dane są wstępnym szacunkiem, a pełne dane o PKB uwzględniające informacje dotyczące jego struktury zostaną opublikowane pod koniec miesiąca.

Wyższa od naszych oczekiwań dynamika w IV kw. stanowi lekkie ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w 2020 r. (2,7%). Precyzyjniejsza ocena tego ryzyka będzie możliwa po zapoznaniu się z finalnymi danymi o strukturze PKB.

Dzisiejsze wyższe od oczekiwań dane o styczniowej inflacji i wzroście PKB w IV kw. 2019 r. są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.