Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Dynamiki płac i zatrudnienia pozostają w trendzie spadkowym

Dynamiki płac i zatrudnienia pozostają w trendzie spadkowym

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób wzrosła w grudniu do 6,2% r/r wobec 5,3% w listopadzie, kształtując się nieznacznie powyżej konsensusu rynkowego (6,1%) zgodnego z naszą prognozą. W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zwiększyły się w grudniu o 2,7% r/r wobec wzrostu o 2,6% w listopadzie.

W grudniu 3-miesięczna średnia krocząca dla rocznej nominalnej dynamiki płac w przedsiębiorstwach wyniosła 5,8%, co było poziomem najniższym od lipca 2017 r. Stanowi to silne wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą w ostatnich miesiącach rosnący negatywny wpływ na nominalną dynamikę wynagrodzeń mają obniżający się stopień wykorzystania mocy wytwórczych, a także coraz ostrożniejsza polityka płacowa firm, które reagują na niekorzystne zmiany regulacyjne na polskim rynku pracy (por. MAKROpuls z 18.12.2019). Na trwałe obniżenie trendu dla rocznej dynamiki płac wskazują również opublikowane wczoraj przez firmę Grant Thornton wyniki dorocznego badania poświęconego planom firm dotyczących wynagrodzeń i zatrudnienia w 2020 r. Wskazują one na silny spadek (do poziomu najniższego od 5 lat) odsetka małych i średnich firm planujących realny wzrost wynagrodzeń w 2020 r. Jest to zgodne z naszym scenariuszem stabilizacji dynamiki płac w całej gospodarce w 2020 r. mimo silnego zwiększenia płacy minimalnej (por. MAKROmapa z 20.01.2020).

Wsparciem dla naszej prognozy dynamiki wynagrodzeń w 2020 r. są również dzisiejsze dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw w grudniu (wzrost o 2,6% r/r, bez zmian w porównaniu z listopadem). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie zwiększyło się w grudniu o 1,2 tys. osób wobec wzrostu o 11,5 tys. osób w listopadzie. Niski wzrost zatrudnienia w grudniu wspiera naszą ocenę, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach (z wyłączeniem stycznia 2020 r., w którym nastąpi coroczna rewizja danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach i związany z tym skokowy wzrost zatrudnienia w firmach zatrudniających powyżej 9 osób) nastąpi stagnacja zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Stagnacja ta będzie efektem postępujących procesów restrukturyzacyjnych wywołanych rosnącymi kosztami pracy, w tym silnym wzrostem płacy minimalnej.

W IV kw. 2019 r. realny fundusz płac wzrósł najwolniej od IV kw. 2015 r.

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wzrosła w grudniu do 5,4% r/r wobec 5,3% w listopadzie. W IV kw. 2019 r. realny fundusz płac wzrósł o 5,5% r/r, co było jego najniższą dynamiką od IV kw. 2015 r. Stanowi to silne wsparcie dla naszej prognozy, zgodnie z którą w IV kw. 2019 r. tempo wzrostu konsumpcji obniżyło się do 3,8% wobec 3,9% w III kw. W kolejnych kwartałach 2020 r. oczekujemy dalszego stopniowego obniżenia dynamiki konsumpcji (por. MAKROmapa z 9.12.2019).

Silny spadek produkcji budowlano-montażowej w grudniu

Według danych GUS produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w grudniu o 3,3% r/r wobec spadku o 4,7% w listopadzie, co było wyraźnie poniżej naszej prognozy (wzrost 0,7% r/r) i konsensusu rynkowego (0,6% r/r). Do zwiększenia rocznej dynamiki produkcji budowlano-montażowej w grudniu w porównaniu z listopadem przyczynił się gównie efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w listopadzie 2019 r. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2018 r., podczas gdy w grudniu ub. r. była ona o jeden wyższa niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w grudniu o 3,5% m/m.

Struktura danych o grudniowej produkcji wskazuje, że aktywność w budownictwie znajduje się nadal pod silnym negatywnym wpływem wygasania cyklu w inwestycjach publicznych (dynamika sprzedaży w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” pozostała niska i wyniosła 0,4% r/r wobec spadku o 7,0% r/r w listopadzie). Podtrzymujemy ocenę, zgodnie z którą w najbliższych kwartałach czynnikiem ograniczającym aktywność w kategorii „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” będzie oczekiwany przez nas głęboki spadek inwestycji samorządowych (por. MAKROmapa z 9.12.2019). Wsparciem dla naszych oczekiwań jest odnotowany w grudniu spadek produkcji w kategorii „roboty budowlane specjalistyczne” o 4,1% r/r wobec spadku o 12,8% r/r w listopadzie, co interpretujemy jako sygnał potwierdzający trwałe spowolnienie wzrostu produkcji budowlano-montażowej (por. MAKROpuls z 23.12.2019). Podtrzymujemy ocenę, że w najbliższych kwartałach czynnikiem ograniczającym skalę spowolnienia wzrostu produkcji pozostanie wysoka aktywność w budownictwie mieszkaniowym. Inwestycyjne plany jednostek samorządu terytorialnego i ich wpływ na finanse samorządów omówimy szerzej w najbliższej MAKROmapie.

Dzisiejsze dane o produkcji budowlano-montażowej są w naszej ocenie negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.