Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Wielkanocno-majówkowe wyhamowanie sprzedaży detalicznej

Silne wyhamowanie wzrostu realnej dynamiki sprzedaży detalicznej wynikało przede wszystkim z niższej dynamiki sprzedaży w kategoriach "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (0,9% r/r w maju wobec 18,2% w kwietniu) oraz "sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach” (9,1% wobec 20,7%). Obniżenie dynamiki sprzedaży detalicznej w tych kategoriach wynikało z różnego układu świąt Wielkiejnocy w latach 2018-2019 (por. MAKROpuls z 23.05.2019). Przesunięcie terminu świąt oddziaływało w kierunku znaczącego wzrostu rocznej dynamiki sprzedaży detalicznej w kwietniu br. i jej wyraźnego spadku w maju. Ponadto, w kierunku zmniejszenia dynamiki sprzedaży detalicznej w maju oddziaływał spadek sprzedaży w kategorii "włókno, odzież, obuwie”. W związku z wyjątkowo chłodnym majem zakupy odzieży i obuwia z kolekcji letniej nastąpiły w br. późnej niż zazwyczaj.

Uważamy, że sprzedaż detaliczna ogółem w maju mogła być również osłabiona przez efekt „długiego weekendu”. Układ dni świątecznych w maju br. sprzyjał dłuższym urlopom, co najprawdopodobniej ograniczyło obroty w handlu detalicznym. Niedoszacowanie tego efektu mogło odpowiadać za ukształtowanie się majowej dynamiki sprzedaży detalicznej poniżej prognoz.

Dobre perspektywy dla sprzedaży detalicznej

Dynamika sprzedaży detalicznej w maju ukształtowała się zgodnie ze średniookresowym trendem (po wyłączeniu zaburzeń związanych ze świętami Wielkanocnymi). W najbliższych miesiącach oczekujemy utrzymania się wysokiego tempa wzrostu sprzedaży detalicznej wspieranego przez bardzo dobrą sytuację na rynku pracy, optymizm konsumentów oraz wypłaty transferów socjalnych. Dzisiejsze dane stanowią wsparcie dla naszej prognozy wzrostu konsumpcji w II kw. (5,0% r/r wobec 3,9% w I kw.)

Wygasające inwestycje publiczne ograniczają produkcję budowlano-montażową

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zmniejszyła się w maju do 9,6% r/r wobec 17,4% w kwietniu, co było poniżej naszej prognozy (16,0%) i oczekiwań rynkowych (15,4%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zmniejszyła się w maju o 2,7% m/m.

W strukturze danych o produkcji budowlano-montażowej w maju na szczególną uwagę zasługuje silny spadek dynamiki produkcji w kategoriach "obiekty inżynierii lądowej i wodnej” (do 8,8% r/r w wobec 32,7% w kwietniu) wskazujący na obniżającą się aktywność inwestycyjną jednostek sektora publicznego. Majowe dane stanowią zatem wsparcie dla naszego scenariusza, w którym w najbliższych kwartałach nastąpi spowolnienie wzrostu produkcji. Będzie to związane głównie z wygasaniem cyklu w inwestycjach publicznych (w tym z ustąpieniem samorządowej "górki inwestycyjnej”). Taka tendencja będzie również zgodna z oczekiwanym przez nas profilem absorbcji środków unijnych w ramach bieżącej perspektywy finansowej (por. MAKROmapa z 10.06.2019). Wsparciem dla tego scenariusza są wyniki badań koniunktury GUS w budownictwie, wskazujące na odnotowane w ostatnich miesiącach wyraźne zmniejszenie bieżącego i oczekiwanego portfela zamówień krajowych.

Lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego

Dzisiejsze dane o majowej sprzedaży detalicznej i produkcji budowlano-montażowej w Polsce stanowią lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu PKB w II kw. (5,0% r/r). Są one również lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.