Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Szeroki zakres wzrostu inflacji bazowej w marcu

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w marcu do 1,7% wobec 1,2% w lutym, co było zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS.

Do wzrostu inflacji ogółem przyczyniła się wyższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych, która zwiększyła się w marcu do 2,6% wobec 2,1% w lutym. W znacznym stopniu było to związane z wyższą dynamiką cen owoców i cukru (efekty niskiej bazy sprzed roku), warzyw (skutek ubiegłorocznej suszy) oraz mięsa (rosnące ceny drobiu). W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała także wyższa dynamika cen paliw (7,3% r/r w marcu wobec 5,8% r/r w lutym), co związane było z rosnącymi cenami ropy naftowej na światowym rynku. Cena ropy Brent wyrażona w złotych od stycznia br. zwiększyła się o 44,6%. Do wzrostu inflacji przyczyniła się także wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami wzrosła w marcu do 1,4% r/r wobec 1,0% w lutym. Jej zwiększenie wynikało z wyższej dynamiki cen w kategoriach "odzież i obuwie”, "rekreacja i kultura”, "użytkowanie mieszkania (bez nośników energii)”, "zdrowie”, "inne wydatki na towary i usługi”, "restauracje i hotele” oraz "napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe”. Szeroki zakres wzrostu inflacji bazowej w marcu wskazuje, że jej źródłem jest stopniowo narastająca presja kosztowa w polskiej gospodarce.

ASF w Chinach czynnikiem ryzyka w górę dla naszej prognozy inflacji żywności

Dostrzegamy istotne ryzyko w górę dla naszej prognozy cen żywności w 2019 r. ze względu na rozprzestrzeniającą się chorobę ASF (Afrykański pomór świń) w Chinach. Chiny są zarówno największym producentem, konsumentem jak i importerem wieprzowiny na świecie. Jednocześnie produkcja wieprzowiny w Chinach przewyższa produkcję wśród jej największych światowych eksporterów (UE, USA, Brazylia i Kanada), co wskazuje, że nawet niewielkie jej wahania mają istotny wpływ na światowy handel wieprzowiną i ceny. W konsekwencji, w warunkach obserwowanych w ostatnich miesiącach znaczących strat produkcyjnych związanych z rozprzestrzenianiem się ASF w Chinach obserwujemy wyraźny wzrost chińskiego importu wieprzowiny, który oddziałuje w kierunku wzrostu jej cen na świecie. Choć scenariusz ten przedstawiliśmy już w ostatniej AGROmapie z 15.03.2019, dostrzegamy istotne prawdopodobieństwo, że spadek produkcji wieprzowiny w Chinach może okazać się silniejszy niż wcześniej zakładaliśmy (chińskie ministerstwo rolnictwa szacuje, że w marcu pogłowie świń w Chinach było o prawie 20% niższe w ujęciu rocznym). Stąd dostrzegamy ryzyko w górę dla naszej prognozy detalicznych cen mięsa, a w konsekwencji inflacji cen żywności.

Stopniowy wzrost inflacji w kolejnych kwartałach

W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszego łagodnego zwiększenia rocznej dynamiki cen do 2,0% r/r na koniec 2019 r., wspieranej przez stopniowy wzrost inflacji bazowej i przyspieszenie wzrostu cen żywności, podczas gdy przeciwny efekt będzie miało obniżenie dynamiki cen paliw związane z efektami wysokiej bazy z II poł. ub. r. (por. MAKROmapa z 11.03.2019). W konsekwencji, w całym 2019 r. inflacja utrzyma się na poziomie wyraźnie poniżej celu RPP, co jest zgodne z naszym scenariuszem stabilizacji stóp procentowych NBP w całym 2019 r. (pierwsza podwyżka w marcu 2020 r.).

Dzisiejsze dane o inflacji są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.