Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Szeroki zakres spadku produkcji, ale branże eksportowe mają się zaskakująco dobrze

Wzrost produkcji przemysłowej wyraźnie poniżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w czerwcu do -2,7% r/r wobec 7,7% w maju, co było znacząco poniżej naszej prognozy równej oczekiwaniom rynkowym (2,0%). Do silnego obniżenia rocznej dynamiki produkcji przemysłowej w czerwcu w porównaniu z majem przyczynił się efekt statystyczny w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w maju liczba dni roboczych była o 1 większa niż w 2018 r., podczas gdy w czerwcu br. była ona o 2 mniejsza niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa obniżyła się w czerwcu o 2,0% m/m.

Szeroki zakres spadku produkcji, ale branże eksportowe mają się zaskakująco dobrze

Zgodnie z komunikatem GUS, udział wartości produkcji działów przemysłu, w których odnotowano spadek produkcji, wyniósł 76,0%. Odsetek ten wskazuje na szeroki zakres zmniejszenia aktywności w przemyśle. Naszym zdaniem za błąd naszej prognozy w największym stopniu odpowiada niedoszacowanie niekorzystnego wpływu efektów kalendarzowych. Silniejszy od naszych oczekiwań, negatywny wpływ na produkcję mogły mieć również rekordowo wysokie temperatury powietrza odnotowane w czerwcu skutkujące m.in. zmniejszeniem wydajności pracy, krótszymi godzinami pracy.

Warto zwrócić uwagę, że wśród branż, w których w czerwcu odnotowano dodatnią roczną dynamikę produkcji znalazły się działy o dużym udziale eksportu w sprzedaży: "pozostały sprzęt transportowy” (11,1% r/r), „komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (3,5%) i "urządzenia elektryczne” (2,7%). Takie uwarunkowania są spójne z czerwcowymi wynikami badań koniunktury w Niemczech i strefie euro (PMI), które wskazały na osłabienie tendencji recesyjnych w przetwórstwie przemysłowym w krajach będących głównymi partnerami handlowymi Polski. Dynamika produkcji w kategorii „pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy” wyraźnie spadła do -8,5% r/r w czerwcu z 12,6% w maju. Za zaskakujące (na tle innych branż eksportowych) pogorszenie sytuacji w tej branży odpowiada najprawdopodobniej mniejszy popyt na samochody w Unii Europejskiej. Liczba rejestracji nowych samochodów osobowych w UE spadła o 7,8% r/r w czerwcu wobec wzrostu o 0,1% w maju.

Perspektywy na III kw. wciąż optymistyczne

Uważamy, że w lipcu wraz z ustąpieniem negatywnych efektów kalendarzowych dynamika produkcji przemysłowej w Polsce ponownie wyraźnie wzrośnie. Nasza ocena jest spójna z wynikami kwartalnego badania koniunktury przez NBP (Szybki Monitoring). Wzrost wskaźnika prognoz popytu ogółem na III kw. odnotowano wśród nieeksporterów i eksporterów niewyspecjalizowanych. Eksporterzy wyspecjalizowani prognozują natomiast nieznaczne pogorszenie perspektyw popytu na III kw. 2019 r. W naszej ocenie największym czynnikiem ryzyka dla perspektyw wzrostu produkcji przemysłowej w najbliższych miesiącach pozostaje sytuacja w światowym handlu.

Ryzyko dół dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego

Dzisiejsze dane o czerwcowej produkcji przemysłowej w Polsce stanowią ryzyko w dół dla naszej prognozy tempa wzrostu PKB w II kw. (5,0% r/r) i w całym 2019 r. (4,7%). Nasz zrewidowany średnioterminowy scenariusz makroekonomiczny przedstawimy po zapoznaniu się z czerwcowymi danymi o produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej.

Dane o produkcji przemysłowej w czerwcu są lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.