Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Silny wzrost inflacji bazowej w lutym

Silny wzrost inflacji bazowej w lutym

Zgodnie z danymi GUS inflacja CPI zwiększyła się w lutym do 1,2% r/r wobec 0,7% w styczniu (rewizja w dół z 0,9%), co było nieznacznie powyżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (1,1%).

Do wzrostu inflacji ogółem (o 0,3 pp.) przyczyniła się wyższa dynamika cen żywności i napojów bezalkoholowych, która zwiększyła się w lutym do 2,1% wobec 0,8% w styczniu. W znacznym stopniu było to związane z wyższą dynamiką cen warzyw (15,8% r/r w lutym wobec 8,1% w styczniu), będącą efektem ich mniejszej podaży w Europie ze względu na ubiegłoroczną suszę (por. AGROmapa z 15.03.2019). W kierunku wzrostu inflacji oddziaływała także wyższa dynamika cen paliw (5,8% r/r w lutym wobec 4,7% r/r w styczniu), co wynikało z efektów niskiej bazy sprzed roku. Do wzrostu inflacji (o 0,2 pp.) przyczyniła się również wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się w lutym do 1,0% r/r wobec 0,6% w styczniu. Jej wzrost wynikał z wyższej dynamiki cen przede wszystkim w kategoriach "łączność” oraz "użytkowanie mieszkania” (z wyłączeniem nośników energii). Szybsze tempo wzrostu cen w kategorii "łączność” było związane z wyższą dynamiką cen usług telekomunikacyjnych ze względu na efekty niskiej bazy sprzed roku, podczas gdy wyższa dynamika cen w kategorii "użytkowanie mieszkania” w znacznym stopniu była skutkiem podwyżek cen za wywóz śmieci.

Prawo Engla przestało działać

GUS opublikował również zrewidowane wagi w koszyku inflacji CPI, będące odzwierciedleniem struktury wydatków z budżetów gospodarstw domowych w 2018 r. Na szczególną uwagę zasługuje dalsze zwiększenie udziału wydatków na żywność (24,89% w 2018 r. wobec 24,36% w 2017 r.). Kontynuacja wzrostu znaczenia tej kategorii w wydatkach jest sprzeczna z prawem Engla, zgodnie z którym wraz ze wzrostem dochodów konsumenta udział wydatków na żywność w jego wydatkach ogółem zmniejsza się. Szczegółowe wyjaśnienie tej anomalii przedstawiliśmy w ubiegłym roku w marcowej AGROmapie (por. AGROmapa z 19.03.2018). Wzrost udziału w strukturze wydatków gospodarstw domowych odnotowano również w kategorii "restauracje i hotele” (6,20% w 2018 r. wobec 5,71% w 2017 r.) oraz transport (10,34% w 2018 r. wobec 8,74% w 2017 r.), a więc kategoriach charakteryzujących się relatywnie wysoką elastycznością dochodową popytu (czyli dużą wrażliwością popytu na zmiany dochodu). Wynika to z kontynuacji poprawy sytuacji na rynku pracy, a także bardzo dobrych na tle historycznym nastrojów konsumenckich, które sprzyjają zwiększonemu spożyciu dóbr luksusowych. Stąd też pewne zaskoczenie stanowi spadek udziału wydatków na rekreację i kulturę (6,44% w 2018 r. wobec 6,92% w 2017 r.), który uwzględniając przedstawione wyżej czynniki jest naszym zdaniem przejściowy.

Stopniowy wzrost inflacji w kolejnych kwartałach

W kolejnych kwartałach oczekujemy dalszego łagodnego zwiększenia rocznej dynamiki cen do 2,0% r/r na koniec 2019 r., wspieranej przez stopniowy wzrost inflacji bazowej i przyspieszenie wzrostu cen żywności, podczas gdy przeciwny efekt będzie miało obniżenie dynamiki cen paliw (por. MAKROmapa z 11.03.2019). W konsekwencji, w całym 2019 r. inflacja utrzyma się na poziomie wyraźnie poniżej celu RPP, co jest zgodne z naszym scenariuszem stabilizacji stóp procentowych NBP w całym 2019 r. (pierwsza podwyżka w marcu 2020 r.).

Dzisiejsze dane o inflacji są neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.