Numer kontaktowy 19 019 Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Podwójnie pozytywna niespodzianka na rynku pracy

Zaskakująco wysokie tempo wzrostu płac w styczniu

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób w styczniu wyniosła 7,5% r/r wobec 6,1% w grudniu 2018 r., kształtując się powyżej naszej prognozy (6,5%) i konsensusu rynkowego (6,8%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w styczniu o 6,5% r/r wobec 4,9% w grudniu.

Do znaczącego przyspieszenia wzrostu płac styczniu przyczyniła się większa niż przed rokiem podwyżka płacy minimalnej (w 2018 r. podniesiono ją o 5,0%, podczas gdy w 2019 r. wzrosła ona 7,1%). Wzrost dynamiki płac ogółem w styczniu był jednak wyraźnie większy niż oczekiwaliśmy. Interpretujemy go jako sygnał dalszego narastania presji płacowej w gospodarce. Wsparciem dla takiej oceny są wyniki badań koniunktury wskazujące na brak wykwalifikowanych pracowników jako jedną z głównych barier rozwoju przedsiębiorstw. Na wzrost presji płacowej wskazują również dane dotyczące dynamiki wynagrodzeń w gospodarce narodowej w IV kw. 2018 r. (7,7% r/r, najwyżej od III kw. 2008 r.). Nie wykluczamy jednak, że dynamikę płac w styczniu przejściowo podbiły wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia w niektórych działach. Pełniejsza ocena przyczyn zaskakująco wysokiego tempa wzrostu płac w styczniu będzie możliwa po opublikowaniu przez GUS danych o wynagrodzeniach w poszczególnych działach sektora przedsiębiorstw.

Wyraźnie wyższa od oczekiwań dynamika płac w styczniu sygnalizuje ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu płac w gospodarce narodowej w całym 2019 r. (7,0%). Nadal uważamy jednak, że silne zwiększenie dynamiki płac w 2019 r. jest mało prawdopodobne. Głównymi czynnikami ograniczającymi wzrost wynagrodzeń w 2019 r. będą utrzymująca się niska inflacja u głównych partnerów handlowych Polski (czynnik hamujący wzrost marż w firmach sektora dóbr handlowych), wprowadzenie Pracowniczych Programów Kapitałowych (oznaczające wzrost pozapłacowych kosztów pracy) oraz procesy restrukturyzacyjne (realizowane przez firmy inwestycje zmierzające do ograniczenia pracochłonności produkcji). Wsparciem dla naszych oczekiwań są wyniki styczniowego badania koniunktury NBP (Szybki Monitoring). Wskazują one, że skala prognozowanych podwyżek w 2019 r. nie ulegnie istotnemu zwiększeniu w porównaniu z 2018 r.

Rewizja próby zwiększyła zatrudnienie

Według danych GUS dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw wyniosła w styczniu 2,9% r/r wobec 2,8% w grudniu, co było znacząco powyżej naszej prognozy (1,8%) i konsensusu rynkowego (1,9%). W ujęciu miesięcznym zatrudnienie wzrosło o 135,7 tys. osób. Silny miesięczny wzrost zatrudnienia był spowodowany coroczną rewizją danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach (zatrudniających do 9 osób). Firmy, w których zatrudnienie w ubiegłym roku przekroczyło 9 osób zostały w styczniu "dopisane” do klasy jednostek zatrudniających co najmniej 10 osób. Wzrost zatrudnienia w styczniu 2019 r. był wyraźnie wyższy niż przed rokiem (wówczas wyniósł on 121,8 tys.), co oddziaływało w kierunku zwiększenia jego rocznej dynamiki. Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą w wyniku utrzymującej się bariery podażowej w postaci braku wykwalifikowanych pracowników w najbliższych miesiącach roczna dynamika zatrudnienia będzie się stopniowo obniżać, co będzie kontynuacją tendencji obserwowanej w II poł. 2018 r.

Ryzyko w górę dla dynamiki konsumpcji w I kw.

Szacujemy, że realne tempo wzrostu funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach wyniosło w styczniu 9,7% r/r wobec 7,8% w grudniu ub. r. i 8,8% w IV kw. ub. r. Ze względu na wspomnianą wyżej rewizję danych o zatrudnieniu w mikroprzedsiębiorstwach dane o dynamice realnego funduszu płac w grudniu ub. r. i styczniu br. nie są w pełni porównywalne. Pełniejsza ocena tendencji w zakresie realnego funduszu płac będzie możliwa w marcu po publikacji lutowych danych o wynagrodzeniach i zatrudnieniu. Zaskakująco szybki wzrost płac realnych w styczniu sygnalizuje jednak ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu konsumpcji w I kw. (4,2% r/r wobec 3,9% w IV kw. 2018 r.).

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.