Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Niższa dynamika cen warzyw obniżyła inflację

Finalne dane o inflacji zgodne ze wstępnym szacunkiem GUS

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI obniżyła się we wrześniu do 2,6% r/r wobec 2,9% w sierpniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS oraz poniżej konsensusu rynkowego (2,8%) i naszej prognozy (2,7%).

Niższa dynamika cen warzyw obniżyła inflację

Zmniejszenie inflacji we wrześniu wynikało z niższej dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych (6,3% r/r we wrześniu wobec 7,2% w sierpniu), paliw (-2,7% wobec -0,4%) oraz nośników energii (-1,6% wobec -1,4%). Główną przyczyną silnego spadku inflacji w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” było znaczące obniżenie dynamiki cen warzyw (23,9% r/r we wrześniu wobec 34,8% w sierpniu) związane z efektami wysokiej bazy sprzed roku. W kierunku wzrostu inflacji CPI oddziaływała natomiast wyższa inflacja bazowa, która zgodnie z naszymi szacunkami zwiększyła się we wrześniu do 2,3% r/r wobec 2,2% w sierpniu. Jej zwiększenie wynikało z wyższej dynamiki cen w szeregu kategorii: „łączność”, „restauracje i hotele”, „inne wydatki na towary i usługi”, „użytkowanie mieszkania (bez nośników energii)”, „zdrowie”, „odzież i obuwie” oraz „edukacja”. Na szczególną uwagę zasługuje wyraźny wzrost inflacji w kategorii „łączność” (0,9% r/r we wrześniu wobec -0,7% w sierpniu), gdzie po raz pierwszy od kwietnia 2018 r. odnotowano dodatnią dynamikę cen. Wyższa inflacja w tej kategorii jest spójna z sygnalizowanymi przez nas w poprzednich miesiącach podwyżkami cenników przez liczne, wiodące firmy usługowe (por. MAKROpuls z 14.08.2019). Warto zauważyć, że od początku br. inflacja bazowa pozostaje w trendzie wzrostowym, wskazując na stopniowo narastającą presję inflacyjną w polskiej gospodarce.

Kolejne miesiące przyniosą wzrost inflacji bazowej

Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach inflacja będzie kształtowała się w trendzie wzrostowym i w I kw. 2020 r. wyniesie 3,2% r/r, osiągając swoje maksimum lokalne. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia inflacji będzie prognozowana przez nas wyższa inflacja bazowa, podczas gdy przeciwny wpływ będzie miał spadek dynamiki cen paliw. Na początku 2020 r. do zwiększenia inflacji dodatkowo przyczyni się prognozowana przez nas wyższa dynamika cen nośników energii, podczas gdy coraz wolniejsze tempo wzrostu cen żywności będzie miało przeciwny efekt. Nasza prognoza zakładająca stopniowy spadek inflacji od II kw. 2020 r. jest spójna z naszym scenariuszem zakładającym stabilizację stóp procentowych w Polsce przynajmniej do końca 2020 r.

Dzisiejsze dane o inflacji są neutralne dla złotego oraz rentowności polskich obligacji.