Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

"Wyśmienita sytuacja gospodarcza" według lipcowej projekcji NBP

Komunikat RPP bez zmian

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła dziś stóp procentowych (stopa referencyjna wynosi 1,50%). W komunikacie po posiedzeniu Rada podtrzymała ocenę, zgodnie z którą "obecny poziom stóp sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną”. RPP stwierdziła również, że "bieżące informacje oraz wyniki projekcji wskazują na korzystne perspektywy wzrostu aktywności w polskiej gospodarce mimo oczekiwanego nieznacznego obniżenia się dynamiki PKB w kolejnych latach”, a "zgodnie z wynikami projekcji w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja utrzyma się w pobliżu celu inflacyjnego”.

Projekcja NBP: niższa inflacja i szybszy wzrost gospodarczy w 2018 r.

Przewidywana w lipcowej projekcji NBP ścieżka inflacji w 2018 r. została - w porównaniu z projekcją marcową – wyraźnie zrewidowana w dół. Zgodnie z projekcją – przygotowaną przy założeniu niezmienionych stóp procentowych NBP – inflacja znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,5%-2,1% w 2018 r. (wobec 1,6-2,5% w projekcji marcowej), 1,9%-3,5% w 2019 r. (wobec 1,7-3,6%) oraz 1,7%-3,9% w 2020 r. (wobec 1,9%-4,1%). Oznacza to, że zgodnie z projekcją inflacja osiągnie cel inflacyjny RPP (2,5%) w 2019 r. W 2020 r. cel ten zostanie nieznacznie przekroczony, jednak inflacja utrzyma się w przedziale dopuszczalnych odchyleń od celu (1,5% - 3,5%). Zgodnie z naszymi oczekiwaniami przewidywana w lipcowej projekcji ścieżka wzrostu PKB w 2018 r. została zrewidowana w górę. Zgodnie z projekcją tempo wzrostu PKB znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 4,0%-5,2% w 2018 r. (wobec 3,5-5,0% w projekcji marcowej, 2,8-4,7 % w 2019 r. (wobec 2,8%-4,8%) i 2,4%-4,3% w 2020 r. (wobec 2,6%-4,6%). Oznacza to, że projekcja NBP nadal kreśli scenariusz stopniowego wzrostu inflacji powyżej celu inflacyjnego w 2020 r. w warunkach łagodnego spowolnienia wzrostu gospodarczego, choć oczekiwana ścieżka wzrostu gospodarczego w 2018 r. jest wyraźnie wyższa niż w projekcji marcowej.

Prezes NBP: stopy procentowe bez zmian do końca 2020 r., decyzje EBC istotne dla RPP

W ocenie prezesa NBP A. Glapińskiego wyniki lipcowej projekcji inflacji pokazują "wyśmienitą sytuację gospodarczą do końca 2020 r.” i zwiększają prawdopodobieństwo stabilizacji stóp procentowych w 2019 r. Jak stwierdził, wyniki projekcji wzmacniają jego przekonanie, że do końca 2020 r. nie będzie zmian stóp procentowych. Zwrócił on uwagę, że ewentualne podwyżki stóp w strefie euro w 2019 r. będą dla RPP istotnym sygnałem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o stopach procentowych. Pogląd o potrzebie stabilizacji stóp przez dłuższy czas podzielił obecny na konferencji członek RPP J. Żyżyński. Z kolei inny członek Rady, Ł. Hardt, charakteryzujący się dotychczas relatywnie wysoką awersją do inflacji, nie wykluczył konieczności podwyżki stóp w 2019 r., jeśli wpływ dotychczas antyinflacyjnych czynników (m.in. globalizacji, stabilnej rentowności przedsiębiorstw mimo przyspieszenia wzrostu płac) ulegnie zmniejszeniu, a nasilający się protekcjonizm zwiększy presję inflacyjną. W ocenie Ł. Hardta jedyną możliwą zmianą stóp procentowych jest ich podwyżka, a ewentualne obniżki stóp byłyby negatywne dla stabilności sektora bankowego. Taka ocena jest zgodna z wyrażanym wcześniej przez prezesa NBP poglądem, zgodnie z którym stopy NBP osiągnęły dolną granicę, a ewentualne rozluźnienie polityki pieniężnej będzie realizowane z wykorzystaniem narzędzi niekonwencjonalnych.

Podwyżka stóp procentowych dopiero w marcu 2020 r.

Dzisiejsze wypowiedzi A. Glapińskiego i członków RPP są zgodne z naszym scenariuszem, zgodnie z którym stopy procentowe NBP nie zmienią się do końca 2019 r. (pierwsza podwyżka stóp o 25 pb w marcu 2020 r.). Obecne oczekiwania rynkowe wskazują na pierwszą podwyżkę stóp na przełomie III i IV kw. 2019. Wypowiedzi prezesa NBP i członków RPP są tym samym lekko negatywne dla kursu złotego i rentowności obligacji.