Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Przemysł odporny na spowolnienie w Niemczech

Produkcja przemysłowa powyżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zwiększyła się w październiku do 7,4% r/r wobec 2,8% we wrześniu, co było powyżej konsensusu rynkowego (6,7%) i naszej prognozy (6,6%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w październiku o 1,2% m/m. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy wrześniem a październikiem była korzystna różnica w liczbie dni roboczych (we wrześniu br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2017 r., podczas gdy w październiku br. była ona o 1 większa niż przed rokiem). Czynnikiem ograniczającym wzrost dynamiki produkcji przemysłowej w październiku był natomiast efekt wysokiej bazy sprzed roku w kategorii "górnictwo i wydobywanie”.

Eksporterzy trzymają się mocno mimo pogorszenia koniunktury w strefie euro

Struktura październikowej produkcji wskazuje na wysokie tempo wzrostu produkcji w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("urządzenia elektryczne” (19,5% r/r w październiku wobec 7,2% we wrześniu), "pozostały sprzęt transportowy” (18,1% wobec 4,2%), pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy (9,1% wobec 2,2%) oraz "maszyny i urządzenia” (8,1% wobec 7,9%)). Silny wzrost produkcji w działach eksportowych w październiku jest dobrą informacją w kontekście obserwowanego od początku br. pogorszenia koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w strefie euro związanego ze spowolnieniem w światowym handlu oraz dekoniunkturą w branży motoryzacyjnej (por. MAKROmapa z 29.10.2018 i MAKROmapa z 19.11.2018). W naszej ocenie jest to związane z realizacją przez polskie firmy nagromadzonych w ostatnich kwartałach zaległości produkcyjnych. W warunkach coraz wolniejszego wzrostu nowych zamówień zagranicznych sygnalizowanych przez październikowe wyniki badań koniunktury (PMI) bufor ten będzie się stopniowo wyczerpywał, co wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo spowolnienia wzrostu produkcji w działach eksportowych w kolejnych miesiącach (por. MAKROpuls z 02.11.2018).

Boom w budownictwie wspiera produkcję przemysłową

W październiku mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji w działach powiązanych z branżą budowlaną: "wyroby z metali” (13,0% r/r w październiku wobec 8,1% we wrześniu) oraz "wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych” (11,1% wobec 6,5%). Oznacza to, że aktywność w polskim przemyśle wspierana jest przez trwający w Polsce boom budowlany, w ostatnich miesiącach szczególnie związany z silnym wzrostem inwestycji realizowanych przez sektor publiczny, w tym jednostki samorządu terytorialnego.

Utrzymuje się wysoka aktywność w budownictwie mieszkaniowym

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w październiku do 22,4% r/r wobec 16,4% we wrześniu. Podobnie jak w przypadku produkcji przemysłowej wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej w znacznym stopniu wynikał z oddziaływania korzystnych efektów kalendarzowych. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa obniżyła się o 0,5% m/m, co jest jej pierwszym miesięcznym spadkiem od lipca br. Struktura danych o produkcji budowlano-montażowej nadal sygnalizuje szybki wzrost publicznych nakładów na infrastrukturę, wspierany przez silny wzrost inwestycji realizowanych przez sektor publiczny (w październiku wzrost produkcji w dziale "obiekty inżynierii lądowej i wodnej” wyniósł 25,2% r/r wobec 23,1% we wrześniu). Podtrzymujemy naszą ocenę, zgodnie z którą szczyt dla dynamiki publicznych inwestycji infrastrukturalnych nastąpił w I kw. br. Jednocześnie w październiku doszło do wyraźnego wzrostu dynamiki produkcji w dziale "wznoszenie budynków” (26,0% r/r wobec 18,6%), co w połączeniu z dynamiką rozpoczętych budów mieszkań (23,3% r/r w październiku wobec 14,6% we wrześniu) sygnalizuje utrzymującą się wysoką aktywność w budownictwie mieszkaniowym.

Wzrost PKB spowolni w IV kw.

Opublikowane dzisiaj dane o produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej nie zmieniają naszej oceny, zgodnie z którą IV kw. br. dojdzie do spowolnienia wzrostu PKB, do czego dodatkowo przyczyni się negatywny efekt dodatkowego dnia wolnego od pracy (12 listopada). Jednocześnie dane są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji.