Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Produkcja przemysłowa wyraźnie powyżej oczekiwań

Produkcja przemysłowa wyraźnie powyżej oczekiwań

Zgodnie z danymi GUS dynamika produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w maju do 5,4% r/r wobec 9,3% w kwietniu, co było wyraźnie powyżej konsensusu rynkowego (3,5%) oraz naszej prognozy (4,5%). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zwiększyła się w maju o 1,9% m/m. Głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku obniżenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy kwietniem a majem były niekorzystna różnica w liczbie dni roboczych (w maju br. liczba dni roboczych była o 1 mniejsza niż w 2017 r., podczas gdy w kwietniu 2018 r., była ona większa o 1 dzień niż przed rokiem).

Działy eksportowe (jak dotąd) niewzruszone spowolnieniem w światowym handlu

Struktura danych o majowej produkcji wskazuje na kontynuację szerokiego zakresu ożywienia w działach o dużym udziale eksportu w sprzedaży ("maszyny i urządzenia” (21,0% r/r), "pozostały sprzęt transportowy” (10,0%), "urządzenia elektryczne” (7,3%), "komputery, wyroby elektroniczne i optyczne” (6,1%) oraz "meble” (6,0%)). Jest to zaskakujące w świetle majowych wyników badań koniunktury (PMI) w polskim przetwórstwie, które wskazały na obniżenie indeksu nowych zamówień eksportowych poniżej granicy 50 pkt., oddzielającej wzrost od spadku aktywności (por. MAKROpuls z 01.06.2018). Niemniej jednak oceniamy, że z uwagi na obserwowane od początku br. spowolnienie w światowym handlu prawdopodobieństwo obniżenia tempa wzrostu produkcji w działach eksportowych w najbliższych miesiącach jest wysokie. Co więcej, pogorszenie koniunktury w światowym handlu może zostać pogłębione przez obserwowaną w ostatnich tygodniach dalszą eskalację działań protekcjonistycznych prowadzonych przez USA.

Boom w budownictwie wspiera produkcję przemysłową

W maju, podobnie jak w poprzednich miesiącach, mieliśmy do czynienia z relatywnie szybkim wzrostem produkcji w działach powiązanych z branżą budowlaną ("koks i produkty rafinacji ropy naftowej” (12,8% r/r) oraz "wyroby z metali” (10,0%)). Oznacza to, że aktywność w polskim przemyśle jest wspierana przez boom budowlany w Polsce, w szczególności silne ożywienie publicznych inwestycji infrastrukturalnych (patrz niżej).

Kontynuacja silnego ożywienia w budownictwie

Według danych GUS dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w maju do 20,8% r/r wobec 19,7% w kwietniu. Wzrost dynamiki produkcji budowlano-montażowej został odnotowany mimo oddziaływania wspomnianego wyżej efektu statystycznego w postaci niekorzystnej różnicy w liczbie dni roboczych. Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w maju br. o 2,6% m/m, co jest jej pierwszym wzrostem w ujęciu miesięcznym od stycznia br. W strukturze produkcji budowlano-montażowej na szczególną uwagę zasługuje silne przyspieszenie wzrostu produkcji w dziale "obiekty inżynierii lądowej i wodnej” (do 36,8% r/r), przy jednoczesnym wyraźnym obniżeniu dynamiki w dziale "wznoszenie budynków” (do 16,6%). Nie zmienia to jednak naszego scenariusza, zgodnie z którym w 2018 r. nastąpi wyraźny wzrost inwestycji przedsiębiorstw, którego efektem będą wyższe nakłady na budynki i budowle konieczne dla zwiększenia mocy wytwórczych. Ponadto, podtrzymujemy, że szczyt dla dynamiki inwestycji publicznych w infrastrukturę nastąpił w I kw. br., a w kolejnych kwartałach, na skutek efektów wysokiej ubiegłorocznej bazy i ograniczeń podażowych (braku wykwalifikowanych pracowników), dynamika inwestycji publicznych będzie się stopniowo obniżać.

Ryzyko w górę dla dynamiki PKB w II kw.

Opublikowane dziś dane o produkcji przemysłowej i budowlano montażowej są lekko pozytywne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji. Jednocześnie sygnalizują one nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki PKB w II kw. br. (4,9% r/r wobec 5,2% w I kw.).