Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Czy spowolnienie wzrostu płac jest przejściowe?

Efekty bazy przejściowo obniżyły dynamikę płac

Zgodnie z opublikowanymi dziś danymi GUS, nominalna dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 9 osób zmniejszyła się w sierpniu do 6,8% r/r z 7,2% w lipcu, kształtując się nieznacznie powyżej naszej prognozy (6,7%) i poniżej konsensusu rynkowego (7,0%). W ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach wzrosły w sierpniu o 4,7% r/r wobec 5,1% w lipcu.

Naszym zdaniem głównym czynnikiem oddziałującym w kierunku spadku dynamiki płac w sierpniu br. była wysoka ubiegłoroczna baza (silny wzrost płac w górnictwie w ujęciu miesięcznym odnotowany w sierpniu 2017 r.). Efekt ten wygaśnie we wrześniu br., co będzie oddziaływać w kierunku wyraźnego przyspieszenia wzrostu płac w ujęciu rocznym w przedsiębiorstwach.

Oczekujemy, że w kolejnych miesiącach roczna dynamika wynagrodzeń, wspierana przez umiarkowaną presję płacową w szeregu branż, będzie się kształtować w przedziale 7-8%. Czynnikami ograniczającymi dynamikę płac w przedsiębiorstwach są niepewność dotycząca terminu wprowadzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych (oddziałującego w kierunku zwiększenia nominalnego funduszu płac) oraz ewentualne wejście w życie ustawy znoszącej ograniczenie dla rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (30-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia na 2019 r.). Uważamy, że w najbliższych miesiącach negatywny wpływ tego czynnika na dynamikę płac w sektorze przedsiębiorstw będzie narastał.

Zaskakujący spadek zatrudnienia w sierpniu

Według danych GUS, zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się w sierpniu o 2,0 tys. m/m wobec wzrostu o 9,1 tys. w lipcu. Roczna dynamika zatrudnienia w sierpniu obniżyła się do 3,4% wobec 3,5% w lipcu. Choć z przyczyn sezonowych miesięczny wzrost zatrudnienia w sierpniu jest zwykle niższy niż w lipcu, sierpniowe zmniejszenie zatrudnienia w ujęciu miesięcznym jest niespodzianką. Spadek ten jest najprawdopodobniej związany z narastającą barierą w postaci braku wykwalifikowanych pracowników, która coraz silniej oddziałuje w kierunku wyhamowania wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw. Naszym zdaniem potwierdzeniem narastania tej bariery jest odnotowany w badaniu aktywności ekonomicznej ludności w II kw. br. pierwszy od III kw. 2015 r. spadek zatrudnienia w przemyśle w ujęciu rocznym (o 0,6%).

Spowolnienie wzrostu zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw jest zgodne z naszym scenariuszem zakładającym stopniowy spadek dynamiki liczby pracujących poza rolnictwem w najbliższych kwartałach (por. MAKROmapa z 10.09.2018).

Przejściowe spowolnienie wzrostu funduszu płac

Szacujemy, że realna dynamika funduszu płac (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia) w przedsiębiorstwach zmniejszyła w sierpniu do 8,2% r/r wobec 8,8% w lipcu i 9,5% w II kw. Tym samym w sierpniu realny fundusz płac rósł w ujęciu rocznym najwolniej od lipca 2017 r. Jest to zgodne z naszą prognozą spadku dynamiki spożycia prywatnego w III kw. br. do 4,8% r/r wobec 4,9% w II kw. Oczekujemy, że w IV kw. br. dynamika realnego funduszu płac wzrośnie na skutek prognozowanego przez nas spadku inflacji (por. MAKROpuls z 13.08.2018) i lekkiego przyspieszenia nominalnego wzrostu płac.

Dzisiejsze dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw są w naszej ocenie neutralne dla kursu złotego i rentowności obligacji.