Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Żywnościowy skok cenowy

Silny wzrost inflacji we wrześniu

Zgodnie z finalnymi danymi GUS inflacja CPI we wrześniu zwiększyła się do 2,2% r/r wobec 1,8% w sierpniu, kształtując się zgodnie ze wstępnym szacunkiem GUS i znacząco powyżej konsensusu rynkowego równego naszej prognozie (2,0%).

Żywnościowy skok cenowy

Do zwiększenia inflacji (o 0,2 pp.) we wrześniu w największym stopniu przyczynił się wzrost dynamiki cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe” (5,0% r/r wobec 4,3% w sierpniu, najwyżej od września 2012). Na podstawie komunikatu GUS można wnioskować, że zwiększenie dynamiki cen w tej kategorii wynikało przede wszystkim z wyższego rocznego tempa wzrostu cen warzyw, mięsa (w znacznym stopniu efekt wyższych cen drobiu), masła (głównie efekt wcześniejszej silnej spekulacji na wzrost jego cen na rynku światowym), artykułów w grupie "mleko, sery i jaja” (wpływ dotychczasowej fazy wzrostowej na światowym rynku mleka) i owoców. Szybszy wzrost cen owoców był związany z odnotowanym w 2017 r. silnym spadkiem zbiorów owoców z drzew do poziomu najniższego od 2010 r., do czego w znacznym stopniu przyczyniły się wiosenne przymrozki (por. AGROmapa z 15.09.2017). W efekcie, zgodnie z naszymi szacunkami roczna dynamika cen krajowych owoców (jabłek i gruszek) we wrześniu znacząco wzrosła.

Szybki wzrost cen węgla opałowego

W strukturze inflacji warto odnotować również wyraźny wzrost dynamiki cen nośników energii z wyłączeniem paliw do poziomu najwyższego od grudnia 2012 r. (2,1% r/r wobec 1,6% w sierpniu). Przyspieszenie wzrostu cen nośników energii było naszym zdaniem związane ze wzrostem cen węgla opałowego, do czego w znacznym stopniu przyczyniło się zmniejszenie podaży tego surowca na światowym rynku.

Inflacja bazowa wyraźnie wyższa choć wciąż niska

Czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki cen we wrześniu był wzrost inflacji bazowej. Szacujemy, że wyniosła ona 1,0% r/r wobec 0,7% r/r w sierpniu, przyczyniając się do wzrostu wskaźnika inflacji o 0,2 pkt. Na jej zwiększenie złożyły się m.in. wyższe dynamiki cen w kategoriach "łączność” (1,7% r/r wobec 1,2% w sierpniu, efekt wzrostu cen usług telekomunikacyjnych), "rekreacja i kultura” (1,9% r/r wobec 1,8%), "inne towary i usługi” (1,9% r/r wobec 1,7%) oraz "zdrowie” (2,0% r/r wobec 1,0%). Mimo wyraźnego wzrostu we wrześniu inflacja bazowa pozostaje niska, co świadczy o wciąż ograniczonym wpływie obserwowanego w Polsce przyspieszenia płac na ceny dóbr konsumpcyjnych.

Malejąca dynamika cen żywności i paliw kotwicą dla inflacji

Dzisiejsze dane o wrześniowej inflacji wskazują na ryzyko w górę dla naszej krótkoterminowej prognozy wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Uważamy jednak, że w III kw. dynamika cen żywności osiągnęła swoje maksimum lokalne. W kolejnych kwartałach ulegnie ona wyraźnemu obniżeniu, do czego przyczynią się efekty wysokiej tegorocznej bazy dla cen owoców, spadkowa faza cyklu na rynku wieprzowiny, spadek cen produktów mlecznych (w tym cen masła na skutek wygaśnięcia silnej spekulacji na ich wzrost) i cukru (efekt zniesienia kwot cukrowych), jak również oczekiwane przez nas umocnienie kursu złotego. Ponadto, począwszy od grudnia br. w kierunku obniżenia inflacji oddziaływać będą efekty wysokiej bazy dla dynamiki cen paliw. W konsekwencji, stopniowy wzrost inflacji bazowej, związany z narastaniem presji płacowej, będzie kompensowany przez obniżenie dynamiki cen żywności i paliw. W rezultacie w 2018 r. inflacja CPI ulegnie niewielkiemu obniżeniu w porównaniu z 2017 r. i tym samym utrzyma się poniżej celu inflacyjnego RPP. Nasz krótkookresowy scenariusz jest spójny z oczekiwaną przez nas podwyżką stóp procentowych NBP o 25 pb w listopadzie 2018 r. (por. MAKROmapa z 11.09.2017).

Dzisiejsze finalne dane o wrześniowej inflacji są neutralne dla złotego oraz cen polskich obligacji.