Numer kontaktowy +48 71 354 90 09Zgubienie karty +48 71 354 90 09
Aktualności

Brak rąk do pracy ogranicza wzrost produkcji

Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) wzrósł do 52,5 pkt. w sierpniu z 52,3 pkt. w lipcu, kształtując się poniżej naszej prognozy równej konsensusowi rynkowemu (53,0 pkt.).

Wstępne indeksy PMI dla strefy euro (w tym Niemiec) wskazywały na poprawę nastrojów w przetwórstwie (por. MAKROmapa z 28.08.2017). W tym kontekście zaskakująca jest struktura sierpniowego indeksu PMI w Polsce, która wskazała na spowolnienie wzrostu nowych zamówień eksportowych. Jednocześnie mieliśmy do czynienia z szybszym wzrostem zamówień krajowych obrazowanym zwiększeniem składowej dla nowych zamówień ogółem. Uważamy, że silniejszy popyt krajowy jest związany z pozytywnym wpływem ożywienia w budownictwie (wynikającym z przyspieszenia inwestycji publicznych realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych) na branże przetwórstwa wytwarzające towary stanowiące wsad do produkcji budowlano-montażowej.

Pomimo szybszego wzrostu zamówień ogółem składowa dotycząca bieżącej produkcji zwiększyła się w sierpniu tylko o 0,1 pkt. do 52,1 pkt. Wzrost ten był również znacząco mniejszy niż wynikałoby to z oczekiwanego wpływu wznowienia pracy w fabrykach motoryzacyjnych po lipcowej przerwie urlopowej (por. MAKROpuls z 01.08.2017). Jednocześnie po raz pierwszy od lutego 2015 r. ankietowane przedsiębiorstwa wskazały na wzrost zaległości produkcyjnych. Jako przyczynę opóźnień w realizacji zamówień firmy podawały braki w personelu oraz niewystarczającą podaż surowców. Wolniejszy wzrost liczby pracujących w przetwórstwie zasygnalizował również spadek składowej dotyczącej zatrudnienia do 50,9 pkt. wobec 51,6 pkt. w lipcu. Naszym zdaniem wzrost zatrudnienia był ograniczany – podobnie jak w ostatnich miesiącach -- przez rosnące trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Taką ocenę potwierdzają badania koniunktury GUS, według których w III kw. odsetek przedsiębiorstw przetwórstwa raportujących ww. trudności był najwyższy w historii badań.

Wartość wskaźnika PMI w okresie lipiec-sierpień (52,4 pkt.) ukształtowała się na niższym poziomie niż w II kw. (53,3 pkt.). Tym samym dzisiejsze dane sygnalizują lekkie ryzyko w dół dla naszej prognozy tempa wzrostu PKB w III kw. (4,1% r/r wobec 3,9% w II kw.). Nasz zrewidowany scenariusz na lata 2017-2018 przedstawimy 11 września.

Dzisiejsze dane są lekko negatywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.