Zgubienie karty
(koszt wg stawki operatora) +48 71 354 90 09
Aktualności

Eksponowane stanowisko - aktualizacja danych

My i wszystkie inne banki w Polsce musimy sprawdzić, czy nasi klienci zajmują eksponowane stanowiska polityczne (PEP), są spokrewnieni z taką osobą lub blisko z nią współpracują (RCA). Wymaga tego „Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu”. Dlatego nasi doradcy proszą o Państwa dane podczas rozmów w placówkach i przez telefon. Od czasu do czasu będziemy też Państwu przypominać o konieczności aktualizacji statusu, przez wiadomości w serwisie CA24 eBank, e-maile lub SMS-y. Zapewniamy, że jest to standardowe działanie i służy spełnieniu wymogów ustawy, a także bezpieczeństwu Państwa i wszystkich naszych klientów.

 1. Jesteś osobą zajmujące eksponowane stanowiska polityczne PEP (ang. politically exposed person), jeśli zajmujesz znaczące stanowiska lub pełnisz znaczące funkcje publiczne, czyli:
  1. Jesteś szefem państwa, szefem rządu, ministrem, wiceministrem, sekretarzem stanu, podsekretarzem stanu, w tym Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Rady Ministrów i wiceprezesem Rady Ministrów,
  2. Jesteś członkiem parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych, w tym posłem lub senatorem,
  3. Jesteś członkiem organów zarządzających partii politycznych,
  4. Jesteś członkiem sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych, w tym sędziów Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego, Naczelnego Sądu Administracyjnego, wojewódzkich sądów administracyjnych oraz sędziów sądów apelacyjnych,
  5. Jesteś członkiem trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, w tym Prezesem lub członkiem Zarządu NBP,
  6. esteś ambasadorem, chargés d'affaires (szef misji dyplomatycznej trzeciej klasy) lub wyższym oficerem sił zbrojnych,
  7. Jesteś członkiem organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, w tym dyrektorem przedsiębiorstw państwowych lub członkiem zarządów i rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
  8. Jesteś dyrektorem, zastępcą dyrektora lub członkiem organów organizacji międzynarodowych lub osobą pełniącą równoważne funkcje w tych organizacjach,
  9. Jesteś dyrektorem generalnym w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych, dyrektorem generalnym urzędów wojewódzkich lub kierownikiem urzędów terenowych organów rządowej administracji specjalnej.
 2. Jesteś osobą znaną jako bliscy współpracownicy osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne RCA (ang. relatives and close associates), jeśli:
  1. Jesteś beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne - np. członkowie organów lub wspólnicy (udziałowcy, akcjonariusze) spółek, fundacji stowarzyszeń, w których podobne role pełnią osoby zajmujące eksponowane stanowisko polityczne
  2. Utrzymujesz bliskie stosunki z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne w związku z prowadzoną przez taką osobę działalnością,
  3. Jesteś beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu o których wiadomo, że zostały utworzone w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne - np. członkowie organów lub wspólnicy (udziałowcy, akcjonariusze) spółek, fundacji stowarzyszeń, z których korzyści odnosi osoba pełniąca eksponowane stanowisko polityczne, nawet jeżeli formalnie nie jest do tego uprawniona.
 3. Jesteś członkiem rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne RCA (ang. relatives and close associates), jeśli jesteś:
  1. małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
  2. dzieckiem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonkiem lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu,
  3. rodzicem osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.

Tutaj mogą Państwo zobaczyć oświadczenie, o którego wypełnienie i podpisanie doradcy proszą klientów w placówce. O podanie tych samych informacji proszą nasi doradcy na infolinii.