Ustawowe zawieszenie wykonania umowy

Zawieszenie wykonania umowy

[na podstawie art. 31 fa-fc ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zmienionej ustawą z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COIVID-19 (Dz. U. poz. 1086)]

Data wejścia w życie: 24.06.2020 r.

Możesz złożyć wniosek o zawieszenie wykonania umowy o kredyt, jeśli (łącznie):

 • zawarłeś z bankiem Credit Agricole umowę o kredyt przed 13 marca 2020 r. ,
 • termin zakończenia kredytowania wskazany w tej umowie przypada po 13 września 2020 r. (nie dotyczy kart kredytowych i indywidualnej linii kredytowej),
 • po 13 marca 2020 r. utraciłeś pracę lub inne główne źródło dochodu (jeśli kredytobiorców jest kliku wystarczy, że po 13 marca 2020 r. pracę lub główne źródło dochodu utracił jeden z nich). PAMIETAJ! Oświadczenie o utracie pracy lub głównego źródła dochodu składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Bank zawiesi wykonanie umowy:

 1. o kredyt o konsumencki w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, albo
 2. o kredyt hipoteczny w rozumieniu ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz. U. poz. 819, z 2018r., poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 2217), albo
 3. o kredyt w rozumieniu art. 69 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe - jeżeli kredytobiorcą jest konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

Jeżeli kredytobiorca jest stroną zawartej z bankiem Credit Agricole więcej niż jednej umowy, o której mowa powyżej w pkt 1) albo w pkt 2) albo w pkt 3), wniosek o zawieszenie wykonania umowy może dotyczyć tylko jednej z tych umów.

We wniosku o zawieszenie wykonania umowy:

 • podaj swoje imię, nazwisko i PESEL,
 • podaj numer umowy kredytu albo numer rachunku, na który spłacasz raty,
 • podaj okres zawieszenia wykonywania umowy, który Cię interesuje: od 1 do 3 miesięcy,
 • złóż oświadczenie o treści: "Oświadczam, że po 13 marca 2020 r. utraciłem pracę lub główne źródło dochodu. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

Wniosek o zawieszenie wykonania umowy, który zawiera wszystkie informacje wskazane powyżej, możesz sporządzić na papierze, podpisać i złożyć w placówce banku albo wysłać pocztą na adres:

Credit Agricole Bank Polska S.A.
ul. Legnicka 48 bud. C-D
54-202 Wrocław
z dopiskiem na kopercie "Ustawowe zawieszenie umowy"

Podpisany papierowy wniosek o zawieszenie wykonania umowy możesz też sfotografować lub zeskanować i wysłać do nas pocztą elektroniczną na adres: [email protected]

Twój wniosek o zawieszenie wykonania umowy zostanie doręczony bankowi w dni pracy banku z wyłączeniem sobót oraz pozostałych dni ustawowo wolnych od pracy do godz. 17.00. Jeśli Twój wniosek nie zostanie doręczony do godz. 17.00, to datą doręczenia będzie najbliższy dzień roboczy.

WAŻNE: Jeśli składasz wniosek o zawieszenie wykonania umowy o kredyt zabezpieczony hipoteką, na wniosku muszą się podpisać wszyscy kredytobiorcy. Pod oświadczeniem: "Oświadczam, że po 13 marca 2020 r. utraciłem pracę lub główne źródło dochodu. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia" podpisuje się kredytobiorca, którego to oświadczenie dotyczy.

Zawieszenie wykonania umowy będzie obowiązywać od dnia doręczenia bankowi wniosku o zawieszenie wykonania umowy.

W okresie zawieszenia wykonania umowy nie jesteś zobowiązany do dokonywania płatności wynikających z umowy, z wyjątkiem opłat z tytułu ubezpieczeń powiązanych z umowami (dotyczy kredytów hipotecznych), o których zawieszenie wnioskujesz.
Zawieszenie wykonywania umowy jest bezpłatne.

Do 14 dni od otrzymania Twojego wniosku o zawieszenie wykonywania umowy wyślemy Ci potwierdzenie otrzymania wniosku, okresu, na który zostało zawieszone wykonywanie umowy, wysokości opłat z tytułu ubezpieczeń (dotyczy kredytów hipotecznych) oraz harmonogram dalszej spłaty kredytu.

Potwierdzenie zawieszenia wykonania umowy wyślemy Ci w sposób, jaki ustaliłeś z nami przy zawarciu umowy (pocztą tradycyjną albo pocztą elektroniczną) i wyłącznie na adres, który z bankiem ustaliłeś.
Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia wykonania umowy.

Przemyśl starannie decyzję o złożeniu wniosku o zawieszenie wykonania umowy:

 • w okresie zawieszenia uzyskanie dodatkowego finansowania może być utrudnione
 • w okresie zawieszenia wykonywania umowy o kartę kredytową albo umowy indywidualnej linii kredytowej możemy zablokować możliwość korzystania z dostępnego limitu kredytowego
 • okres zawieszenia wykonania umowy kredytu hipotecznego może mieć wpływ na wypłaty transz kredytu w tym okresie.
 • informację o zawieszeniu wykonywania umowy przekażemy do BIK S.A.
 • jeśli po 13 marca 2020r. utraciłeś pracę a dla danej umowy kredytowej masz ubezpieczenie od utraty pracy, skorzystaj z ubezpieczenia zanim złożysz wniosek o zawieszenie wykonania tej umowy.

Informacje dodatkowe:

 • Okres zawieszenia wykonywania umowy nie jest traktowany jako okres kredytowania.
 • Termin zakończenia umowy oraz pozostałe terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia wykonywania umowy.
 • W okresie zawieszenia wykonywania umowy nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż wskazane w potwierdzeniu otrzymania wniosku.
 • Jeśli korzystasz już z zawieszenia spłaty rat w związku z COVID-19 z dniem otrzymania przez nas Twojego wniosku o ustawowe zawieszenie wykonania umowy, zakończy się dotychczasowe zawieszenie spłaty rat w związku z COVID-19. Wraz z potwierdzeniem otrzymania wniosku prześlemy Ci nowy harmonogram spłat .
 • Wniosek o ustawowe zawieszenie wykonania umowy możesz złożyć także po zakończeniu zawieszenia spłaty rat w związku z COVID-19.

Zobacz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania klientów dot. ustawowego zawieszenia wykonania umowy.

Oferta banku

Twoja opinia
 
OpiniaTwoja opinia