Concordia Agro to pakiet ubezpieczeń majątkowych przeznaczony dla posiadaczy gospodarstwa rolnego. Poza możliwością ubezpieczenia budynków i budowli, pakiet pozwala również na ochronę mienia ruchomego od skutków pożaru, huraganu, gradu czy kradzieży z włamaniem. W ramach Concordia Agro istnieje także możliwość zawarcia ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lub następstw nieszczęśliwych wypadków, będących nieocenionym uzupełnieniem ochrony mienia rolniczego. Concordia Agro to idealny pakiet dla Ciebie i Twojego gospodarstwa.

Ubezpieczenie mienia w gospodarstwie rolnym

Jest to ubezpieczenie obejmujące ochroną ruchomości domowe, pomieszczenia i budynki gospodarcze, zwierzęta gospodarskie, ziemiopłody, materiały i zapasy oraz maszyny i sprzęt rolniczy przechowywane w obrębie gospodarstwa.

Specjalna oferta ubezpieczenia OC

Jest to ubezpieczenie, którego przedmiotem jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody w mieniu (np. zniszczenie opryskiem upraw na sąsiednim polu) lub na osobie (np. utrata dłoni spowodowana działaniem maszyny rolniczej). Dodatkowo ochrona może zostać rozszerzona o szkody wyrządzone przez Ubezpieczonego w związku z prowadzeniem działalności agroturystycznej.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków - NNW

Jest to ubezpieczenie gwarantujące otrzymanie środków finansowych w razie:

 • wystąpienia śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku albo zawału serca lub udaru mózgu,
 • doznania trwałego uszczerbku na zdrowiu przez Ubezpieczonego.

Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy

Jest to ubezpieczenie chroniące przed następstwami wypadków, które dotyczy Ciebie jako kierowcy prowadzącego maszyny rolnicze. W wariancie Basic suma ubezpieczenia wynosi 12 000 zł, w pozostałych wariantach 15 000 zł.

Więcej informacji o ubezpieczeniu jest dostępnych w Karcie Produktu, którą możesz pobrać tutaj .

Szczegóły

Informacje prawne

 1. Forma umowy: Ubezpieczenie indywidualne
 2. Ubezpieczyciel: Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
 3. Agent ubezpieczeniowy: Credit Agricole Bank Polska S.A.

Dokumenty

Jak zgłosić szkodę?

Zgłoszenie szkody telefonicznie

Szkodę możesz zgłosić pod numerem: 61 858 48 08 (opłata za połączenie wg cennika operatora).

Numery wewnętrzne:

 • 0 - zgłoszenie szkody w maszynach rolniczych
 • 1 - zgłoszenie szkody w pojazdach
 • 2 - zgłoszenie szkody w domach i mieszkaniach
 • 3 - zgłoszenie szkody w uprawach

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00 oraz w soboty 8:00-13:00.Zgłoszenie szkody on-line

Masz też możliwość zgłoszenia szkody przez Internet. Przejdź na strony Concordia Ubezpieczenia aby wybrać rodzaj szkody i wypełnić odpowiedni formularz.

Obsługa skarg i reklamacji

 1. Klientowi przysługuje prawo do składania reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Ubezpieczyciela bądź świadczonych przez Bank a związanych umową ubezpieczenia, której Ubezpieczyciel jest stroną.
 2. Poprzez reklamację rozumie się każde wystąpienie Klienta lub jego pełnomocnika, zawierające zastrzeżenia dotyczące działalności Ubezpieczyciela bądź działalności Banku związanej z umową ubezpieczenia, której Ubezpieczyciel jest stroną.
 3. Klientem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, jest:
  • osoba fizyczna będąca ubezpieczającym, ubezpieczonym, uposażonym lub uprawionym z umowy ubezpieczenia;
  • osoba fizyczna dochodzącą roszczeń na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2013r., poz. 392 j.t.), w tym również od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
 4. Zgodnie z przyjętymi przez Ubezpieczyciela zasadami dotyczącymi reklamacji Klientem jest również podmiot inny niż osoba fizyczna będący ubezpieczającym, ubezpieczonym, uposażonym lub uprawionym z umowy ubezpieczenia.
 5. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta lub jego pełnomocnika:
  • osobiście w siedzibie Ubezpieczyciela, jego Oddziałach lub u agentów ubezpieczeniowych działających w imieniu Towarzystwa (w szczególności w placówce Banku);
  • pisemnie na adres: Ubezpieczyciela: ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań,
  • telefonicznie pod numerem telefonu 61 858 48 00,
  • jak również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: skargi@concordiaubezpieczenia.pl .
 6. Ubezpieczyciel udzieli odpowiedzi na złożoną reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
 7. W uzasadnionych przypadkach termin do udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony do 60 dni (w odniesieniu do reklamacji składanych przez osoby fizyczne) lub do 90 dni (w odniesieniu do reklamacji składanych przez podmioty inne niż osoby fizyczne). Jednakże w razie zaistnienia takiej sytuacji, Klient jest uprzednio informowany o wystąpieniu okoliczności, które wymagają dodatkowych ustaleń i stanowią przyczynę udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym.
 8. Odpowiedź na złożoną reklamację jest udzielana Klientowi w postaci papierowej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Klienta odpowiedź na złożoną reklamację może zostać udzielona pocztą elektroniczną.
 9. Spory związane z usługami świadczonymi przez Ubezpieczyciela mogą być rozstrzygane:
  • w drodze pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między klientem a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym;
  • przez sąd powszechny, którego właściwość ustalona będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa (przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy regulującej wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych).
 10. Ponadto, Klient będący osobą fizyczną ma możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej korzystając z usług:
 11. Właściwym dla Ubezpieczyciela organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1.
 12. Ubezpieczyciel na żądanie składającego reklamację potwierdza fakt jej złożenia pisemnie lub w inny uzgodniony z nim sposób.

Jak kupić ubezpieczenie?

Zadzwoń po Doradcę Agro. Przyjedzie, a wszystkie formalności zostaną załatwione w Twoim gospodarstwie.


801 700 000 (koszt wg stawki operatora) lub + 48 71 79 97 159 .

© 2021 Credit Agricole Bank Polska S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Menu o banku