Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania zarządzana przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Zainwestowane środki uczestników są wyodrębnione z majątku TFI. Nadzór nad działalnością TFI sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Środki uczestników są inwestowane zgodnie z polityką danego funduszu na rynku kapitałowym w różne papiery wartościowe (m.in. akcje, obligacje, bony skarbowe). Poszczególne rodzaje funduszy różnią się polityką inwestycyjną i co się z tym wiąże, poziomem ryzyka inwestycyjnego i potencjałem przyszłego zysku.

Sprawdź, jakie fundusze oferujemy


Powrót do strony kategorii

Kontakt z bankiem


Oferta banku

Twoja opinia